Osobným pokojom budujte pokoj (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

V júlovom posolstve nám Panna Mária hovorila o tom, ako nás chce viesť cestou obrátenia a pozýva nás, aby sme druhým odpustili. Ak si spomenieme na predchádzajúce posolstvá, hovorila nám, že najdôležitejším posolstvom v Medžugorí je pozvanie k obráteniu. Ježišove prvé slová na začiatku jeho verejného pôsobenia boli: „Obráťte sa a verte evanjeliu.“

Ježiš to myslí vážne a Panna Mária nám pripomína slová svojho Syna. Neprišla sa s nami hrať ani nás duchovne zabávať. Jej slová sú vážne a chce, aby sme ich počuli a vážne prijali.

Matka Mária nás chce viesť cestou pokoja. Máme tisíc dôvodov na nepokoj a môžeme nájsť aj ďalšie. Čoraz viac ľudských sŕdc je nepokojných. Môžeme dať len to, čo máme. Ak je naše srdce naplnené strachom, potom budeme okolo seba šíriť strach. Ak sme naplnení negatívnymi, chmúrnymi a temnými myšlienkami, potom všetko zafarbíme na čierno. Svojimi očami a srdcom vidíme a pozorujeme tento svet.

 Po Ježišovej smrti sa apoštoli zatvorili zo strachu pred židmi, hovorí nám evanjelium. Nie sú zatvorené len dvere, ale aj ich srdcia. Aj napriek zatvoreným dverám a srdciam, Zmŕtvychvstalý Ježiš k nim prichádza. Prvé slová, ktorými ich oslovil po zmŕtvychvstaní, boli: Pokoj vám! To je pokoj, ktorý vychádza z hĺbky jeho srdca a bytia. To je pokoj, ktorý je silnejší než smrť. Tento pokoj je darom Zmŕtvychvstalého. Tento pokoj zvíťazí nad našimi strachmi, tvrdosťou a zatvorenosťou srdca. Tento pokoj môže vrátiť stratenú vieru a nádej.

 Prechádzame skúškami našej viery, keď prežívame životné kríže, nedorozumenia, nenávisť a narušené medziľudské vzťahy. Matka Mária nám chce a aj môže svojimi slovami a blízkosťou vrátiť to, čo sme stratili. Pozýva nás, aby sme otvorili svoje srdcia jej materinskému a prečistému srdcu, ktoré zakúsilo meč bolesti. Zostala verná Bohu a jeho slovu, a preto ju všetci volajú Blahoslavenou a Matkou viery. 

 Zostaňme verní modlitbe, počúvnime materinské pozvania, aby sme aj my boli blahoslavení ako ona a mohli zakúsiť plnosť pokoja, ktorý nám Ježiš sľubuje a dáva.

Modlitba: Panna Mária, Kráľovná pokoja, k tebe sa utiekame a prosíme o pokoj. Tak veľmi potrebujeme dar pokoja, ktorý Ježiš daroval vystrašeným apoštolom a ktorý chce dnes darovať aj nám. Zvlášť ťa prosíme, Matka, prihováraj sa za všetky rodiny, v ktorých je nepokoj, nezhoda, nenávisť a hádky. Vypros dar pokoja a odpustenia všetkým, ktorí sú pohádaní, všetkým, ktorí žijú v nepokoji a bez zmyslu života. Oroduj za nás, Matka Mária, i za všetkých, ktorí okolo seba šíria nepokoj a rozdelenie. Nech každé srdce zakúsi radosť a plnosť života. Amen.

Predchádzajúce

Vediem vás cestou pokoja (Terézia Gažiová)

Ďalej

Modlitba ruženca v prvú sobotu v mesiaci 03.09.2022