PRAKTICKÝ PRÍKLAD PRÍPRAVY NA SPOVEĎ (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Kňazom

Vás, bratia kňazi, sa pýtam pred týmto Božím ľudom:

  • Ste pripravení v tomto okamihu byť služobníkmi zmierenia a v mene Pána dať rozhrešenie?
  • Ste pripravení vnášať svetlo pokoja do duší týchto mladých?
  • Ak ste ochotní nosiť svetlo, prosím vás, pristúpte k oltáru, zapáľte svoju sviečku od veľkonočnej sviece, ktorá predstavuje Krista a poďte do kostola, ktorý je v tme. Nesúc svetlo buďte pripravení so svetlom čakať tých, ktorí vás budú hľadať.

(Kým kňazi mlčky vchádzajú do kostola, my sa za nich modlíme…)

 

Modlitba za kňazov

Pane Ježiš Kristus, prosím ťa za svojich bratov kňazov. Zapáľ ich srdcia silou svojej lásky tak, ako teraz oni zapaľujú sviečky od tvojej sviece. Pomôž im, aby odovzdávali toto svetlo ďalej a chránili ho.

Pane Ježišu, podnieť svojím slovom týchto kňazov, nadchni ich svojím Duchom a pomôž im v  ich službe zmierenia.

Skrze nich daj zmierenie a pokoj, uzdrav všetko, čo je hriechom zničené a zranené. Uzdrav aj ich srdcia, Pane. Daj im radosť a pokoj.

Požehnaj všetkých kňazov a všetkých spovedníkov, ktorí sú ochotní slúžiť svojim bratom, ľuďom, ktorých si ty svojou krvou vykúpil.

Požehnaj aj tých, ktorí sú unavení a ktorým je ťažko.

(Vedúci sa obráti k veriacim a modlí sa za nich, zatiaľ čo oni idú ku kňazom. Po spovedi a po rozhrešení kajúcnik zapáli svoju sviečku od sviečky v ruke spovedníka. To je symbol zmierenia a služby. A pokánie sa pomodlí so zažnutou sviečkou. Všetko robiť dôstojne… Tí, čo možno nepôjdu na spoveď, nech idú poprosiť o požehnanie a zapáliť svoju sviečku od sviečky kňaza.)

 

Teraz sa vás pýtam, drahí bratia a sestry, ste pripravení ísť ku kňazom, vyznať svoje hriechy a zapáliť sviečku od ich sviečky?

Prosím vás, príďte k oltáru. Vezmite sviečku a choďte ku kňazovi. Proste ho o požehnanie, a ak sa chcete spovedať, vyspovedajte sa. Ak sa nechcete spovedať, povedzte kňazovi svoje predsavzatie z poslednej spovede a proste o požehnanie, aby ste svoje predsavzatie mohli splniť. Zapáľte sviečky, nech je v kostole stále viac svetla. Každou spoveďou prichádza nové svetlo a je viac svetla.

 

Kým kajúcnici prichádzajú, berú sviečky a odchádzajú k spovedníkom, vedúci sa modlí

Pane Ježišu Kriste, prosím ťa za týchto svojich bratov a sestry, ktorí prijímajú nezapálené sviečky a idú ku kňazom. Pri stretnutí s kňazom stretni sa aj ty so svojimi deťmi, ktoré hľadajú odpustenie a uzdravenie. Daj, aby každé predsavzatie bolo pevné a stále!

Pane Ježišu Kriste, daj svoju milosť všetkým tým, ktorí sa teraz spovedajú. Nech zmizne všetka tma zo sŕdc, z rodín, z Cirkvi a zo sveta.

Mária, ty si naša Matka, chceš, aby sme sa obnovovali a pozývaš nás na obnovu skrze zmierenie a obrátenie. Chceš, aby sme ťa prijali, ako si nás ty prijala. Preto sa prihováraj za nás, svoje deti, aby sme sa naozaj stali tvojimi. Daj, aby sme sa stali svetlom sveta, novou nádejou a novým pokojom s tebou, ako si sa ty stala z Božej moci zornicou nového dňa.

Prosím ťa, Pane, zošli nám svojho Ducha. Prosíme ťa s Máriou, tvojou pokornou služobnicou, rozsvieť naše srdcia, vlej nám radosť a lásku, celkom nás uzdrav. Nech skrze nás tvoj Duch uzdraví celý svet.

(Kým sa kajúcnici spovedajú, je dobre potichu spievať piesne o odpustení, o milosrdenstve, čítať biblické texty alebo o nich meditovať.)

 

Možno je tvoj hriech veľký, veľmi veľký a tvoje srdce ťa odsudzuje, ale neboj sa, lebo aj keď ťa tvoje srdce odsudzuje, Pán Boh je väčší než tvoje srce.

Hoci je hriech veľký, a práve preto, že je veľký, Pán pripravil väčšiu milosť a tým väčšia je naša nádej.

Nepýtaj sa Pána, čo dostaneš ak zanecháš tento hriech, túto chybu alebo zlozvyk. Nepýtaj sa Pána, čo dostaneš ako odmenu, pretože on je milosrdenstvo a dáva viac, než si naše srdce môže želať. Pán je láska a odpustenie.

(Po skončení spovedí vedúci vyzve všetkých, aby vstali a zaspievali veľkonočnú pieseň. Po piesni dá pokyn, aby všetci zhasli sviečky, lebo teraz sa srdcia stali zapálenými lampami, ktoré ponesú svetlo ďalej.)

 

Drahí priatelia, bratia a sestry, túto našu oslavu sme začali v tme a vyznali sme, že sme s tmou hriechu často začínali svoj deň a prácu. S tmou hriechu sme pokračovali vo svojom živote. Teraz cítime, že svetlo je možné. Vďaka ti, Kriste, lebo si svetlo. Klaniamo sa ti a dobrorečíme ti, ty si naša nádej, láska a spása.

 

Obnova krstných sľubov

V mene Cirkvi sa vás teraz po spovedi a pred odchodom do sveta pýtam:

  • Veríte v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme ?
  • Veríte v Ježiša Krista, nášho Spasiteľa a Vykupiteľa?
  • Veríte, že láska je väčšia než nenávisť?
  • Veríte, že svetlo je silnejšie než tma?
  • Veríte, že aj vo vašom živote je možné uskutočniť Božiu vôľu?
  • Prijímate Máriu ako Matku?
  • Zasväcujete sa teraz Márii celým svojím bytím?

 

Predtým než sa rozídete, prijmite požehnanie:

V mene Otca, ktorý je náš Stvoriteľ,

v mene Ježiša Krista, ktorého ste prijali za svojho Vykupiteľa a Spasiteľa,

a v mene Ducha Svätého, ktorý vás posvätil,

nech na vás zostúpi hojné požehnanie:

požehnanie pokoja, radosti, lásky a nádeje, jednoty a odpustenia, svetla a dobroty,

požehnanie ducha modlitby i ducha poslušnosti Božej vôli,

požehnanie vnútornej sily, aby ste mohli odolať každému pokušeniu,

požehnanie ochrany pred každým zlom,

požehnanie plnosti života s Bogom.

Žite v milosti a vždy budete požehnaní!

Pokoj nech zostáva s vami! Amen.

 

(Odporúča sa vziať si sviečku domov na pamiatku, aby vám pripomínala okamih predsavzatia žiť s Kristom, aby bola pozvaním k modlitbe, láske a odpúšťaniu, aby ste sa pri tejto sviečke modlili.)

 

Predchádzajúce

POČUJEM VAŠE MODLITBY ZA POKOJ (Terézia Gažiová)

Ďalej

Vráťte sa k Bohu (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)