Máriina modlitba pred omšou (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Mária, ty si Matkou veľkňaza Ježiša Krista. Slovami, ktoré si vyslovila pri zvestovaní: „Hľa služobnica Pána“,  Ježiš, Božie Slovo, sa stal telom a začal svoje eucharistické prebývanie s nami. Stalo sa tak vďaka tebe, Matke eucharistie, ktorá si povedala: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova.“

Tebe sa teraz, Matka, zasväcujem a úplne odovzdávam ako dieťa matke, tak ako sa ti v plnosti odovzdal aj Ježiš a ty si mu bola matkou a učiteľkou. Od tejto chvíle som tvoj celým svojím bytím, dušou, srdcom a telom, svojou minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou. Odovzdávam ti všetko, čo je dobré aj to, čo ešte nie je dobré, čo nie je dokonalé. Odovzdávam ti to zvlášť pred touto sv. omšou.

Daruj mi teraz tvoju vieru, aby som tvojou vierou mohol povedať: „Pane, vstúp do môjho života!“ Daruj mi tvoju lásku, aby som ho tou istou vrúcnou láskou prijal a ostal s ním. Daruj mi svoju čistotu, aby mu moja čistota duše ozdobená milosťami, ktoré na tvoj  príhovor dostávam, pripravila príjemný príbytok ako bol príbytok tvojho srdca. Nech je moja láska taká, aby som sa mu mohol neprestajne klaňať v svätostánku svojho srdca.

Mária, pomôž mi, aby každá chvíľka tejto sv. omše, ale aj každá chvíľka po nej bola posvätená jeho prítomnosťou.

  Ďakujem ti, ó, Mária, že si Matkou eucharistie. Tebe zasväcujem celé toto farské spoločenstvo (modlitbovú skupinu, rehoľné spoločenstvo…). Pomôž nám všetkým, aby sme sa viac stávali jeho tajomným telom, zjednotení v Duchu lásky a sýtení tým istým božským pokrmom, božskou mannou.

Mária, ty si toľkokrát zotrvávala v tichu pred ním, obdivovala ho, rozjímala o slovách, ktoré si počula a zachovávala vo svojom srdci. Bola si plná nádeje a lásky. Kým sa ti zasväcujem, chcem sa úplne ponoriť do jeho prítomnosti a naučiť sa ho stretať v tichu a hĺbke svojho srdca a celého svojho bytia. Nech moje srdce odteraz túži po Ježišovi, ako po nebeskom chlebe, skrytom v bielej hostii. Nech moja duša odteraz túži po ňom, tak ako jeleň dychtí za vodou z prameňa, tak ako suchá a vyprahnutá púšť bez vody túži po daždi a pútnik po oddychu a tieni, ako matka, ktorá túži po dieťati, ako priateľ, ktorý túži po priateľovi.

Mária, tebe sa zasväcujem. Ty vieš najlepšie, čo je ešte potrebné v chráme mojej duše, aby som bol dôstojne účastný tejto omšovej obeti. Viem, že si bola pod krížom. Tvoje srdce vie, čo je krvavá obeta a čo je nekrvavá obeta, ktorá sa teraz opakuje v omši. Nech moje srdce vstúpi do toho tajomstva. Nech sa upokojí a stane dôstojným príbytkom pre tvojho Syna. Nech sa tak stane. Mária, Matka Eucharistie, oroduj za nás!

PRÍĎ DUCHU SVÄTÝ, TVORIVÝ!

Nebeský Otče, v mene Ježiša, tvojho Syna a nášho Spasiteľa, ktorý bol plný Ducha Svätého a tebe poslušný, prosím ťa z úprimného srdca: naplň ma silou, svetlom, láskou a rozumom. Udeľ mi dar pochopenia a prijatia tvojho Slova, uzdrav moju vieru svojím uzdravujúcim Duchom, aby som mal vierou účasť na tejto omšovej obeti. Láskou svojho Ducha naplň moje srdce, aby moja láska bola odpoveďou na eucharistickú lásku v Duchu Svätom, ktorý oživuje, zmieruje a zachraňuje.

Nech ma tvoj Duch teraz obnoví, ako si prisľúbil, že obnoví tvárnosť zeme.

Nech ma tvoj Duch vovedie do Božieho poriadku, tak ako voviedol do Božieho poriadku stvorenia.

Nech ma tvoj Duch osvieti, ten istý Duch, ktorý hovoril ústami prorokov a ktorý prehovoril aj v tvojom synovi Ježišovi Kristovi.

Nech ma naplní tvoj Duch, ktorého si zoslal do srdca Matky Márie a z ktorého ona počala tvojho Syna a nášho spasiteľa.

Nech tvoj Duch, ktorý zohrieva skrehnuté srdcia, zohreje aj moje srdce a nech z neho urobí dôstojný príbytok pre tvojho Syna.

Nech tvoj Duch úplne prenikne aj kňaza, ktorý bude teraz sláviť tajomstvá viery. Nech ho tvoj Duch osvieti, aby pochopil, prijal a zvestoval tvoje Slovo. Nech ho zachváti Duch lásky, aby nám vydal  svedectvo o tvojej láske a milosrdenstve. Nech ho naplní Duch odovzdania a poslušnosti tebe, aby ho očistil od každého hriechu a pokušenia, a tak vymazal každý znak nevery, pochybnosti, nedôvery, smútku, neistoty a osamelosti. Nech so zvereným ľudom radostne slávi živú obetu na tvoju slávu.

Nech Duch obnoví všetkých kňazov, biskupov a Svätého Otca.

Nech obnoví všetkých veriacich a tvárnosť zeme, aby sme všetci spolu, zjednotení a spasení touto Eucharistickou obetou, boli slávou tvojho mena.  

Otče svätý, o to ťa, v mene Ježiša Krista, prosíme s Máriou, tvojou poslušnou služobnicou, ktorá je nevestou tvojho Svätého Ducha. Vyslyš nás, nehľaď na naše hriechy, ale na vieru a lásku Matky Márie a celej Cirkvi. Nech táto obeta bude na spásu prítomným aj všetkým ľuďom. Amen.  

Predchádzajúce

Najdôležitejšie je srdce

Ďalej

Vediem vás a milujem (Terézia Gažiová)