Prinášajte požehnanie druhým (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. decembra 2021
„Drahé deti! Dnes vám prinášam svojho Syna Ježiša, aby vám daroval svoj pokoj. Deti moje, bez pokoja nemáte budúcnosť ani požehnanie, preto sa vráťte k modlitbe, pretože plodom modlitby sú radosť a viera, bez ktorej nemôžete žiť. Dnešné požehnanie, ktoré vám dávame, prinášajte do svojich rodín a obohaťte všetkých tých, s ktorými sa stretnete, aby pocítili milosť, ktorú prijímate. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Prinášajte požehnanie druhým

Je veľa Máriiných posolstiev, v ktorých hovorí o požehnaní a zdôrazňuje silu požehnania. Aj v posolstve z 18. júla 1985 nám Panna Mária hovorí: „Dnes vás pozývam, aby ste dali do svojich domovov čo najviac posvätených predmetov a aby každý na sebe nosil posvätenú vec. Dajte si posvätiť všetky predmety, aby vás satan menej pokúšal, pretože budete mať pancier proti satanovi.“ Na sviatok Nanebovzatia Panny Márie v roku 1985 nám povedala: „Dnes vás žehnám a chcem vám povedať, že vás milujem a povzbudzujem vás, aby ste žili podľa mojich posolstiev. Dnes vás všetkých žehnám slávnostným požehnaním, ktoré mi dáva Najvyšší.“

            Cirkev nás učí ako „Boh, od ktorého pochádza každé požehnanie,“ dovoľuje, aby sme v jeho mene žehnali ľudí a stvorenia zahŕňali Božím požehnaním. Keď žehnáš druhých, sám sa stávaš schopným prijať požehnanie. V prvom Petrovom liste čítame: „Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania“ (1 Pt 3, 9).

            Z ľudskej prirodzenosti závidíme, rozprávame zle, dokonca aj preklíname tých, ktorí majú úspešný život a bohatstvo. Ľudia si závidia a je pre nich ťažké žehnať tých, ktorí v živote niečo dosiahli, boli úspešní.

            Namiesto toho sa priklonia ku kritizovaniu a rozprávajú o nich zle. Ak Boh niekoho obdaril viditeľným dobrom, buď veľkodušný a ďakuj za Božiu dobrotu, za tvojho brata, aby tvoje oko nezávidelo. Ak vidíš niekoho, kto je požehnaný Božou mocou, tak mu žehnaj a požehnanie príde aj do tvojho života. To je Božie prisľúbenie.

            Žehnaj aj svoje životné okolnosti aj vtedy, keď sú úplne iné ako tvoje plány a túžby. Žehnaj, aby došlo k zmene k dobrému, pretože práve tým, čo si o ľuďoch myslíš, čo o nich rozprávaš a očakávaš, tým ich meníš.

            Koľko darov, žiaľ, ostalo neodkrytých, pretože nebol nikto, kto by ich podporil a povzbudil. Koľko talentov sa nerealizovalo, pretože možno rodičia svojimi negatívnymi prognózami zabili v dieťati vôľu žiť.

            Často počujeme výrazy: „z teba nikdy nič nebude“ alebo „ty nič nevieš“, alebo „za nič nestojíš“. Tieto slová začnú pôsobiť ako prekliatie, ktoré zabíja vôľu žiť a realizovať všetko dobré a ušľachtilé, čo je v deťoch ukryté ako poklad.

            Ak ľudí živíme nádejou, vierou, láskou, dôverou, bude sa im dariť. Očakávajme a podporujme to najlepšie, a to najlepšie sa stane aj v našich životoch. Sýtiť seba aj druhých požehnaním a pozitívnymi myšlienkami a slovami znamená oživiť v sebe i v druhých poklad, ktorým sme a ktorý v sebe nosíme.

            Z Lukášovho evanjelia poznáme Zachariášovo požehnanie: „Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud…“ Svätý Pavol začína svoj veľkolepý chválospev v liste Efezanom slovami: „Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním“ (Ef 1, 3). Ježiš nás učí ako máme žehnať: „Žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú!“ (Lk 6, 28).

            Ak chceme dobre sami sebe, potom počúvnime tieto Ježišove slová. Požehnanie nás chráni od každého útoku zlých síl, ktoré sú pred Božím požehnaním bezmocné a ustúpia. Dôležité je nedovoliť im vstúpiť a v tom nás chráni sila požehnania.

Modlitba

            Blahoslavená Matka Ježišova, pri stretnutí s Alžbetou z tvojho srdca vytryskol chválospev, v ktorom si zvelebovala a oslavovala Pána Boha. Sama si sa cítila milovanou a požehnanou, preto si tak mohla hovoriť, pretože tvoje slová vychádzali zo srdca, ktorého sa Pán dotkol svojou milosťou. Zvlášť ťa prosím, blahoslavená Matka, vypros nám skúsenosť požehnania a lásky, aby sme aj my sami mohli požehnávať druhých ľudí, okolnosti a životné situácie. Žehnaj nás svojím materinským požehnaním, aby sa všetky negatívne slová, myšlienky, túžby i pesimizmus vytratili z našich sŕdc. Nech našou čistou rečou a slovami Boh môže prísť do našich sŕdc a našich rodín a naplniť nás plnosťou svojho požehnania a pokoja. Amen.

 

Predchádzajúce

Svetlo Máriino. Január 2022

Ďalej

Odpusť mi moje viny (páter Slavko Barbarič, OFM)