V pokore žiadajte o pokoj (Terézia Gažiová)

Mária je Kráľovná prorokov. Všetci proroci pozývajú k obráteniu,  k pôstu a modlitbe, ktoré sú podmienkami pokoja. „Mária nemá ani lepšie, ani inakšie prostriedky okrem tých, ktorými proroci vyzývali na pokoj, a to sú znovu a len obrátenie, modlitba, pôst a silná viera.“ – napísal páter  Slavko Barbarić.

V minulom posolstve 25. januára spája Panna Mária Fatimské posolstvo s Medžugorským a volá nás: „Vy ste moja nádej!“ Žiaľ, na jej pozvanie vo Fatime sme neodpovedali hneď a tak ako žiadala. Dnes to môžeme napraviť, Mária s nami počíta.

„Veľa od toho, čo sa stane závisí od vašej modlitby; Zvlášť sa postite, lebo pôstom dosiahnete, že sa uskutoční celý plán, ktorý má Boh s Medžugorím; Prišla som, aby som pozvala ľudstvo k obráteniu poslednýkrát.“ Povedala nám v posolstvách v prvé roky zjavení v Medžugorí. Aj vojny a prírodné katastrofy možno zastaviť modlitbou a pôstom. Odznievajú slová z jej prvého posolstva 26. júna 1981. Pokoj v srdci, v rodine, vo svete závisí od našej modlitby a pôstu.

Mária pozýva nielen jednotlivcov, ale aj rodiny, aby sa modlili a postili za zastavenie zla. Jej volanie je vážne, lebo od toho, koľko sa budeme modliť a postiť, závisí, čo sa stane vo svete. Týka sa to všetkého, čo jej Boh zveril v tomto čase. „Pozývam vás, aby ste sa deväť dní odriekali, aby sa s vašou pomocou uskutočnilo všetko, čo chcem uskutočniť skrze tajomstvá, ktoré som začala vo Fatime. Volám vás, drahé deti, aby ste teraz pochopili dôležitosť môjho príchodu a vážnosť situácie! Chcem zachrániť všetky duše a obetovať ich Bohu. Preto sa modlime, aby sa uskutočnilo úplne všetko, čo som začala!“ (25.8.1991). Jej volanie zostáva dodnes naliehavým volaním Boha po našej záchrane.

„Kajajte sa, oblečte sa do kajúcich rúch a hlbokej osobnej modlitby, a v  pokore žiadajte od Najvyššieho pokoj.“ Prorok Jonáš pozýval Ninivčanov k modlitbe, pôstu, pokániu a Boh sa zľutoval, keď videl, že sa úprimne menia a mesto bolo zachránené. Dovoľme Bohu, aby sa i nám prihovoril cez rozjímanie tejto kapitoly v knihe Jonáš 3, 1-10.

Existujú šaty na rôzne príležitosti, na svadbu, na pohreb, do školy, na výlet. Nebeská Matka si praje, aby sme boli viditeľne zaodetí v pokání a hlbokej osobnej modlitbe. „Všetci sa navzájom zaodejte pokorou, lebo Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť“. Píše sv. Peter v 1. liste. A v liste Rimanom 13, 14 sa píše „oblečte si Pána Ježiša“.

„V pokore žiadajte u Najvyššieho pokoj“, volá nás Mária. Pán Ježiš nám cez sv. Faustínu odkryl prameň milosrdenstva, zľutovania sa nad svetom, ktoré sa vylieva iba cez pokorné duše. Sv. Faustína vo svojom Denníku píše: „Večer, keď som bola vo svojej cele, videla som anjela, vykonávateľa Božieho hnevu. Začala som pokorne prosiť za svet slovami, ktoré som vnútorne počula. „Večný otče obetujem ti telo a krv dušu a božstvo tvojho najmilšieho syna  a nášho pána Ježiša Krista ako zadosťučinenie za naše hriechy i hriechy celého sveta. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami.“ Keď som sa takto modlila uvidela som bezmocnosť anjela. Nemohol vykonať spravodlivý trest, ktorý si za hriechy zasluhovali.“

Iba pokorné srdce milujúce Ježiša, môže vyprosiť drahocenný dar pokoja. „Pozerajte na môjho Syna, a zriekaním a pôstom ho nasledujte na Kalváriu.“ Mária nás učí, že skutočná pokora a láska k Ježišovi sa získava  častým rozjímaním krížovej cesty, poklonou pod krížom. Ježiš pobozkal a objal svoj kríž po hlbokej celonočnej osobnej modlitbe v Getsemani. Dal nám príklad ako sa nedať zviesť satanom. Keď prišla na neho úzkosť modlil sa ešte viac. Uprostred pekla, ktoré ho obklopovalo na krížovej ceste, nestratil pokoj, bol s Otcom.

Aby nás satan nezviedol a utrpenie nezlomilo, posiela nám Ježiš na zem svoju matku. „Som s vami, pretože Najvyšší mi dovoľuje milovať vás a viesť vás k radosti srdca vo viere, ktorá rastie vo všetkých, ktorí milujú Boha nadovšetko.“

Napriek všetkému, čo sa deje okolo nás, vojna, nepokoj, strach, Mária upriamuje náš pohľad na kríž. Ona má skúsenosť, prešla toľkými skúškami, zostala verná pri Ježišovi až do konca.

„Otvorte svoje srdcia a dajte mi všetko, čo je v nich: radosti, trápenia aj každú, ba i najmenšiu bolesť, aby som ju mohla odovzdať Ježišovi, aby on svojou nesmiernou láskou zapálil a premenil vaše trápenia na radosť svojho zmŕtvychvstania.“

Nech ani jedno, ani to najmenšie utrpenie neprejde mimo nás. Objímme ho s Máriou a obetujme v jednote s Ježišovým utrpením za pokoj. Obetované utrpenie s láskou je najsilnejšou modlitbou.

Modlitba: Nebeský Otče, ďakujeme ti za Máriine zjavenia vo Fatime i Medžugorí. Ty si Pán! Nedovoľ, aby sme si vybrali neposlúchnuť tvoj hlas pozývajúci nás i dnes cez ňu k pokániu. Matka, zaodej nás svojou pokorou, aby sme s tebou mohli vyprosiť drahocenný dar pokoja. Pošepkaj nám vždy keď trpíme, že to je najsilnejšie modlitba, ak je spojená s tebou za tvoje plány pokoja. Amen.

Predchádzajúce

Príprava prostredníctvom ľudských obiet (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Ďalej

Obráťte sa (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)