Plody 33-dňových duchovných cvičení

25. marec 2022 sme slávili slávnosť Zvestovania Pána a zároveň to bol deň veľkých milostí a nádeje pre celé ľudstvo. Okamih počatia Pána Ježiša sa spája s okamihom zvestovania. Panna Mária súhlasila s Božím plánom a Mesiáš mohol prísť na zem, aby vykúpil ľudstvo svojou smrťou a zmŕtvychvstaním. V knihe Genezis dal Boh svoje prisľúbenie, že nenechá svoj ľud samotný. V priebehu dejín Boh svoj sľub viackrát potvrdil.

V tento sviatok si pripomíname, že Boh dodržal svoj sľub, že poslal na svet svojho Syna, aby ho vykúpil.

 Mnohí sa práve v tento deň zasvätili Ježišovi skrze Pannu Máriu. K tomuto aktu sme sa pripravovali 33-dňovými duchovnými cvičeniami, ktorých sa zúčastnilo približne 8 000 bratov a sestier zo Slovenska, Česka, Ukrajiny, Bieloruska, Ruska, Kazachstanu, Litvy, Lotyšska, Moldavska, Izraela a iných krajín.

Tento deň bol výnimočný aj tým, že Svätý Otec zasvätil Ukrajinu, Rusko a celé ľudstvo Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.

Chceme sa s vami podeliť so svedectvami:

„Ďakujem za 33 dní s našou nebeskou Matkou, ktorá ma naučila priblížiť sa k jej Synovi a nášmu Bohu. Verím, že jej Nepoškvrnené srdce zvíťazí nad každým zlom. Nech vás Pán požehnáva a ochraňuje.“

„Vďaka Mária za všetko, čo pre nás robíš, pre našu záchranu. Čas s tebou a Ježišom bol veľmi vzácny a všetko, čo som s tebou prežil počas tohto obdobia vo mne zanechalo silné momenty. Vďaka mama za všetko a teším sa na ďalší čas s tebou v tvojom spoločenstve.“

„Ďakujem za krásne duchovné cvičenia. V deň zasvätenia som prežívala pokoj. Bol to naplnený deň vďaka osobnému zasväteniu, ale aj vďaka zasväteniu Ukrajiny, Ruska a celého ľudstva. Cítila som radosť a hlavne nádej v spojitosti s touto vojnovou situáciou. Prežívala som radosť z osobného zasvätenia, z vyjadrenia, že chcem patriť celá Ježišovi a Panne Márii a viac sa privinúť k jej Nepoškvrnenému srdcu.“

„Ďakujem Trojjedinému Bohu a našej Kráľovnej pokoja za nádherný čas milosti a pokoja v srdciach všetkých nás zjednotených na modlitbách v tejto tak vážnej dobe. Opakovane som sa s vami spájala v Medžugorí a celá rodina sme sa zasvätili Najsvätejšej Trojici skrze Nepoškvrnené srdce Panny Márie. Ďakujeme za prípravu našich sŕdc k zasväteniu.“

„Chvála ti a vďaka naša drahá Matka. Z celého srdca ti ďakujem! Naše manželstvo bolo v kríze a hrozilo odlúčenie. Poprosila som Pannu Máriu o milosť pôstu v stredy a piatky a o pomoc, aby som jej všetko dokázala odovzdať. V deň zasvätenia, hneď ráno, keď som sa vrátila zo svätej omše, mi manžel navrhol, že pôjdeme spolu na duchovné cvičenia pre manželov. Moje srdce sa radovalo. Prežili sme spolu krásny deň. Ďakujem. Amen.“

„I keď som nikdy nebola veľmi Mariánsky založená, pretože som vo svojej viere za celý základ vždy považovala Ježiša, stalo sa mi, že moja viera zvlažnela a ja som sa odklonila, až ma to priviedlo k zúfalstvu, znechuteniu a beznádeji. Od Boha mi však bola dopriata milosť skrze Pannu Máriu, ktorá ma silno volala a priviedla ma aj k tomuto zasväteniu. Panna Mária ma už dlhší čas volala a ukazovala mi dôležitosť odovzdania sa, modlitby a pôstu. Ukázala mi mnoho súvislostí vo viere aj ohľadom nej, ktorým som predtým vôbec nechápala a mala som problém ich prijať. Chytila ma za ruku, aby ma znovu priviedla k živému Kristovi a ja som sa ocitla na ceste viery, nádeje, odvrátenia sa od zlého a modlím sa toľko, koľko som sa nikdy predtým nedokázala. Ďakujem.“

„Srdečne ďakujem za prácu a službu všetkých, ktorí sa podieľali na príprave zasvätenia. Boli to pre mňa chvíle, na ktoré som sa každé ráno tešila. Otvorili mi dokorán srdce pre poznávanie Božej dobroty. Máriino materinské srdce ma stále viac a viac priťahuje a spoznávam, že ma vedie bližšie k jej Synovi Ježišovi. Bohu vďaka.“

Predchádzajúce

Vráťte sa k Bohu (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Ďalej

Svetlo Máriino. Apríl 2022