Radosť a cesta v nádeji (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. október 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú
„Drahé deti! Najvyšší mi dovolil byť s vami a byť vašou radosťou i cestou nádeje, pretože ľudstvo sa rozhodlo pre smrť. Preto ma poslal, aby som vás učila, že bez Boha nemáte budúcnosť. Deti moje buďte, nástrojmi lásky pre všetkých tých, ktorí nespoznali Boha lásky. Svedčte radostne o svojej viere a nestrácajte nádej v premenu ľudského srdca. Som s vami a žehnám vás svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Matka Božia sa k nám trpezlivo a neustále prihovára svojimi posolstvami, v ktorých vidíme jej optimizmus a nádej napriek smrti, nenávisti, vojnám a rozdeleniam, ktoré vládnu vo svete. Panna Mária je s nami z Božieho dovolenia, aby sme neprepadli zúfalstvu. Pri všetkých krížoch, ktoré nás môžu postretnúť, neprestáva usmerňovať náš pohľad smerom k Bohu, nebu a svetlu, ktoré nám Boh prostredníctvom nej daruje.

  Človek a ľudstvo stojí stále pred ponukou: život alebo smrť, nádej alebo zúfalstvo. Aj ľudské dejiny sú rozdelené na hriech a svätosť. Na jednej strane sú svätci, ktorí žili a zomreli za ideály a na druhej strane sú ľudia, ktorí si zvolil sebectvo, nenávisť a zabíjanie.

  Panna Mária nám hovorila: „Drahé deti!… Neustále sa modlite! Tak vám dám radosť, ktorú mi dáva Pán. S týmito milosťami, drahé deti, chcem, aby vaše utrpenia boli radosťou… Nemôžem vás viesť, až kým sami nepocítite radosť v modlitbe… Prosím vás, dajte Pánovi celú svoju minulosť, všetko zlo, ktoré sa nahromadilo vo vašich srdciach. Želám si, aby každý z vás bol šťastný, ale s hriechom to nemôže byť nikto. Preto, drahé deti, modlite sa a v modlitbe spoznáte novú cestu radosti… Nebuďte úzkostliví ani ustarostení. Boh vám pomôže a ukáže vám cestu… Pozývam vás, aby ste sa úplne odovzdali Bohu. Nech všetko, čo vlastníte, bude v Božích rukách. Tak, len tak budete mať v srdci radosť. Deti moje, radujte sa zo všetkého, čo máte. Ďakujte Bohu, pretože všetko je pre vás Boží dar. Satan je silný a chce zmiesť moje plány pokoja a radosti. Deti moje, modlite sa, aby ste pochopili, že utrpenie sa môže stať radosťou a kríž cestou radosti.“

  Aj v tomto októbrovom posolstve Panna Mária veľmi túži po tom, aby sme sa rozhodli pre nádej a radosť, ktoré nám skrze ňu daruje Boh. Môže sa nám zdať, ako hovorí Panna Mária, že ľudstvo sa rozhodlo pre smrť, ale vždy sa našli a existujú dnes jednotlivci, ktorí si zachovali nádej a vieru a zostali pevní tu na zemi.

  Ako hovorí jeden básnik: „Nádej je tam, kde jej niet.“ Mať nádej to znamená aj v nemožnom mať ešte jednu možnosť. Nádej je, keď sa vyčerpajú všetky ľudské možnosti a keď už niet východiska. Vtedy prichádza Božia pomoc. Nádej je Boh. Nádej je to, čo ešte nie je, ale už je, a to čo sa uskutočňuje, ale ešte sa nenaplnilo. Nádej je priestor medzi vierou a láskou.

  Francúzsky básnik Charles Peguy vkladá do Božích úst tieto slová: „Nádej ma udivuje!“ Jediným veľkým pokušením pre svätcov bolo pokušenie proti nádeji. Peguy pokračuje: „Nie som prekvapený, hovorí Boh, že vo mňa veria. Stačí, aby pozorovali moje stvorenia a uveria! Láska, ani ona ma neprekvapuje, lebo ak sa milujú, je to pre nich zisk, a navzájom si prospievajú. Ale nádej, nádej ma udivuje!“

  Mnohí sociálni analytici hovoria o tom, ako žijeme v postoptimisticekej dobe. Pesimizmus je choroba ducha. Často ide o istý druh posadnutosti zlom. A pesimistickí veriaci sa podobajú dezertérom života, ktorí veria, že svet je zlý a niet mu pomoci.

  Pápež František hovorí o nádeji v apoštolskej exhortácii Evangelii Gaudium (Radosť evanjelia, keď hovorí: „Nie sterilnému pesimizmu! Jedným z najväčších pokušení potláčajúcich zápal a odvahu je pocit porážky, ktorý z nás robí nespokojných, skleslých pesimistov so zamračenou tvárou“ (EG 85).

  Je zaujímavé vidieť, ako Sväté písmo hovorí o nádeji. Nádej v Biblii nie je nejaký nejasný pocit alebo filozofický pojem. Je to niečo hmatateľné, viditeľné, akýsi druh vášne. Nádej je bdelosť, boj a odpor.

  Nech nás Panna Mária, Matka nádeje, vedie k Bohu, ktorý jediný je zdroj nádeje, optimizmu, viery v dobro a viery, že náš život skončí dobre, v Božom náručí.

Modlitba:

  Panna Mária, Matka nádeje a viery, ty, ktorá si prešla všetkými životnými skúškami od momentu, keď ti anjel Gabriel zvestoval, že počneš a porodíš Božieho Syna, prihováraj sa za nás, ktorí tak často stratíme nádej a vieru v dobro, v Boha. Ty, ktorá si prišla do cieľa nášho pozemského putovania, ale nezabúdaš na nás, svoje deti, prihováraj sa za nás u Ježiša, aby sme mohli žiť svoju každodennosť osvietení svetlom Ježišovho víťazstva nad hriechom, zlom a smrťou. Zvlášť ti odovzdávame, Matka, všetkých tých, ktorí sú zúfalí, ktorí stratili nádej a nachádzajú sa v ťažkých životných skúškach. Do tvojich rúk, Matka Mária, vkladáme aj všetkých tých, ktorí sú zranení ľudskou zlobou, všetkých, ktorí nevidia východisko zo svojich životných ťažkostí a nachádzajú sa v nebezpečenstve siahnuť si po živote. Buď im útechou a nádejou, pretože nikdy nebolo počuť, že by si opustila niekoho, kto sa k tebe utiekal. Amen. 

 

 

Predchádzajúce

Mária – cesta nádeje (Terézia Gažiová)

Ďalej

Svetlo Máriino. November 2022