Vytrvajte v skúškach (Páter Slavko Barbarič, OFM)

V posolstve zo 17. januára 1985 nám Panna Mária hovorí o omši v prítomnom okamihu: „Drahé deti! V tieto dni satan zákerne bojuje proti tejto farnosti a vy ste, drahé deti, poľavili v modlitbe a iba niektorí z vás idú na svätú omšu. Vydržte dni skúšok!
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ Satan pôsobí a koná proti človeku a jeho spáse. Svätý Peter píše: Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, odchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Vzoprite sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že také isté utrpenie dolieha na vašich bratov po celom svete. A Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, on sám vás po krátkom utrpení zdokonalí, posilní, utvrdí a upevní. (1 Pt 5, 8-10) Vo svojich jednoduchých posolstvách Panna Mária hovorí o pôsobení satana. Je zákerné. Jeho zákernou túžbou je vo veriacich uspať a následne potlačiť vôľu a túžbu po modlitbe a stretnutí s Bohom. Len čo sa veriaci vzdialia od Boha, satan ich už získal pre svoje plány, zaplietol ich do svojich sietí, zničil v nich lásku, radosť a pokoj, začal a pokračuje v ničení. Z toho je určite pochopiteľné, že jeho zákerným plánom je vzdialiť veriacich od sv. omše a Eucharistickej obety, od prijímania a adorácie. Keď si spomenieme na všetky výhovorky a ospravedlnenia, ktoré veriaci nachádzajú, keď nejdú na sv. omšu, nemôžeme uniknúť dojmu – táto myšlienka sa sama vnucuje –, že satan sa svojím zákerným plánom snaží dosiahnuť presne toto: vzdialiť veriacich od účasti na sv. omši alebo im kvôli zaneprázdnenosti zabrániť v účasti na sv. omši.
Panna Mária vo svojich posolstvách hovorí o týchto jednoduchých veciach, aby nás ako matka povzbudila, varovala, naučila, a tak správne vychovala. Pozvanie vytrvať v pokušeniach je tiež pozvaním, ktoré prináša povzbudenie pre všetkých, ktorí sa unavili alebo vystrašili, ktorí možno v jednom okamihu stratili vôľu a túžbu alebo všetku radosť a zmysel pre slávenie Eucharistie.
Dôležité je to najmä pre tých, ktorí hodnotu sv. omše merajú podľa svojich pocitov a vyhodnocujú: ak na omši nie je vždy pekne, ak farár nekáže zaujímavo, tak ani netreba ísť! Ťažkosti a problémy by nás nemali odvádzať od sv. omše, ale mali by nás povzbudiť, aby sme ich riešili a vyšli z týchto ťažkostí obnovení, povzbudení a schopní priateľstva s Bohom a s druhými.
Tak by sa splnili slová, ktoré napísal sv. Pavol: „Tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré“. Znášať skúšky pri modlitbe a účasti na sv. omši, prehlbovať svoje poznanie a lásku k Eucharistickému Kristovi a neopúšťať ho – práve toto musia prinášať všetky skúšky.
V posolstve zo 7. februára 1985 Mária sľúbi, že všetko sa obráti nám na dobro a Bohu na slávu: „Drahé deti! V týchto dňoch satan zvlášť pôsobí v tejto farnosti. Modlite sa, drahé deti, aby sa uskutočnil Boží plán a aby sa každý satanov čin skončil na slávu Božiu.
Zostala som preto tak dlho, aby som vám pomohla v skúškach. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

Medžugorské modlitbové stretnutia za pokoj na Ukrajine

Ďalej

Modlitba srdcom = Bozia laska (Terézia Gažiová)