Pred svätou omšou sa modlite k Duchu Svätému (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Na začiatku novény k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie v roku 1983 prišla na Farský úrad Jelena Vasiljová, dievča s darom vnútorného rozhovoru, a povedala, že Panna Mária chce, aby sme sa pred sv. omšou modlili k Duchu Svätému. Uverili sme, prijali sme pozvanie a naozaj sme sa modlili. Pochopili sme, že nás pozýva modliť sa len počas novény a po skončení sme prestali. Avšak 2. januára 1984 prišla Jelena a priniesla nám nové posolstvo Panny Márie:

„Prečo ste sa prestali modliť k Duchu Svätému? Chcela som, aby ste sa modlili stále, aby sa Boží Duch vylial na vás všetkých, preto obnovte modlitbu!“

To sme urobili a každý večer sa pred omšou modlí hymnus k Duchu Svätému. V posolstvách, ktoré Panna Mária dávala cez vizionárku Mariju Pavlovičovú, nás tiež pozýva modliť sa k Duchu Svätému:

„Drahé deti! Dnes večer vám chcem povedať, aby ste sa počas tejto novény modlili za vyliatie Ducha Svätého na svoje rodiny i na svoju farnosť. Modlite sa, neoľutujete to! Boh vám chce dať dary, ktorými ho budete oslavovať do konca svojho pozemského života. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ (2. júna 1984)

Duch Svätý je ten Duch, ktorého Ježiš prisľúbil a zoslal na apoštolov, ktorého prisľúbil celej Cirkvi a v ktorom sa obnoví tvárnosť zeme. Je to Duch, ktorý sa na začiatku vznášal nad vodami a priniesol pokoj a poriadok. Je to Duch Boží, ktorý dáva život mŕtvym, uzdravuje zranených, roztápa ľadové, ktorý dáva hojnosť svojich darov tým, ktorí o ne prosia. A zvlášť je to ten Duch, ktorý nás môže uviesť do tajomstva Kristovej prítomnosti v Eucharistii. Je to Duch, bez ktorého človek nemôže nič urobiť. Je vhodné a dobré vzývať ho v každej potrebe, najmä počas prípravy na stretnutie s Kristom v eucharistickej obete.

 

ZJAVENIE PRED SVÄTOU OMŠOU

Podľa svedectva vizionárov sa Panna Mária zjavuje vizionárom približne dvadsať minút pred začiatkom omše. Na cestách alebo pri zvláštnych príležitostiach vizionári majú zjavenie v rôznych časoch. Pre všetkých, ktorí veria, že sa Panna Mária zjavuje, sa okamih jej príchodu pred sv. omšou stáva veľmi dôležitým momentom práve v príprave na svätú omšu.

Pri žiadnych zjaveniach a teda ani pri zjaveniach v Medžugorí nejde o nové posolstvá ani o nové pravdy, ale ide o nové podnety žiť to, v čo veríme. Preto základným posolstvom Medžugoria, ako aj iných miest zjavení je: Mária, matka, je s nami.

Na rôznych miestach a v rôznom čase sa Mária predstavuje rôzne, ale vždy je najdôležitejšia jej prítomnosť. Pútnici prichádzajú do jej svätýň, pretože veria, že je tam osobitným spôsobom prítomná. To môžeme povedať aj o pútnikoch v Medžugorí. Neprichádzajú preto, že sa v Medžugorí niekto modlí ruženec alebo sa slávi omša, alebo že sa tu dá prenocovať, ale prichádzajú preto, lebo veria, že je tu prítomná. Všetko ostatné je prirodzený dôsledok jej prítomnosti: nový duch modlitby, uvedomenie si potreby spovede, obrátenie, uzdravenie, nové povolania atď.

Jej túžbou a povinnosťou je viesť nás k Ježišovi. Preto možno okamih zjavenia pred omšou chápať ako mimoriadny okamih, ktorý je darovaný Cirkvi, pretože zhromažďuje Cirkev pred omšou a po požehnaní, ktoré dáva všetkým, odchádza vo svetle sprevádzaná kresťanskými znakmi: kríž, srdce a slnko. A presne toto sa stalo aj v Káne Galilejskej; jej prítomnosť a rada – „Urobte všetko, čo vám Ježiš povie“ – sú príčinou prvého zázraku.

Ona je matkou a učiteľkou a tak nás aj učí a vychováva. Vždy si uvedomuje, že je len služobnicou, že môže pozývať, ale Boh dáva milosti a všetko, čo potrebujeme. Jej jednoduchá, nepostrehnuteľná, ale tak dôležitá prítomnosť, odstránila mnohé prekážky aj v dušiach mnohých ľudí, ktorí patria do iných kresťanských spoločenstiev, najmä anglikánskych. Preto je čoraz viac jednotlivcov, rodín a spoločenstiev, ktoré ju prijímajú a nechajú sa viesť k Ježišovi. 

Predchádzajúce

Rozhovor s Ritou Falsettovou, spolupracovníčkou pátra Slavka Barbariča

Ďalej

Rozhodnutie pre život (Terézia Gažiová)