Príprava na omšu. Radostné tajomstvá (pokračovanie). (Páter Slavko Barbarič, OFM)

3. JEŽIŠOVO NARODENIE

V noci, keď si mala porodiť svojho syna, betlehemské rodiny sa pred tebou, Mária, a tvojim ženíchom, Jozefom, zatvorili. Otvorená ostala len maštaľ a v nej si ako matka čakala na narodenie svojho syna i Božieho Syna. Narodil sa a svojou nežnou materinskou láskou si ho prijala. Anjeli spievali: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj, ľuďom dobrej vôle!“ Vložila si ho do jasličiek po tom, čo si ho nakŕmila a v hlbokej pokore a vďačnosti si nad ním bdela a klaňala sa mu. Počúvala si, čo sa o ňom hovorí a zachovávala si to vo svojom srdci.

Mária, kým sa pripravujem na svätú omšovú obetu, chcem sa úplne otvoriť. Hoci je moje srdce neúhľadné a studené, viem, že aj tak môžem povedať: príď, Pane Ježišu, naroď sa v mojom srdci, pretože ty si ho, Mária, porodila v maštali. Kým sa pripravujem na stretnutie s ním v omšovej obeti, chcem, aby ma zachvátila milosť lásky k Ježišovi rovnako, ako bolo tvoje srdce zachvátené materinskou láskou k nemu. Chcem, aby už len pri pomyslení na to, že môj Boh prichádza ku mne a že sa pre mňa narodí, moje srdce spievalo radostnú pieseň anjelov. Chcem, aby som sa touto piesňou stal schopným robiť všetko na slávu Otca a stal sa človekom dobrej vôle.

Túžim, aby moje srdce bolo pripravené prijať ho, pokloniť sa mu a priniesť ho do svojho každodenného života. Chcem sa mu neustále klaňať v mojom srdci a neustále ho spoznávať vo svojich blížnych. V tomto okamihu mojej prípravy prosím o milosť eucharistickej lásky k narodenému Ježišovi, aby som bol odteraz zaľúbený do Ježiša. Pretože aj on je zaľúbený do mňa. On sa každý deň pre mňa nanovo rodí na oltári a chce sa narodiť aj v mojom srdci.

Pomôž mi, Mária, aby každý môj deň bol neustálou prípravou na jeho narodenie a jeho rast vo mne. Nech je táto svätá omša pre mňa tým, čím bol pre teba Betlehem. Daj, aby som Ježiša s láskou prijal vo svojom srdci a aby som sa mu hlboko a pokorne klaňal. Nech je táto svätá omša pre mňa skúsenosťou Pánovho príchodu, ako bol pre pastierov okamih, keď boli ožiarení svetlom a dozvedeli sa, že sa narodil Mesiáš. Daj, aby som aspoň na chvíľu bol pripravený zanechať všetko, ísť do Betlehema a stretnúť sa s ním. Nech je táto svätá omša aj skúsenosťou, ktorú mali mudrci. Vo hviezde spoznali príchod Mesiáša a nasledovali ju. Vyhli sa všetkým ťažkostiam a nakoniec našli teba, matku, s tvojím jednorodeným. Nech každá svätá omša je vždy novou a božskou udalosťou. (Prečítaj si „Vianočnú drámu“.)

Otče náš, 10 Zdravas’ Mária, Sláva Otcu, Ó, môj Ježišu…

4. JEŽIŠOVO OBETOVANIE

Mária, ty si bola poslušná Zákonu, išla si do chrámu so svojím ženíchom Jozefom a obetovala si svoje dieťa, svojho jednorodeného. Prvá si priniesla novozákonnú obetu za spásu sveta. Priniesla si ju s láskou a oddanosťou. Vďaka ti, Mária.

Kým sa pripravujem na stretnutie s Pánom v omšovej obeti v tomto chráme, prosím s tebou Pána za kňaza, ktorý bude sláviť túto obetu. Ďakujem ti teraz za jeho povolanie, ktorým ho Pán obdaroval a že on (ak poznám meno, spomeniem meno) prijal svoje povolanie.

Pane, prosím ťa, zmiluj sa nad týmto kňazom. Zošli naňho svojho Ducha Svätého, aby s láskou slávil omšovú obetu. Nadchni ho, aby jeho srdce bolo pripravené na toto stretnutie s tebou. Nadchni ho, aby mohol ohlasovať tvoje slovo s láskou a silou Ducha ho tlmočiť. Nech slovo, ktoré mu je zverené, nájde miesto v jeho srdci a nech prinesie plod v jeho živote.

