Modlitba, nádej a viera (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

  V novembrovom posolstve nám Panna Mária hovorila o tom, ako ju Boh poslal, aby bola pre nás radosťou a cestou v nádeji. Jej prítomnosť i posolstvá sú plné radosti, nádeje a optimizmu. Neprichádza nás zastrašovať, ale nás upozorňuje a vyhodnocuje súčasný duchovný stav, v ktorom sa svet nachádza.

Naša slabá ľudská pamäť sa môže pýtať: Z čoho nás Ježiš vykúpil a oslobodil? Vidíme svet preplnený vojnami, nenávisťou, vraždami a utrpením nevinných. Svet žije v strachu z nukleárnej vojny, znečisteného prostredia, nedostatku jedla. Správy aj prognózy sú čoraz viac pesimistickejšie. A na druhej strane počúvame Matku Máriu, ktorá nám hovorí o radosti, nádeji a dobre.

Svet vojen, nenávisti a zabíjania nie je svet tých, ktorí sa vydali za Kristom a nasledujú pozvania Panny Márie z neba. Ani v tomto posolstve sa nás nevzdáva, ale nás ešte s väčšou horlivosťou pozýva modliť sa. Modlitba je jediný spôsob a cesta k Bohu, nádeji a viere.

Panna Mária svojimi posolstvami oživuje Ježišove slová v evanjeliách, ktoré sa nikdy nepominú: „Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil. Lebo príde ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka“ (Lk 21, 34-36).

Modlitba otvára srdcia, prináša nádej, rodí a posilňuje sa viera. Keď sa vytratí modlitba z nášho života, pomaličky, nebadane vnímame, ako sme sa vzdialili od prameňa života a ako strácame pôdu pod nohami. Modlitba nám pomáha ostať pri živote, v zjednotení s Ježišovými prisľúbeniami a slovami. Ježiš nikdy nikoho neoklamal, ani nebol oklamaný ten, kto mu uveril.

Veľkosť Máriinej svätosti je v slovách, ktoré povedala Bohu: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Vďaka Máriinmu „áno“ mohol byť Ježiš počatý a stať sa človekom. Milovať Máriu znamená hovoriť a konať ako ona. Práve to od nás Mária žiada. Spomeňme si na svadbu v Káne Galilejskej, keď sa minulo víno. S akou pevnou vierou ide Mária za Ježišom a očakáva od neho zázrak. Hoci navonok Ježiš akoby odmietol Máriinu prosbu, ona pokojne hovorí sluhom: „Urobte všetko, čo vám povie.“

Neprestávajme sa modliť, ani vtedy, keď zakúsime nevyslyšané modlitby. Keď Boh nevypočuje hneď našu modlitbu, vtedy pripravuje naše srdcia na väčšie milosti a dary, ktoré nám chce udeliť.

Všetkým sú nám známe slová sv. Matky Terezy, ktoré sa zhodujú s Máriinými pozvaniami a posolstvami: „Ovocím mlčania je modlitba, ovocím modlitby je viera, ovocím viery je láska, ovocím lásky je služba, ovocím služby je pokoj“.

Rozhodnime sa ísť cestami, ktorými nás vedie Panna Mária, aby sme zakúsili plnosť života.

Modlitba: Panna Mária, Kráľovná pokoja, vďaka ti, že k nám prichádzaš a neunavuješ sa hovoriť, aj keď nie vždy sme tvoje poslušné deti. Chceme sa s tebou modliť a prosíme ťa, modli sa s nami i za nás, ako si sa modlila s prvou Cirkvou, s apoštolmi, ktorí očakávali Ježišovo prisľúbenie – Ducha Svätého. Ďakujeme ti, Mária, za každé srdce, ktoré sa otvorilo a ktoré vytrvá na ceste obrátenia a modlitby. Tebe zverujeme všetkých nás, všetkých, ktorí sa nachádzajú v ťažkých životných skúškach, všetkých unavených a sklamaných. Pohliadni svojím materinským srdcom i na všetkých, ktorí sa vzdialili od Boha a modlitby. Chceme vytrvať na ceste modlitby, aby sme zakúsili Boha lásky a nádeje. Amen. 

Predchádzajúce

Rozhodnutie pre život (Terézia Gažiová)

Ďalej

Zvuková nahrávka zamyslenia nad posolstvom z 25. novembra 2022