Deviatnik k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie – 6. deň

Deviatnik k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie

  • Modlime sa za úmysly Panny Márie
  • Zriekame sa 9 dní od toho, čo je pre nás najmilšie za Jej úmysly

 Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja, 25. august 1991

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Teraz ako nikdy predtým, keď sa začal uskutočňovať môj plán, je satan silný a chce zmiesť moje plány pokoja a radosti a aby ste si mysleli, že môj Syn nie je pevný vo svojich rozhodnutiach. Preto vás všetkých pozývam, drahé deti, aby ste sa ešte pevnejšie modlili a postili. Pozývam vás k deväťdňovému zriekaniu, aby sa s vašou pomocou uskutočnilo všetko, čo chcem uskutočniť skrze tajomstvá, ktoré som začala vo Fatime. Volám vás, drahé deti, aby ste teraz pochopili dôležitosť môjho príchodu a vážnosť situácie. Chcem zachrániť všetky duše a obetovať ich Bohu. Preto sa modlime, aby sa v plnosti uskutočnilo všetko, čo som začala. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

6.deň:
– poslúchať – „byť blažený pre poslušnosť“

Vstupná modlitba

Mária, moja najmilšia Matka, daj mi svoje srdce, krásne, čisté, nepoškvrnené, plné lásky a pokory, aby som prijal Ježiša ako ty a ponáhľal sa ho dávať druhým.

Božie Slovo – Lk 11,27–28

Ako to hovoril, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: „Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval.“ Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“

Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja, 25. január 2006

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste boli nositeľmi evanjelia vo vašich rodinách. Nezabúdajte, milé deti, čítať Sväté písmo. Položte ho na viditeľné miesto a dosvedčujte svojím životom, že veríte a prežívate Božie Slovo. Som vám blízko svojou láskou a prihováram sa pred mojím Synom za každého z vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. „

Zamyslenie

Nové, odlišné materstvo, o ktorom hovorí Ježiš sa osobitne vzťahuje práve na Máriu. Nie je azda Mária prvá z tých, ktorí počúvajú Božie Slovo a zachovávajú ho? Na zvolanie ženy zo zástupu: „Blahoslavený život, ktorý ťa  nosil, a prsia, ktoré si požíval“, Ježiš odpovedá: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho“. Na slová chvály, ktoré žena zo zástupu povedala jeho telesnej matke, Ježiš odpovedá významným spôsobom. Chce tak odpútať pozornosť od materstva chápaného len ako telesné puto a zamerať ju na to tajomné puto duchovné, ktoré sa utvára počúvaním Božieho slova a jeho zachovávaním.

Predsavzatie:

Dnes venujem niekoľko minút čítaniu Božieho Slova.

Záverečná modlitba:

Panna načúvania a kontemplácie. Pomôž nám zotrvávať v pozornom načúvaní Pánovho hlasu: aby nás volanie chudobných nikdy nenechalo ľahostajnými, aby nás utrpenie chorých a núdznych nenašlo nepozorných, aby nás dojímala osamelosť starých a krehkosť detí,  aby sme všetci mali lásku a úctu ku každému ľudskému životu.

Svätý Jozef, buď mojím duchovným otcom, ochrancom mojej rodiny a –nauč ma žiť, ako si žil ty: pre Ježiša a Máriu. Vypros pre mňa trvalý vzrast v láske, vypros pre mňa tú otvorenosť ducha, vnímavosť pre Božie slovo a ochotu v tichosti konať podľa Božej vôle a svojím príhovorom ma veď k veľkému dňu môjho života, k môjmu vstupu do neba. Amen.

    Niektoré texty sú prevzaté z:  www.saleziani.prešov

Predchádzajúce

Deviatnik k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie – 5. deň

Ďalej

Deviatnik k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie – 7. deň