Modlitba za pokoj a dobré skutky (Terézia Gažiová)

Svet je bez nádeje, hovorí nám naša nebeská Matka. Ale Boh nám ju nezobral. On je naša nádej. Medžugorie je nádej pre svet, povedal sv. Ján Pavol II. Hovorí sa, že Medžugorie je Betlehem. Tu sa rodí nový život vo svätej spovedi, v dennom rozjímaní Evanjelia, v Eucharistii, v modlitbe  a pôste. Jediná a pravdivá nádej pre svet je narodenie Kráľa pokoja.  

Mária sa  počas adventného obdobia zjavuje plná nežnosti a radostného očakávania, svedčia vizionári. Dáva nám program prípravy na Vianoce: „Nech bude tento čas pretkaný modlitbou za pokoj a dobrými skutkami“.

To je  pozvanie neustále sa zaoberať najdôležitejším prikázaním – milovať Boha a milovať svojho blížneho. Jedno nemôže byť bez druhého, učí nás Ježiš. Mária nám to materinsky opakuje. Modlitba a láska otvára brány nášho srdca pre Ježišovo narodenie.

Modlitba za pokoj v jej škole sa začína najskôr modlitbou za pokoj vo vlastnom srdci. Potom sa pokoj šíri v rodine, okolo nás, vo svete. Nemôžeme začínať modlitbu za pokoj z druhého konca. Pokoj i nepokoj vo svete sa začína v srdci človeka. Pokoj je osoba – Ježiš Kristus – Kráľ pokoja.

Na Vianoce v roku 2012 dieťa Ježiš prehovoril z náručia Panny Márie a povedal: „Ja som Váš pokoj, žite moje prikázania“.

Kráľa pokoja spoznávajú maličkí a pokorní. V Betlehemskej maštali ho spoznali ako prví maličkí. Mária nám pripomína udalosti opísané v Evanjeliu: „V tomto svätom čase radostného očakávania Boh si vybral vás maličkých, aby uskutočnil svoje veľké plány. Deti moje, buďte pokorní. Cez vašu pokoru chce Boh svojou múdrosťou z vašich duší urobiť vyvolený príbytok. Budete ho osvecovať dobrými skutkami a takto s otvoreným srdcom privítate narodenie môjho Syna v celej jeho veľkodušnej láske“ (2. 12. 2008).  „Pozývam vás, aby ste sa na Vianoce pripravovali pokáním, modlitbou a skutkami lásky. Nepozerajte, drahé deti, na materiálne veci, lebo potom nebudete môcť prežiť Vianoce“ (5. 12. 1985). „Modlitbou, pôstom a malými obetami sa pripravujte na Ježišov príchod. Využite každý okamih, aby ste konali dobro, pretože iba tak prežijete Ježišovo narodenie vo svojich srdciach. Ak vy svojím životom dáte príklad a stanete sa znakom Božej lásky, radosť zavládne v srdciach ľudí“ (25. 11. 1996).

Keď pozorujeme dramatické udalosti vo svete: vojny, násilie, nespravodlivosť rôzne podoby ľudského utrpenia, môžeme si všimnúť, že tu i tam, i v tých najťažších podmienkach, sa nachádzajú tváre ľudí, ktoré vyžarujú radosť. Ten, kto sa zaoberá láskou, prináša nádej aj v tých najukrutnejších podmienkach, v beznádejných situáciách, uprostred napätí a konfliktov. Každý dobrý skutok sú Vianoce a to znamená,  že Boh s nami.

Tak nás učí Ježiš: „Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne. Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ ( Mt 25, 35-36. 39).

Dobrí ľudia sú pokorní. Pomáhajú slabým, odmietnutým, trpiacim. Konajú dobré skutky s vedomím, že všetko, čo majú nepatrí im, ale Bohu, a on im to daroval prostredníctvom druhých. Panna Mária je náš príklad, nadchýna nás svojím tichým, pokorným milujúcim spôsobom víťazstva jej Srdca prostredníctvom nás.

„Dnes vás pozývam, aby ste s láskou a z lásky ku mne a k svojim a mojim bratom a sestrám konali skutky milosrdenstva. Všetko, čo robíte iným, robte s veľkou radosťou a pokorou pred Bohom. Som s vami a každý deň predkladám Bohu vaše obety a modlitby za záchranu sveta“ (25. 11. 1990). Modlitba za pokoj a dobré skutky vyhrávajú súboj medzi dobrom a zlom. „Pozývam vás, aby ste boli odvážni, aby ste sa nevzdávali, pretože aj najmenšie dobro, aj najmenší znak lásky víťazí nad čoraz viditeľnejším zlom. Deti moje, počúvnite ma, aby zvíťazilo dobro, aby ste spoznali lásku môjho Syna. To je najväčšie šťastie – ruky môjho Syna, ktoré objímajú.

Advent je milostivý čas veľkej premeny, veľkých očakávaní. Darujme modlitby a dobré skutky našej nebeskej Matke ako dar za uskutočnenie jej plánov pokoja.

 

Modlitba:

Nebeský Otče,  ďakujeme ti za Máriu, Matku nádeje. Voláme ku tebe Zdravas‘ Kráľovná, Matka milosrdenstva; život náš i sladkosť a nádej naša, Zdravas‘.

Pomáhaj nám premieňať sa na teba v tomto milostivom čase. Pomáhaj nám rozhodnúť sa pre modlitbu za pokoj a dobrý skutok práve tam, kde je najväčšie zlo, práve vtedy, keď je to pre nás najťažšie. Pomáhaj nám prijímať sa navzájom v našich rodinách, vo svete. Ty nás učíš, že modlitba a dobré skutky prekonávajú všetky prekážky. S tebou chceme bdieť a byť rozhodní v dobre, aby sa odohrali Vianoce v každom srdci a na celom svete. Amen.

Predchádzajúce

S láskou prijať (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Ďalej

Deviatnik k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie – 6. deň