O pôsobení satana (páter Slavko Barbarić, OFM)

V rozhovoroch o hriechu a uzdravení z hriechu skrze sviatosť zmierenia je dobré a užitočné spomenúť si na skutočnosť, o ktorej hovorí Panna Mária vo svojich posolstvách v Medžugorí. Panna Mária hovorí jednoducho, ale jasne: satan existuje, pôsobí, prináša nepokoj, podnecuje nenávisť a spôsobuje zlo. Napomína nás, aby sme s ním nespolupracovali.Pozýva nás, aby sme sa ho nebáli, aby sme sa modlili a milovali a všetko sa obráti na dobré.

Objavili sme v sebe zlo a svoje zlé návyky, ktoré nás navádzajú na hriech. Ale keď páchame zlo, nie sme v tom sami. Je tu ešte niečo mimo nás, čo nás navádza na zlé. To je spolupráca sveta so zlým. Ale ešte viac: Satan môže priamo vplývať na naše rozhodnutia sľubujúc nám pôžitky, odhovárajúc nás od dobra a navádzajúc nás na zlo. Mnohí ľudia majú skúsenosť – keď sa napríklad modlia – prichádza im na myseľ, aby preklínali, aby zneuctili svätyňu atď. Vtedy sa zľaknú svojich myšlienok, majú pocit viny. Ale netreba sa k tomu takto stavať, najmä sa netreba odsudzovať. V takýchto prípadoch treba pokojne pokračovať v modlitbe a zvelebovať Boha. Takéto príležitosti môžu byť dobré pre jednotlivca, ale aj pre osoby, ktoré preklínajú. Týmto spôsobom niektorí ľudia vykupujú rúhajúcich sa, ale aj iných hriešnikov, ktorí sa nekajajú.

Netreba však hľadať satana všade a všetko mu pripisovať, pretože spolupracujeme so zlom svojím slobodným rozhodnutím alebo zlozvykmi. Ale tak isto nesmieme úplne vylúčiť pôsobenie satana, pretože on naozaj nenechá nikoho na pokoji. A najmä nie toho, kto sa rozhodol sláviť Božie meno namiesto toho, aby preklínal. Ani toho, kto sa rozhodne milovať a odpúšťať namiesto zotrvania v zlobe a nenávisti. Ani toho, kto sa rozhodne prestať s pitím a chrániť sa každej príležitosti. Ani toho, kto sa rozhodne prestať zneužívať dar sexuality a začne dodržiavať poriadok ustanovený Bohom. Satan nie je naivný. Vie, kto je preň ho nebezpečný a koho musí pokúšať, zastavovať a nahovárať na zlé.

Pri spovedi je dobré skúmať, či nás nejaká sila zvlášť neženie a nenúti. Ak nás navádza na zlé a niečo negatívne, potom sa bez zveličovania dá povedať, že sa jedná o pôsobenie diabla, a to najmä u zbožných duší, ktoré chcú úplne slúžiť Bohu.

Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Vzoprite sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že také isté utrpenie dolieha na vašich bratov po celom svete. A Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, on sám vás po krátkom utrpení zdokonalí, posilní, utvrdí a upevní. Jemu vláda na veky vekov. Amen. (1 Pt 5, 8-11)

„Drahé deti! Prosím vás, aby ste od dnes prijali cestu svätosti. Milujem vás, a preto chcem, aby ste boli svätí. Nechcem, aby vám satan prekážal na tejto ceste. Drahé deti, modlite sa a prijímajte všetko, čo vám Boh ponúka na tejto ceste, ktorá je trpká. Ale zároveň, kto sa vydá na túto cestu, tomu Boh odhalí všetku slasť a rád odpovie na každé Božie pozvanie. Nevenujte pozornosť maličkostiam. Túžte po nebi. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ (25. júla 1987)

„Drahé deti! V týchto dňoch chce satan prekaziť moje plány. Modlite sa, aby sa jeho plán neuskutočnil. Budem prosiť svojho Syna Ježiša, aby vám dal milosť, aby ste pri pokušeniach satanom pocítili Ježišovo víťazstvo. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ (12. júla 1984)

Nielenže sa treba chrániť satana pri uskutočňovaní osobného plánu spásy, ale aj všeobecného. Preto nás Panna Mária pozýva, aby sme bojovali proti satanovi.

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa zvlášť teraz, postavili modlitbou proti satanovi. Satan chce pôsobiť viac teraz, keď viete o jeho pôsobení. Drahé deti, oblečte sa do zbroje a s ružencom v ruke nad ním zvíťazíte. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ (8. augusta 1985)

Predchádzajúce

Buďte svedkami nádeje (Terézia Gažiová)

Ďalej

Pozvanie Panny Márie k modlitbe a pôstu (páter Ljubo Kurtovič, OFM)