Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. september 2017

„Drahé deti! Pozývam vás, aby ste boli veľkodušní v zriekaní, pôste a modlitbe za všetkých tých, ktorí sú v pokušení a sú vašimi bratmi a sestrami. Zvlášť vás prosím, aby ste sa modlili za kňazov i za všetkých zasvätených, aby ešte vrúcnejšie milovali Ježiša, aby Duch Svätý naplnil ich srdcia radosťou, aby vydávali svedectvo o nebi a nebeských tajomstvách. Mnohé duše sú v hriechu, pretože niet tých, ktorí sa obetujú a modlia za ich obrátenie. Som s vami a modlím sa za vás, aby vaše srdcia boli naplnené radosťou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie Kráľovnje pokoja, 2. septembra 2017

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. oktobra 2017