Vráťte sa k Bohu (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

V tomto, posolstve ako aj v posolstve z minulého mesiaca nás Panna Mária mocou svojho materinského a nepoškvrneného srdca pozýva k návratu k Bohu, obráteniu a pokániu. Sväté písmo nám pripomína ako Boh viackrát v dejinách poslal prorokov k svojmu vyvolenému národu, ktorý zblúdil a odvrátil sa od Boha. „Vráťte sa k tomu, od ktorého ste tak hlboko odpadli, synovia Izraela“ (Iz 31, 6). „Vráťte sa odbojní synovia – hovorí Pán, veď ja som vaším manželom“ (Jer 3, 14). „Obráťte sa každý zo svojej zlej cesty a napravte svoje cesty a svoje skutky“ (Jer 18, 11).

Aj Pán Ježiš nás v evanjeliu uisťuje, že obrátením, návratom k Bohu sa môžeme vzoprieť vojne, násiliu a smrti ľudí. Spomeňme si ako v evanjeliu oboznamujú Ježiša o tom, čo sa stalo Galilejčanom, ktorých krv Pilát zmiešal s krvou ich obetí. Ježiš im odpovedá: „Myslíte si, že títo Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania, keď tak trpeli? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete“ (Lk 13, 2).

Aj my sme dnes v pokušení, ako za čias Ježiša, pre nejaký problém, ktorý postihne nás alebo našich blížnych, hľadať vinníkov alebo si myslieť, že tento problém sa stal pre hriešnosť týchto ľudí. Ježiš mení náš pohľad a spôsob, akým sa pozeráme. Neodpovedá na našu zvedavosť, ale smeruje pohľad nášho srdca k obráteniu, návratu k Bohu, zdroju života.

Návrat k Bohu je rozhodnutie pre dobro, pre život. Len Boh daruje život a len v ňom je prameň plnosti života. Neexistuje nič mimo Boha, čo by nám dalo život. Na tohoto Boha sa treba obrátiť, ísť k nemu, to je obrátenie. V tomto rozhodnutí spočíva bezpečnosť, múdrosť a radosť z kráčania po tejto zemi. Preto Božie slovo hovorí: Boh sľubuje pokoj tým, ktorí sa k nemu celým srdcom vracajú. A na inom mieste nás Božie slovo napomína: Vráťte sa k prvej láske. Spomeň si, odkiaľ si spadol a začni robiť prvé skutky.

Prorok Eliáš hovorí národu: „Dokedy budete kulhať na dve strany? Ak je Pán Bohom, choďte za ním, ak Bál, choďte za tým!“

Ak sú ľudia pre teba bohmi, ak očakávaš život od peňazí, ak si myslíš, že zem ti môže poskytnúť istotu, nasleduj ju, ale vedz, že sa spolu s ňou rozpadneš.

Iba Boh je pánom neba a zeme. On navrhol krajinu ako záhradu a vinicu a umiestnil do nej človeka. Očakáva plody zo stromu nášho života. Boh ťa nechce vytrhnúť z tvojej zeme a tvojho rodu. Ale hľadá plody tvojho života a tvojej viery.

Návrat k Bohu je podmienkou, aby sme žili a boli slobodní v sebe i na tejto zemi. Pomôžme Márii, Matke Božej, aby nás silno pritiahla a priviedla k Bohu na našich rázcestiach, v našich nerozhodnostiach a vlažnostiach.

 

Modlitba

Panna Mária, Kráľovná pokoja, ty nás vedieš k Ježišovi, Kniežaťu pokoja a víťazovi nad každým zlom a vojnou. K tebe, Matka voláme z tohto slzavého údolia, aby všetci, ktorí sú zasiahnutí zlom vojny pocítili tvoju materinskú blízkosť a tvoj príhovor. Pomôž všetkým, ktorí prežívajú utrpenie a bolesť vo svojich rodinách a v rodinných vzťahoch. Pomôž všetkým zraneným srdciam, ktoré sa zatvorili a zatvrdili kvôli pretrpeným nespravodlivostiam a zlu. Oroduj za nás všetkých, Matka, ktorí sme sa vzdialili od Boha, zdroja pokoja, slobody a plnosti života. Posilni našu vlažnú a oslabenú vôľu, aby sme sa mohli rozhodnúť pre život, pre pravdu. Vypros nám milosť úprimného pokánia, aby sme zakúsili, že Boh robí všetko nové v našich životoch. Amen.

Predchádzajúce

PRAKTICKÝ PRÍKLAD PRÍPRAVY NA SPOVEĎ (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Ďalej

Plody 33-dňových duchovných cvičení