Boh je láska a sloboda (páter Ljubo Kurtovič OFM)

            V posolstve z minulého mesiaca nás Panna Mária pozvala, kto vie už koľký raz, k modlitbe. V modlitbe prijímame od Boha silu vydávať svedectvo a vydávajúc svedectvo a žijúc vieru, radosť napĺňa naše srdce. Z tej radosti sa rodí túžba po nebi, odkiaľ prichádza Panna Mária a hovorí k nám celé tie roky.
            Aj v tomto posolstve jej materinské pozvanie je pozvanie k modlitbe, ktorá je jedinou cestou a spôsobom spojenia s Bohom a oslobodzuje od strachu z prítomnosti i budúcnosti. Viera a strach nemôžu kráčať spoločne. Strach je protikladom viery. Strach je ako hustá hmla, v ktorej nevidíme jasnú cestu. Potrebujeme trochu slnka, aby rozptýlilo hmlu. Potrebujeme trochu viery, ktorá sa sýti modlitbou, aby sme videli svetlo a dobre videli cestu, po ktorej kráčame.
            V modlitbe tiež odkrývame to, čo odkryl žalmista, otvorenosť a vďačnosť za život: „Ďakujem ti, že si ma stvoril tak zázračne.“ Je to najprv spoznanie vlastného života ako daru z Božích rúk. Oveľa ľahšie je obdivovať prírodné krásy, umelecké diela, avšak nie sme veľmi naklonení obdivovať človeka vedľa seba, alebo ešte ťažšie je obdivovať seba ako Božie stvorenie. A pritom človek je korunou Božieho stvorenstva.
             Boh nám dal samých sebe. Boh prebýva v našich srdciach, v ľudskom srdci skrze vieru a Ducha Svätého, ktorý nám je darovaný. Len človek je miestom stretnutia s Bohom.
            Veľmi ľahko upadneme do neprijímania seba, do sebaľútosti, depresie a vzbury voči Bohu, prečo niečo dopustil.
            Jedinou Božou vinou je, že všetko stvoril v láske a slobode. Boh sa chcel stať „bezmocným“ pred ľudskou slobodou. Boh túži po tom, aby sme k nemu prišli slobodným srdcom skrze modlitbu a vieru.
            Panna Mária, ktorá najlepšie pozná Boha, pretože vo svojom lone nosila Boha, bola celá naplnená Bohom a chce aj nám pomôcť priblížiť sa Bohu, ktorý je láska a sloboda.
            Nijaké tresty ani väzenia, ani hrozby nemôžu človeka zmeniť, nemôžu vzbudiť pokánie, ani otvoriť ľudské srdce. Len láska sa dotýka ľudskej slobody, pretože len láska vytvára priestor, v ktorom človek môže slobodne odpovedať tomu, ktorý ho pozýva. Len láska úplne chráni ľudskú slobodu. Len láska umožňuje človeku byť tým, kým je a aby sa stal ešte lepším a podobnejším Bohu, na ktorého obraz je stvorený.
            Nech nás nebeská Matka, Kráľovná pokoja, vedie cestou, ktorá vedie k skúsenosti lásky, slobody a uzdravenia.

MODLITBA
            Panna Mária, pri navštívení v Nazarete si zakúsila stretnutie s Bohom prostredníctvom anjela Gabriela. Boh ťa pozval byť Matkou jeho Syna. Len ty vieš, čo si pocítila a prežila vo svojom srdci pri tomto stretnutí. Verím, že si zakúsila ako Boh oslobodzuje tvoju slobodu, v ktorej si mu z celého srdca povedala svoje áno. Vypros aj nám všetkým, ktorí sme zotročení a spútaní rôznymi závislosťami, viditeľnými i neviditeľnými, tú slobodu srdca, v ktorej budeme môcť povedať áno Bohu, v ktorom je plnosť a radosť života. Vypros všetkým zotročeným ľudskými ohľadmi, strachmi z budúcnosti, úzkosťami, depresiami, silu veriť v Božiu všemohúcnosť, ktorá v našich srdciach i životoch tvorí všetko nové. Amen.

Predchádzajúce

05.11.2021

Ďalej

Dodatok k spytovaniu svedomia (páter Slávko Barbarič, OFM)