Radosť z očakávania Kráľa pokoja (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Mária, Kráľovná pokoja a matka Kráľa pokoja nás nespočetne veľakrát pozýva, aby sme sa prebudili a vytrvali na ceste, po ktorej k nám môže prísť Boh a my k nemu, a to je modlitba. Matka Mária vo svojom lone nosila toho, ktorého nebesia nemohli obsiahnuť, ako hovorí cirkevná modlitba. Tá, ktorá je plná milosti, najlepšie pozná cestu k Božej milosti, a to je modlitba v pravde a pokore.

Svätá Terézia Avilská hovorila: „Ak vám niekto povie, že existuje iná cesta k Bohu okrem modlitby, neverte mu.“

V tomto adventnom liturgickom období nás Panna Mária pozýva k radostnému očakávaniu Kristovho príchodu. Toto očakávanie bude skutočne radostné, ak vážne prijmeme Máriine pozvania a vložíme ich do životnej praxe.

Boh k nám prišiel v pokore a ako malé dieťa, aby nás stretol. Aj my môžeme prísť k Bohu a stretnúť ho jedine v pokore, úprimnosti a malosti. Neprišiel, aby nám vzal životné radosti, ale daruje nám nádej a hojnosť života.

Vianoce na nás čakajú. Vianoce sú sviatkom pokoja, radosti a nádeje. Svet je bez nádeje, ak sa nestretne s Bohom v dieťati Ježiš.

Aj tento rok sa budú sláviť Vianoce. Navzájom si budeme priať požehnané Vianoce ako každý rok. Mestá i dediny budú ozdobené svetielkami a vianočnou výzdobou, a bohaté stoly nasýtia naše telo. Môže sa nám stať, že Vianoce prežijeme bez Ježiša, že zabudneme na svoju dušu, na svoj vzťah s Bohom, ktorý je prameň života, nádeje a radosti.

Boh sa nebál stať dieťaťom, malým a pokorným. Len maličkí a tí, ktorí si priznajú, že potrebujú Božie odpustenie a milosť, stretnú Boha. Dieťa Ježiša môžu prijať len maličkí a deti v duchovnom zmysle.

Ježiš hovorí: Ak nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Byť dieťaťom, znamená byť v pravde pred Bohom. Len pravda oslobodí. Nie je ľahké prísť k pravde a byť v pravde pred Bohom. Ak v pokore nehľadáme Boha, nikdy ho nestretneme. Boh k nám prichádza v pokore vtelenia, chudoby, kríža a Eucharistie.

Neexistujú žiadne iné miesta a spôsoby, akými môžeme stretnúť Boha. Ak by existovali, určite by nám Panna Mária o nich povedala. Hovorí veľmi jednoducho, ako je jednoduchý Boh, ako je jednoduché každé dieťa.

Aj dnes k nám Boh prehovára v božskom dieťati z Betlehema. Týmto zázračným narodením pred viac ako 2000 rokmi sa svetu zrodila nádej a spása, pretože Boh tak miloval svet, že dal svojho Syna.

Náš Boh chce, aby sme ho spoznali v každom človeku, vo všetkých ľuďoch videli jeho prítomnosť. Ľudský život je nekonečne vzácny, pretože Boh sa stal človekom a posvätil ľudský život. Nech je tento čas adventu naplnený dobrom a dobrými skutkami pre druhých. Jedine slúžiac druhým môžeme spoznať Ježiša, ktorý prišiel slúžiť a nie byť obsluhovaný. Môžeme stretnúť Ježiša, ktorý prechádzal zemou robiac dobro a šíriac dobrotu okolo seba. Dovoľme Bohu, aby skrze nás prišiel na tento svet, do priestorov, v ktorých žijeme a k ľuďom, ktorých stretáme.

Modlitba

Panna Mária, ako i každý rok aj tento rok chceš v nás duchovne porodiť Ježiša, Kráľa pokoja, našu jedinú nádej a spásu. Ty, ktorá si pod svojím srdcom a vo svojom lone nosila Ježiša, veď nás cestou obrátenia. Ty, ktorá si porodila božské dieťa Ježiša, prosíme ťa, prihováraj sa za nás, aby sa aj v našich srdciach mohol narodiť Ježiš. Do tvojich rúk, Mária, vkladáme všetky miesta, rodiny a ľudí, ktorí sú zaťažení vojnou, nenávisťou a zabíjaním. Prosíme ťa za všetkých, ktorí žijú v duchovnej tme, bez nádeje a božského svetla. Ďakujeme ti, Matka, za všetky srdcia, ktoré vďaka tvojej prítomnosti a z Božej milosti našli nádej a zažili obrátenie. Vypros nám, aby sme všetci vytrvali na ceste svätosti a druhým svedčili o zázračných Božích skutkoch, ktoré sa dejú i dnes. Amen.

Predchádzajúce

Deviatnik k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie – 7. deň

Ďalej

Deviatnik k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie – 8. deň