Pozvanie Panny Márie k modlitbe a pôstu (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. februára 2021.
„Drahé deti! Boh mi dovolil aj dnes byť s vami, aby som vás pozvala k modlitbe a pôstu. Žite tento čas milosti a buďte svedkami nádeje, pretože vám opakujem, deti moje: modlitbou a pôstom môžu byť aj vojny odvrátené. Deti moje, verte, žite vo viere a s vierou tento čas milosti. Moje Nepoškvrnené srdce nenecháva nikoho z vás v nepokoji, ak sa ku mne utieka. Prihováram sa za vás u Najvyššieho a prosím za pokoj vo vašich srdciach a nádej pre budúcnosť. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Pozvanie Panny Márie k modlitbe a pôstu

V januárovom posolstve nás Panna Mária pozvala k modlitbe, pôstu a zriekaniu. V tomto posolstve opakuje svoje materinské pozvanie, ktoré je takmer identické. Určite je to niečo veľmi dôležité a potrebné, keď to Panna Mária opakuje z mesiaca na mesiac. Spomeňme si na svoje detstvo. Koľkokrát nám mama hovorila a opakovala jednu a tú istú vec. Neopakovala by, keby sme počúvli. Nebeská Matka nám chce len to najlepšie a hovorí nám to, čo je jednoduché a zároveň veľmi ťažké.

  Nikdy nebolo ľahké modliť sa a postiť sa, zvlášť dnes v tomto čase hojnosti a blahobytu. Modlitba a pôst sú prostriedky potvrdené vo Svätom písme, a ktoré nám Panna Mária roky odporúča a stavia na srdce, aby sme ich uviedli do životnej praxe. Pôst je veľmi dôležitá prax, ktorá sa netýka len tela a jedla, ale súvisí aj s naším duchom a našou duchovnosťou.

  Spomeňme si, keď v Markovom evanjeliu učeníci nemohli vyhnať zlého ducha, z chlapca, ktorý bol posadnutý. Učeníci sa opýtali Ježiša: „Prečo sme ho nemohli vyhnať my?“ A Ježiš im odpovedá: „Tento druh nemožno vyhnať ničím, iba modlitbou a pôstom“ (Mk 9, 29).

  Ježiš potvrdzuje, akú veľkú duchovnú silu má modlitba spojená s pôstom. Je to povzbudenie aj pre nás začať sa postiť, keď potrebujem vyriešiť ťažkosti vo svojom živote. Ak sa roky snažíš vyriešiť nejaký medziľudský vzťah, ktorý ťa zaťažuje a doteraz sa to nepodarilo, možno je čas začať sa postiť.

  Ak stojíme pred neprekonateľnou silou, ťažkosťami, ktoré nemôžeme vyriešiť vlastnými silami, potom je čas vytvoriť vo svojom živote priestor pre Boha. Pôst ma oslobodzuje aj odo mňa samého. V pôste je menej mňa a viac Boha. Pôst je konkrétny spôsob práce nad sebou. Zasahuje hlboko do našich potrieb, túžob a inštinktov. Našu prirodzenosť je potrebné orezávať ako orezávame rastliny, aby priniesli viac ovocia. Ak chceme aj my dať do poriadku svoj život, potom musíme na sebe pracovať, nechať sa orezávať.

  Nikto z nás nemá nedostatok, ale prebytok: toho, čo si o sebe myslí, čo do seba prijíma, o tom, kde stavia seba. Všetci máme tendenciu byť stredobodom sveta a myslieť si, že nám patrí viac pocty, viac jedla, lepší kus, že si zaslúžime viac ľudskej pozornosti než druhí dokážu dať. Prebytok je v našom živote častokrát väčší problém než nedostatok.

  Pôst nevymyslela Panna Mária v Medžugorí, ale existuje vo všetkých náboženstvách a aj v kresťanstve od samého počiatku.

  Pôst nám pomáha jasnejšie vidieť náš vzťah s Bohom a odkryť, čím som spútaný a nie je to Boh. Pôst môžeme spoznávať jedine vtedy, keď sa postíme. Na začiatku môžeme mať strach z hladu. Môžu sa ukázať ťažkosti, pocit slabosti, ktorý môžeme s láskou obetovať Pánovi. Keď sa pustím do pôstu, potom sa začnem stretať s tým, čo ma chce odvrátiť. Môžu sa prebudiť pokušenia zísť z cesty, ktorá vedie k Bohu. Dôležité je vydržať a ostať verný vo svojom rozhodnutí ako to urobil Ježiš, keď bol na púšti.

  Nie sme ani odkázaní sami na seba. To nám hovorí Panna Mária slovami: „Moje Nepoškvrnené srdce nenecháva nikoho z vás v nepokoji, ak sa ku mne utieka.“

Modlitba:
Matka Božia i naša Matka, Panna Mária, utiekame sa k tvojmu Nepoškvrnenému srdcu, ktoré nás nikdy neopúšťa, ktoré bije pre nás a trpí s nami i za nás. Nikdy nebolo počuť, žeby si opustila niekoho, kto sa k tebe utiekal. Svojím príhovorom, ktorý je pred Bohom tak mocný, pretože si plná milosti, vypros nám prebudenie ducha a srdca. Nech sa v nás prebudí túžba po Bohu, aby sme deň čo deň mohli rásť a napredovať na ceste milosti a slobody, pre ktorú nás Boh stvoril. Chceli by sme s tebou kráčať cestou viery, odovzdanosti a zriekania sa od všetkého , čo nám prekáža na ceste k pokoju a slobode. Vypros nám milosť úprimného rozhodnutia sa pre pôst a modlitbu, aby sme mohli zakúsiť to, čo nám jedine Boh môže a chce darovať.

  Tebe, Matka Mária, odovzdávame všetkých, ktorí sa nachádzajú v ťažkom duchovnom stave, v zúfalstve a beznádeji. Prosím ťa za všetkých, ktorí nevidia zmysel svojho života a ktorí si myslia, že niet východiska. Nech ich blízkosť tvojho Nepoškvrneného srdca osvieti, aby sa v ich srdciach na ich ceste prebudila nádej a svetlo. Amen.

Predchádzajúce

O pôsobení satana (páter Slavko Barbarić, OFM)

Ďalej

Návrat k prvotnej láske (Svedectvo)