Medžugorské modlitbové stretnutia za pokoj na Ukrajine

V dňoch 22. až 25. augusta 2023 sa uskutočnili dve medžugorské modlitbové stretnutia za pokoj na Ukrajine, dve nežné objatia nebeskej Matky plné lásky pre celú Ukrajinu.
Z Medžugoria sme vyrazili v utorok 22. augusta na spomienku Panny Márie Kráľovnej o 2. hodine v noci v zložení: medžugorský farár páter Zvonimir Pavičić, Nancy a Patrik Latta, Terézia Gažiová a členovia komunity Svetlo Máriino.
Večer toho istého dňa sa v rímsko-katolíckom benediktínskom kláštore v Solonke pri Ľvove konalo prvé modlitbové stretnutie. Po svedectvách, modlitbe ruženca a svätej omši, ktorú celebroval pomocný biskup Ľvovskej arcidiecézy Edward Kawa, nasledovalo zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a adorácia. Zo všetkých strán sa ozývali slová: „Teraz k nám prišlo Medžugorie nielen duchovne, ale aj fyzicky.“ Druhé modlitbové stretnutie sa konalo v Deň nezávislosti Ukrajiny (24. augusta 2023) v Pidhircoch, známej grécko-katolíckej mariánskej svätyni. Stretnutie sa začalo o 9.00 a trvalo do 20.00.
Bol to výnimočný deň milostí, naplnený modlitbou ruženca na kolenách, slávením liturgie, adoráciou a spevom. Celý deň bola možnosť svätej spovede, duchovných rozhovorov a možnosť zakúsiť silu spoločenstva. Okrem hodinovej prestávky na obed sme sa modlili a počúvali katechézu pátra Zvonimíra a rôzne svedectvá. Stretnutia sa zúčastnilo približne 5 000 ľudí. Boli to väčšinou ženy a deti: matky padlých vojakov, vdovy, matky a manželky tých, ktorí sú v zajatí aj ich deti.
Celý program sa vysielal naživo po celej Ukrajine a okolo kostola boli umiestnené obrazovky kvôli veľkému počtu zhromaždených ľudí.
Veľkou radosťou veriacich bolo, že mohli vidieť drahých „Medžugorčanov“ na ukrajinskej pôde, pretože sa spolu s nimi prišli modliť za ich ľud a vlasť, za koniec vojny, za všetkých trpiacich, ranených a pozostalých. Zvlášť sme sa modlili za vojakov, aby sa nebeská Matka cez modlitby veriacich dotkla každého z nich.
Modlili sme sa aj za nezvestných, zranených, tých v zákopoch, v zajatí, aby každé srdce pocítilo teplo materinského Srdca Panny Márie a jej objatie.
Pri spovedi, liturgii, adorácii, modlitbe ruženca a pri zasvätení sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie mohol každý otvoriť svoje srdce a odovzdať svoje bolesti, slzy a rany Božej láske, a tak mohol byť uzdravený a utešený. Vo svätom prijímaní k nám prišiel sám Ježiš skrze ruky svojich požehnaných synov, kňazov.
Páter Zvonimír v homílii zdôraznil, že je dôležité pochopiť, že nie sme sami a že je s nami Boh. Láska a teplo, ktoré sme cítili, sa nedajú opísať slovami. Každé svedectvo, každá katechéza bola ako perla, ako balzam, ktorý liečil a uzdravoval.
Mnohí prítomní povedali, že počas stretnutia cítili prítomnosť Božej Matky, akoby boli v Medžugorí, jej nehu a súcit.
Nie je možné, aby modlitba toľkých ľudí za dar Božej lásky a pokoja nebola vyslyšaná…
Toto druhé modlitbové stretnutie sa skončilo adoráciou. O 19.40 ukrajinského času sme si v tichosti kľakli a v momente zjavenia Panny Márie v Medžugorí sme odovzdali Ukrajinu jej Nepoškvrnenému Srdcu s vierou, že v nej bude vládnuť Ježišovo Srdce a Srdce Panny Márie.
Ďakujeme všetkým, ktorí nás počas týchto milostivých dní sprevádzali modlitbou.

Pripravili: Veronika a Táňa z komunity Svetlo Máriino

Predchádzajúce

Svetlo Máriino. September 2023

Ďalej

Vytrvajte v skúškach (Páter Slavko Barbarič, OFM)