Poďakujme sa Panne Márii za 40. rokov milosti

Drahí priatelia Medžugoria!
Nachádzame sa v 40. roku zjavení Panny Márie. Ako každá matka aj Panna Mária túži počas týchto rokov trpezlivo a s láskou vziať náš život do svojich materinských rúk a naučiť nás pokoju a láske. Chce nás naučiť, ako byť bližšie k jej Synovi. Chce byť spojivom medzi nami a našim nebeským Otcom, našou Prostredníčkou, aby sa prihovárala za nás a kráčala s nami v boji proti démonom. Práve ona so svojím Synom nás pripravovali celé tie roky na tieto ťažké časy, ale aj časy milosti. Neustále nás pozýva k modlitbe, pôstu a obráteniu. V jednom zo svojich posolstiev Panna Mária hovorí:

„Drahé deti! Ďakujem vám za všetky modlitby. Ďakujem vám za všetky obety. Chcem vám povedať, drahé deti, aby ste obnovili posolstvá, ktoré vám dávam. Zvlášť sa postite, lebo pôstom dosiahnete, že sa uskutoční celý plán, ktorý má Boh tu v Medžugorí a urobíte mi radosť. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie“ (Posolstvo, 26. septembra 1985).

Mnohí z nás by určite chceli prísť do Medžugoria a poďakovať za všetky milosti a lásku, ktorú sme dostali na príhovor Panny Márie. Avšak, je to čas pandémie, čas obmedzení a púte nie sú možné. Ale aj počas tejto doby si môžeme všetci vykonať púť srdcom. Uvádzaním posolstiev Panny Márie do praxe, všetci spoločne začnime reťaz pôstu a modlitby vďakyvzdania nášmu nebeskému Otcovi za milosť, že dovolil Panne Márii, Kráľovnej pokoja, byť tu s nami celé tie roky.

Pôst a modlitbu začíname 8. mája na sviatok Márie, Prostredníčky všetkých milostí, a končíme 24. júna. Cez stránku Poďakujme sa Panne Márii sa môže každý z nás spolu so svojimi rodinami a priateľmi kliknutím na požadovaný deň pôstu zúčastniť tohto veľkého poďakovania. Začnime pôstny deň modlitbou, ktorú napísal náš páter Slavko Barbarič, zúčastnime sa každý deň sv. omše a modlitby posvätného ruženca, ktorý sa každodenne modlí v Medžugorí celých týchto 40 rokov.

Toto je milostivý čas! Vyjadrime našu lásku k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Nech nás vedú Srdcia Ježiša a Márie na ceste svätosti, aby sa Boží plán a Máriine úmysly mohli úplne uskutočniť.

Modlime sa, postime sa a milujme z úprimnosti našich sŕdc. Nech naše dobré skutky prispievajú k premene sveta tak, aby srdcia Ježiša a Márie triumfovali.

Odpovedzme na volanie Panny Márie, našej Kráľovnej pokoja!

Deti Panny Márie

http://www.medjugorje40.com/

Predchádzajúce

26.04.2021

Ďalej

Pozvánka na 2. online kongres v Medžugorí