S Máriou bdieť a byť dobrý (Terézia Gažiová)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja 25. január 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa vrátili k osobnej modlitbe. Deti moje, nezabudnite, že satan je silný a chce k sebe pritiahnuť čo najviac duší. Preto bdejte v modlitbe a buďte rozhodní v dobre. Ja som s vami a všetkých vás žehnám svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

 

Mária nám jednoducho a jasne z nebeskej perspektívy hovorí o tom, čo sa deje na zemi: „Nezabudnite, že satan je silný a chce k sebe pritiahnuť čo najviac duší.“ Dáva nám tri prostriedky ako sa mu vzoprieť – modlitba, dobré skutky a jej materinské požehnanie.

Keď nás pozýva k osobnej modlitbe, určite k nej patrí modlitba ruženca. Povedala: „Dávam vám najsilnejšiu zbraň proti diablovi.“ Vo chvíľach nepokoja, strachu, pokušení kladie nám do rúk ruženec. „S ružencom zvíťazíte nad všetkými neduhmi, ktoré chce teraz satan vniesť do Katolíckej cirkvi. Kňazi, všetci sa modlite ruženec! Zasväťte čas modlitbe ruženca!“ (25.6.1985).

„Nebojte sa! Keď sa modlíte, satan vám nemôže nič urobiť, lebo ste Božie deti a Boh nad vami bdie. Modlite sa! Ruženec majte stále v rukách ako znamenie proti satanovi, že patríte mne“ (25.2.1988). „Keď ste unavení a chorí, a keď nevidíte zmysel vášho života, vezmite si ruženec a modlite sa, až kým sa vám modlitba nestane radostným stretnutím s vašim Spasiteľom“ (25.4.2001). „Dnes vás pozývam, aby ste sa zvlášť teraz postavili modlitbou proti satanovi. Satan chce pôsobiť viac teraz, keď viete o jeho pôsobení. Drahé deti, oblečte sa do zbroje a s ružencom v ruke nad ním zvíťazíte“ (8.8.1985). „Proste, aby ste mohli byť apoštolmi Božieho svetla v tomto čase tmy a beznádeje. Toto je čas vašej skúšky. S ružencom v ruke a láskou v srdci poďte so mnou“ (2.3.2012).

Druhý prostriedok je: byť rozhodní v dobre. Denne sme konfrontovaní s napätím,  ktoré narastá. Vo vzduchu je nebezpečenstvo choroby i vojny. Tak ľahko skĺzneme a pridáme sa k nervóznemu davu. Naša ľudská prirodzenosť je viac naklonená ku zlu ako k dobru. Takí sme. Mária nás volá, tak ako Ježiš v evanjeliu, na zlo odpovedať dobrom: „Tomu, kto ťa udrie po líci, nadstav aj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani šaty“ (Lk 6, 29).

Sv. Peter píše: „Priblížil sa koniec všetkého. Preto buďte rozumní a bdejte na modlitbách. A predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska zakrýva množstvo hriechov“ (1 Pt 4, 7-8). 

Aby sme dokázali byť dobrí, potrebujeme sa priateliť s tým, ktorý je jediné dobro. Pozerať na Ježišov príklad, sýtiť sa jeho slovom, to je osobná modlitba. Najlepšie ho nasledovala na zemi Mária. Poslúchnime jej materinské rady v posolstvách. 31. júla 1986 nám povedala: „Nech vám je vždy jediným prostriedkom láska! Láskou obrátite na dobro všetko, čo satan chce zničiť alebo privlastniť si. Iba tak môžete byť úplne moji a ja vám môžem pomáhať.“ „… pozývam vás, aby ste boli odvážni, aby ste sa nevzdávali, pretože aj najmenšie dobro, aj najmenší znak lásky víťazí nad čoraz viditeľnejším zlom. Deti moje, počúvnite ma, aby zvíťazilo dobro…“ (2.10.2018). „Tieto dni sú dňami, keď sa treba rozhodnúť pre Boha, pre pokoj a dobro. Nech z vášho života a myšlienok vymizne každá nenávisť, žiarlivosť a nech vo vás prebýva len láska k Bohu a blížnemu“ (25.1.1993). „Povedzte, deti moje, každému: Ja ti želám dobro a on sa ti odplatí dobrom a dobro, deti moje, bude prebývať v srdci každého človeka“ (25.12.1997). „Dnes vás pozývam, aby ste sa zvlášť modlili, prinášali obety a konali dobré skutky za pokoj vo svete. Satan je silný a chce všetkými silami zničiť pokoj, ktorý prichádza od Boha“ (25.10.1990).

Tretím prostriedkom našej ochrany proti pôsobeniu satana je Máriina blízkosť a jej materinské požehnanie. Vizionári nám vydávajú svedectvo, že Mária prichádza vždy radostná a šťastná, lebo má dovolené prichádzať a brániť nás. Vždy keď sa jej zasväcujeme nachádzame sa pod je vystretými rukami, ktoré nás žehnajú a chránia. Ona je tá, cez ktorú príde víťazstvo. Kto sa utieka pod jej ochranu, nikdy nebude sklamaný. To nás učí Cirkev slovami modlitby: „Spomeň si, svätá Panna Mária, že nikdy nebolo počuť, žeby bol niekto opustený, kto sa utiekal pod tvoju ochranu, teba prosil o pomoc a žiadal o tvoje orodovanie“.

O jej mocnej ochrane vydávajú svedectvo zástupy svätých v nebi i pútnici, ktorí prešli Medžugorím a ukrývajú sa v jej Nepoškvrnenom srdci. Keď sa priblížime k Márii, dobro víťazí nad zlom.

Modlitba:

Odovzdajme sa pod jej ochranu modlitbou sv. Jána Bosca: „Mária, mocná Panna, veľká a slávna opora Cirkvi, úžasná pomoc kresťanov, ohromná ako vojsko zoradené do boja, ty sama si vyvrátila všetky bludy sveta. Ochráň nás pred nepriateľom v našich ťažkostiach, zápasoch a úzkostiach a v hodine smrti nás prijmi do večnej radosti. Amen“.

Predchádzajúce

04.02.2022

Ďalej

Vráťte sa k osobnej modlitbe (páter Ljubo Kurtovič, OFM)