Ježišova láska mení (Terézia Gažiová)

Máriino posolstvo sa nás dotýka práve v takom rozpoložení srdca, v akom sa nachádzame. Vždy prináša nádej a nasmerovanie na to, na čo sa treba sústrediť najviac.

Dnes nám Matka pripomína, že Pán vstal z mŕtvych. Aj my sme toho svedkami tak, ako vtedy jeho učeníci. Aj my sa môžeme radovať, keď ho stretáme v modlitbe, v rozjímaní evanjelia, v lámaní chleba. Kto stretá Ježiša, ten si ho nemôže nechať iba pre seba.

Stretnutie s Ježišom mení srdcia. O tom svedčí plné nebo svätých. Mária nás všetkých  pozýva, aby sme prinášali jeho veľkonočné dary – pokoj a radosť tým, ktorí sú ďaleko od modlitby.

Nositeľmi pokoja a radosti sa stávame modlitbou, slovami a dobrými skutkami.

Nachádzame sa v mesiaci máji, ktorý osobitne patrí Márii a jej najobľúbenejšej modlitbe ruženca. Modlitba ruženca je modlitba pokoja i radosti. Opakovaním modlitby Zdravas‘ Mária, opakujeme radostný pozdrav anjela Gabriela. Mária je príčinou našej radosti. Modlitba bolestných tajomstiev nám pomáha prežívať naše bolesti s Ježišovými a vtedy prichádza pokoj. Slávnostné tajomstvá dvíhajú náš pohľad k večnému pokoju, kde je náš cieľ. „Deti moje, modlite sa ruženec a rozjímajte nad tajomstvami ruženca, pretože i vy vo svojom živote prechádzate cez radosti i bolesti. Takýmto spôsobom pretvárate tajomstvá do svojho života, pretože život je tajomstvo, až kým ho nevložíte do Božích rúk. Tak budete mať skúsenosť viery ako Peter, ktorý stretol Ježiša a Duch Svätý naplnil jeho srdce. Aj vy ste, deti moje, pozvaní vydávať svedectvo žijúc lásku, ktorou vás Boh deň čo deň zahŕňa mojou prítomnosťou. Preto, deti moje, buďte otvorení a modlite sa srdcom vo viere.“ Povedala nám nebeská Matka 25. septembra 2019.

Aj náš život môže zmeniť životy druhých. Aj cez nás sa môže Pán dotýkať vystrašených sŕdc a opakovať svoj veľkonočný pozdrav: „ Pokoj vám!“.

Denným rozjímaním evanjelia sa zaoberáme Ježišovým životom, radostnou zvesťou stávame sa mu podobní.

Akí sme my, takí budú ľudia okolo nás. Iba takto vzkriesený Pán môže zmeniť nebezpečné udalosti, ktoré zachvátili svet k lepšiemu. Mária nám to pripomína: „Iba môj Syn vám môže darovať pravý pokoj a radosť“. Pokoj môžeme prinášať – modlitbou, myšlienkami, slovami, skutkami, gestami, svojim správaním.

Kto nás to môže naučiť lepšie, ak nie Mária, tichá, pokorná, milujúca, radostná služobnica Pána? Nech nás Ježišova láska prostredníctvom Márie premieňa k životu obrátenia a svätosti, tak ako si to praje.

 

Modlitba:

Raduj sa, nebies Kráľovná, aleluja. Lebo koho si nosila, aleluja,

z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja.

Pros, aby nás k sebe prijal, aleluja. Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja.

Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.

Modlime sa: Bože ty si zmŕtvychvstaním tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet; prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor jeho Rodičky Panny Márie dosiahli radosti večného života. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Predchádzajúce

Baránok Boží (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Ďalej

Nositelia pokoja a radosti (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)