Obráťte sa (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Pozvanie Panny Márie je v súlade s pôstnym obdobím, do ktorého sme vstúpili pred niekoľkými dňami. Pôstne obdobie, obrazne môžeme povedať, že je chrámom, v ktorom nás chce Boh očistiť a obohatiť svojimi darmi. Pôstne obdobie nám umožňuje rásť vo viere.

V pôstnom období sme pozvaní k zriekaniu. Je to cvičenie a tréning našej vôle po slobode. Pôst nie je o vynaložení námahy, snahe niečoho sa zriecť, alebo urobiť veľké rozhodnutia, a potom ich sotva uskutočňovať. Nejde ani o to, aby sme sa zriekali, postili a trápili bez srdca a lásky. Zmyslom a cieľom pôstu je obnoviť slobodu ducha, priviesť nás do zasľúbenej zeme z otroctva a závislosti na slobodu. Pôstne obdobie chce, aby sme zhodili bremená svojej duše, aby sme sa stali pánmi svojho domu, t. j. nedovoliť, aby nami niečo vládlo ako napríklad moderné závislosti, do ktorých je človek uväznený.

Zmyslom pôstneho obdobia je obrátenie. Obrátenie je milosť rozpoznávania Božej prítomnosti v našom živote. Keď Ježiš hovorí o obrátení, tak hovorí: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“ (Mk 1, 15).

Obrátenie je zmena a otváranie rozumu, srdca i duše pre Božie kráľovstvo. A z druhej strany by sme sa mali obrátiť chrbtom kráľovstvu satana a jeho zvádzaniu.

Pôstne obdobie je pozvanie k počúvaniu a uskutočňovaniu slov sv. Pavla: „A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé“ (Rim 12, 2).

Ježišova Matka a naša Matka nás pozýva pozerať na jej Syna a nasledovať ho. Mária žila s pohľadom upriameným na Krista a zachovávala v sebe každé jeho slovo. Aby sme si vybudovali živý vzťah s Ježišom, Panna Mária nám môže pomôcť v rozjímaní Kristovej tváre a spoznávaní jeho srdca a milosrdenstva. 

„Pozerať na Ježiša“, ako nás k tomu pozýva Panna Mária, znamená meniť myslenie a mentalitu, zažiť premenu našich pohľadov, vzťahov a postojov. Mária je celá zameraná na Ježiša a celá naplnená Ježišom. Vie, že len rozjímaním o tajomstvách jeho života, umučenia, smrti a vzkriesenia, môžeme zakúsiť spásu, vykúpenie a odpustenie. Len v Ježišovi odkrývame pravdu a tajomstvo vlastného života.

Pápež František v bule Misecordiae vultus (Tvár milosrdenstva) poukazuje na to, že Ježiš Kristus je tvárou Otcovho milosrdenstva. Boh nám v ňom ukázal všetku svoju lásku. Dovoľme Márii, Matke milosrdenstva, aby nás priviedla k svojmu Synovi Ježišovi, aby sme zakúsili to, čo nám Boh chce darovať v tomto pôstnom období.

Modlitba: Panna Mária, Kráľovná a Matka pokoja, ďakujeme ti, že nás, svoje deti, neprestávaš volať a varovať pred nebezpečenstvami, ktorým sme vystavení ako jednotlivci i ako celý svet. Pozeráš sa na nás materinskými očami a srdcom, ktoré miluje a trpí pre svoje deti. Cítiš bolesť pre každé ľudské srdce, ktoré trpí, pre každé srdce, ktoré je tvrdé a ranené. Svojimi zjaveniami a posolstvami nám ukazuješ, že si Matka nádeje, pretože neprestávaš veriť a dúfať v nás i za nás. Ty, Mária, ktorá najlepšie poznáš Božiu všemohúcnosť a milosrdenstvo, vypros nám, svojim deťom, milosť úprimného obrátenia a vieru v Božie prisľúbenia pokoja pre nás i pre celý svet. Aj my sa chceme s tebou, Matka pokoja, modliť, postiť a veriť, že Boh má posledné slovo nad našim osudom a osudom celého sveta. Amen.

Predchádzajúce

V pokore žiadajte o pokoj (Terézia Gažiová)

Ďalej

Zvuková nahrávka zamyslenia nad posolstvom z 25. februára 2023