Vediem vás cestou pokoja (Terézia Gažiová)

Rozmýšľam o Márii darovanej nám pod krížom, o jej pevnej viere a nádeji. I uprostred najdramatickejších udalostí, ktorých bola a je svedkom, zaznieva jej nežný a presvedčivý hlas: „Boh mi dovoľuje byť s vami a viesť vás cestou pokoja. Buďte odvážni a nebojte sa, pretože Boh je s vami!“ (25.8.2022) To je echo Ježišovho evanjelia – nebojte sa, ja som premohol svet, pokoj vám!

Kto nás môže lepšie pochopiť, ak nie ona? Kto nás môže lepšie poučiť o tom, ako nestratiť pokoj ani v tých najtraumatickejších chvíľach, ak nie ona? Preto ju Boh znovu a znovu posiela na zem, aby nás viedla. Učí nás, že pokoj začína vždy v modlitbe.

„Každý z vás je nositeľom pokoja. Pokoj nemôžete mať, ak vaše srdce nie je v pokoji s Bohom. Preto, deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa, pretože modlitba je základom vášho pokoja. Otvorte svoje srdcia a dajte Bohu čas, aby sa stal vaším priateľom. Keď sa utvorí pravé priateľstvo s Bohom, žiadna búrka ho nemôže zničiť.“ Povedala nám v posolstve 25.6.1997.

Ježiš je Knieža pokoja. S kým sme, takí sme my i svet okolo nás. Pokoj srdca znamená mať čisté svedomie. Preto nás Mária pozýva často sa spovedať. Odporúča nám mesačnú svätú spoveď. „Deti moje, nemôžete uskutočniť pokoj, ak nie ste v pokoji s Ježišom. Preto vás pozývam na spoveď, aby sa Ježiš stal vašou pravdou a pokojom.“ 25.1.1995 Sestra Lucia, vizionárka z Fatimy, napísala: „Od praktizovania prvých sobôt a zasvätenia sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie závisí vojna alebo mier vo svete“.

Ďalej nás Panna Mária učí, že pokoj prijímame denným rozjímaním evanjelia. Zo stránok evanjelia vstupuje do nášho srdca Ježišov pokoj, jeho učenie. Dozvedáme sa, ako ho máme získavať a prinášať druhým. Denným rozjímaním evanjelia sa oslobodzujeme od nepokoja a vytrácajú sa všetci nečistí duchovia rozdelenia i vojny.

„Len modlitbou a pôstom sa aj vojny môžu zastaviť, vojny vašej nevery a strachu z budúcnosti“, hovorí nám Kráľovná pokoja. „Som s vami a učím vás, deti moje: v Bohu je pokoj a vaša nádej“ (25.1.2001). „Aj dnes vás pozývam, aby ste sa modlili a postili za pokoj. Ako som vám už hovorila, aj teraz vám opakujem, deti moje,  len modlitbou a pôstom sa môžu zastaviť aj vojny. Pokoj je drahocenný dar od Boha. Hľadajte ho, modlite sa zaň a dosiahnete ho. Hovorte o pokoji a noste pokoj vo svojich srdciach. Pestujte si ho ako kvet, ktorý potrebuje vodu, nehu a svetlo. Buďte tí, ktorí prinášajú pokoj druhým“ (25.2.2003).

Pokoj je osoba, Ježiš. Prichádza živý v podobe chleba a vína vo sv. omši. Pri poslednej večeri povedal: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva“ (Jn 14, 27).  Touto cestou nás vedie Mária. Pozýva nás často prijímať Eucharistiu, klaňať sa Ježišovi, postaviť Eucharistiu do centra nášho života.

Mária nás vychováva k zodpovednosti za svet. Pokoj i vojna vo svete sa začínajú v mojom srdci.  Aké je moje srdce, takí budú ľudia okolo mňa. Svet sa zmení k lepšiemu, keď budeme nasledovať Ježiša. On prešiel zemou, konajúc dobro. Nikto ho nemohol zastaviť ani farizeji, ani tí, ktorí ho nenávideli, mučili a nakoniec zabili. Ježiš miloval do konca. Mária, apoštoli i všetci svätí milovali dokonca. Dobré skutky prinášajú pokoj.

Nech nás nesie týmto obdobím Máriin prísľub, že modlitbou a láskou dokážeme všetko, dokonca i to, čo sa nám zdá ľudsky nemožné.

 

Modlitba: Pane Ježišu, ty si vedel, že bez Márie nedokážeme zotrvať na ceste tvojho pokoja. Ďakujeme ti, že jej dovoľuješ prichádzať a opakovať nám, že iba s pohľadom upretým na teba môžeme mať pevnú vieru a nádej v lepšiu budúcnosť. Zverujeme ti všetkých, ktorí prežívajú strach a  hľadajú pokoj na falošných miestach. Daj sa im poznať, ako apoštolom, keď si ich oslobodil od strachu pozdravom: „Pokoj vám!“Nech tvoj pokoj zavládne medzi tebou a každým človekom i medzi ľuďmi navzájom. Amen.

Predchádzajúce

Modlite sa a slávte srdcom (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Ďalej

Osobným pokojom budujte pokoj (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)