Prosím ťa za všetkých kňazov sveta, aby slúžili tajomstvám viery s veľkou láskou. Viem, že sú aj takí, ktorí majú ťažkosti, pretože sú chorí alebo chudobní, lebo sa cítia osamelí. Mária, s tebou ich obetujem Pánovi, aby ich uzdravil, aby ich obohatil svojou láskou. Nech on, Boh, je s nimi, aby neboli osamelí. Zvlášť ti odovzdávam a obetujem kňazov, ktorí stratili lásku k tajomstvám viery, ktorí nie sú viac zapálení v slávení eucharistickej obety, ktorí úplne neveria, že tvoj Syn je dušou a telom prítomný pod spôsobom chleba a vína. Odovzdávam tých, ktorí ťa prijímajú povrchne a tých, ktorí nemajú vôľu ani čas viesť hlboký duchovný život.

S tebou, ó, Mária, obetujem aj tých, ktorí pocítili duchovné povolanie a sú na ceste ku kňazstvu. Nech z milosti Ducha Svätého rastú v eucharistickej láske, aby jedného dňa, tak ako kedysi ty v chráme, mohli s láskou a horlivosťou predkladať omšovú obetu a stať sa radostnými vysluhovateľmi Božích tajomstiev.

V chráme Boží vyvolení, starec Šimon a prorokyňa Anna, spoznali v tvojom náručí Spasiteľa sveta. A slávili Boha. Starec Šimon vtedy velebil Boha chválospevom:

„Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu (Lk 2, 29-32)“.

Mária, do tejto modlitby a prípravy na svätú omšu zahŕňam aj starých a chorých, ktorí majú túžbu zúčastniť sa, ale bráni im v tom vek alebo choroba. Nech predložia teraz Pánovi svoje kríže a choroby a zjednotia ich s touto obetou za svoju osobnú spásu a spásu celého sveta.

Obetujem ti aj tých, ktorí môžu prísť na svätú omšu, ale stratili vieru a neprichádzajú. A na koniec ti obetujem všetkých, ktorí nikdy nespoznali a ani nepočuli o nádhernom zázraku eucharistickej lásky.

Otče náš, 10 Zdravas’ Mária, Sláva otcu, Ó, môj Ježišu…

5. NÁJDENIE JEŽIŠA

Ó, Mária, ty si vychovávala svojho jednorodeného Syna spolu so svojím ženíchom Jozefom. Žili ste v rodinnom dome podľa Božieho zákona: modlili ste sa, postili, svätili sobotu a dodržiavali ostatné predpisy. S dvanásťročným synom ste išli na púť do jeruzalemského chrámu, aby ste naplnili zákon. Na tejto púti sa vám stala aj veľká nepríjemnosť. Tri dni ste smutní hľadali Ježiša, a potom ste ho radostní našli v chráme. Slová, ktoré si pri tej príležitosti počula, si nepochopila, no zachovávala si ich vo svojom srdci.

Mária, ty túžiš, aby svätá omša bola pre nás radostným stretnutím sa s Pánom, živým Bohom. Tu som, Mária, v chráme, kde prebýva vtelený Boh, tvoj Syn, náš Pán. Chcem ho tu nájsť. Chcem ho tu znova stretnúť, znova nájsť a slová, ktoré mi povie, si chcem zachovať vo svojom srdci. Túžim, aby sa môj smútok a váhavosť premenili na radosť a istotu, úplné odovzdanie sa Pánovi. Chcem pri tomto stretnutí zmeniť svoj život. Chcem sa neustále modliť a navždy žiť s ním ako ty.

Ó, Mária, aj dnes hľadáš svojich synov a dcéry, tých, ktorí nie sú v chráme, tých, ktorí sa strácajú na životných cestách, ktorí sa nechajú zdržať a zastaviť, a potom meškajú alebo už vôbec nestíhajú prísť na Božie miesto určenia. Ty hľadáš aj tých, ktorí chcú konať Otcovu vôľu, ale sú slabí a bezmocní. Ty so smutnými rodičmi zdieľaš žiaľ a bolesť, keď trpia kvôli svojim deťom, ktoré sa strácajú a ničia v zle a hriechu. Nech sa smútok všetkých rodičov premení na radosť, aby sa so svojimi deťmi tešili v rodinnom kruhu a užívali si lásku a pokoj, ktorý pramení zo vzájomnej obety a úcty jedných voči druhým.

Otče náš, 10 Zdravas’Mária, Sláva Otcu, Ó, môj Ježišu…

Predchádzajúce

Neplač! Zopni ruky a modli sa!

Ďalej

Buďte svetlo, láska a moje ruky (Terézia Gažiová)