Buďte svedkami nádeje (Terézia Gažiová)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. februára 2021.
„Drahé deti! Boh mi dovolil aj dnes byť s vami, aby som vás pozvala k modlitbe a pôstu. Žite tento čas milosti a buďte svedkami nádeje, pretože vám opakujem, deti moje: modlitbou a pôstom môžu byť aj vojny odvrátené. Deti moje, verte, žite vo viere a s vierou tento čas milosti. Moje Nepoškvrnené srdce nenecháva nikoho z vás v nepokoji, ak sa ku mne utieka. Prihováram sa za vás u Najvyššieho a prosím za pokoj vo vašich srdciach a nádej pre budúcnosť. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

BUĎTE SVEDKAMI NÁDEJE

„Modlitbou a pôstom môžete odvrátiť aj vojny“, opakuje nám i dnes Kráľovná pokoja. Medžugorie je poznačené týmito dvoma neobyčajne jednoduchými a pritom tak mocnými prostriedkami schopnými zastaviť dokonca i vojny a prírodné katastrofy. Sme toho svedkami. Naozaj je to možné! Toľkokrát sme to počuli z úst medžugorských pútnikov z celého sveta. Je to pravda. Pôst a modlitba nás menia na ľudí nádeje.

Vojna i mier sa začínajú v srdci človeka. Spomínam si na jedného mladého muža, vojaka, ktorý navštívil Medžugorie po návrate z obdobia krvavej vojny na Ukrajine, kde bol zajatý, mučený, i sám bol nútený používať zbrane. Pri svedectve jedného vizionára v Medžugorí  o pôste sa sklamaný spýtal: „Čo mi to pomôže jesť iba chlieb a piť vodu?“

Dostal jednoduchú odpoveď: „Pomôže ti to, lebo to povedala Kráľovná pokoja!“ V tej chvíli sa v jeho očiach zaiskrila nádej.

Modlitba a pôst sú prostriedky, ktoré nám vlievajú nádej. Mária nám prisľúbila v jednom posolstve, že: „Kto sa modlí, nebojí sa budúcnosti, a kto sa postí, nebojí sa zla. Len modlitbou a pôstom sa aj vojny môžu zastaviť, vojny vašej nevery a strachu z budúcnosti. Som s vami a učím vás, deti moje: v Bohu je pokoj a vaša nádej. Preto sa priblížte Bohu a dajte ho na prvé miesto vo svojom živote!“

Toto víťazstvo sa odohráva nenápadne a súčasne veľmi intenzívne. Modlitba a pôst prerážajú Ježišovi cestu do nášho srdca, ľahšie sa rozlišuje jeho hlas. Stávame sa citlivejší na moment, kedy sa začína hriech a prijímame milosť vzoprieť sa mu. Pôst nám pomáha rozlišovať dôležité od nepodstatného, to, čo pochádza od neho a čo pochádza od zlého. Získavame i silu rozhodnúť sa pre jeho kráľovstvo.

Modlitba a pôst sú prostriedky, vďaka ktorým sa prehlbuje viera, posilňuje láska a nádej. Začíname žiť srdcom pre druhých, odpúšťať nepriateľovi, uzdravujú sa naše rany.

Zo skúsenosti vieme, že čím viac sa v niektorých veciach cvičíme, tým lepšie sa  nám v nich darí. Športovci sa pred dôležitým zápasom potrebujú skoncentrovať a zasvätiť čas špeciálnemu programu, aby sa odohralo víťazstvo.

Tým špeciálnym časom v duchovnom živote je celkom určite obdobie veľkého pôstu.

V Máriinej škole sa učíme rásť v pôste i modlitbe trpezlivo, krok za krokom, rozhodne, a nadovšetko s láskou. To nie je vždy ľahké. To znamená v hĺbke srdca sa zriekať postojov, správania, reakcií, ktoré nás vzďaľujú od Pána i od blížnych, stávať sa lepším človekom. Láskyplná Mária nás priťahuje svojim príkladom. Byť jej poslušným dieťaťom znamená podobať sa jej – prinášať nádej.

Svätý otec František nám vo svojom posolstve na tohtoročné pôstne obdobie povedal, že „nádej je ako „živá voda“, ktorá nám umožňuje pokračovať na našej ceste“.

V pôstnom období myslime viac na to, aby sme hovorili „slová povzbudenia, ktoré poskytnú útechu, dodajú silu, potešia, vzpružia“ (Fratelli tutti, 223). Na sprostredkovanie nádeje niekedy stačí byť „láskavým človekom, ktorý odloží nabok svoje starosti a naliehavé potreby, aby venoval pozornosť, aby daroval úsmev, aby povedal slovo povzbudenia, vytvoril priestor na vypočutie uprostred toľkej ľahostajnosti“ (tamže, 224).

Panna Mária nás povzbudzuje: „Zvlášť sa, deti moje, modlite, pretože satan je silný a chce zničiť nádej vo vašich srdciach… Vy sa klaňajte a nech vaša nádej bude nádejou tým srdciam, ktoré nemajú Ježiša… Nech nádej prúdi z vašich sŕdc ako rieka milosti. Pozerám sa na vás a vo vašich srdciach vidím smrť bez nádeje, nepokoj a hlad.“

Prosme ju, aby nás počas tohto milostivého pôstneho obdobia učila prinášať nádej ako ona, verne a neúnavne v maličkých gestách láskavosti.

Modlitba: Nebeský Otec, ďakujeme ti za to, že dovoľuješ priniesť Márii i v tejto ťažkej dobe posolstvo nádeje, keď nám hovorí: „Modlitbou a pôstom môžete odvrátiť i vojny“. Mária, pomôž nám bdieť nad rastom v láske a tak prinášať nádej vediac, že pred nami je nebo. Ukrývame sa v tvojom Nepoškvrnenom Srdci a vieme, že s tebou sme v bezpečí. Premieňaj nás, urob nás podobnými tebe. Nech i naše srdce bije pre spásu všetkých tvojich detí. Pomôž nám prinášať nádej ako ty aj v tých najťažších chvíľach života, keď zavládne tma a neistota. Amen.

Predchádzajúce

Svetlo Máriino. Marec 2021

Ďalej

O pôsobení satana (páter Slavko Barbarić, OFM)