Vráťte sa k osobnej modlitbe (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja 25. január 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa vrátili k osobnej modlitbe. Deti moje, nezabudnite, že satan je silný a chce k sebe pritiahnuť čo najviac duší. Preto bdejte v modlitbe a buďte rozhodní v dobre. Ja som s vami a všetkých vás žehnám svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

 

         Svätý Ľudovít z Montfortu zapísal: „Preto naozaj treba spolu so svätými povedať:

O Márii nie je nikdy dosť hovoriť.“ Tak isto by sme mohli povedať aj o Máriiných posolstvách: „Nikdy nie je dosť hovoriť o modlitbe a pozývať k modlitbe.“

         Aj v tomto posolstve je Panna Mária veľmi stručná a konkrétna: „Pozývam vás, aby ste sa vrátili k osobnej modlitbe.“ My o Bohu môžeme čítať a počúvať pekné slová. Tieto pekné slová v nás môžu prebudiť apetít, smäd po Bohu, ale ho nemôžu uhasiť. Len skúsenosť stretnutia s Bohom môže uhasiť smäd. Táto skúsenosť sa získava len vďaka námahe a úsiliu o osobnú modlitbu.

         Gabriel Bunge, ktorý žije ako mních a kňaz, vo svojej knihe Ako sa modliť hovorí o kríze viery na Západe na jednej strane a na druhej strane vidíme množstvo teologickej a duchovnej literatúry, ktorá sa z roka na rok rozširuje. Toto množstvo kníh s duchovným obsahom vyjadruje nepokojné hľadanie človeka, ktorý nenachádza cieľ. Môžeme čítať duchovné spisy, knihy, múdre myšlienky cirkevných a púštnych otcov a v našom srdci a živote sa nič nemení.

         Zdá sa, že sme stratili kľúč k pokladu viery a tradície, ktorý máme v Cirkvi. Vieru môžeme pochopiť len vtedy, keď ju praktizujeme. Rovnako je to aj s Božím slovom, t. j. so Svätým písmom. Božie slovo potrebuje pôdu, do ktorej padne, potrebuje srdce, ktoré ho prijme. Až keď sa Božie slovo vtelí, stáva sa konkrétnym, hmatateľným a zrozumiteľným. Svätci sú živým príkladom vteleného Božieho slova. Dovolili Božiemu slovu, aby vošlo do ich srdca a stali sa novými, premenenými ľuďmi. Keď čítame životopisy svätých, vidíme Božie slovo také zrozumiteľné, hmatateľné a konkrétne.

         Len modlitbou môžeme byť skutočne tým, čím sme, obrazom a podobou Boha. Naša najhlbšia podstata je v našej oddanosti Bohu. Prejavom našej oddanosti je modlitba, ku ktorej nás Panna Mária ako matka pozýva aj v tomto posolstve.

         Panna Mária, pred ktorou sa satan trasie, nás upozorňuje na nebezpečenstvo, ktorému sme vystavení, keď sa nemodlíme. Nebezpečenstvo, pred ktorým nás Panna Mária varuje, je satan a všetky jeho pasce, klamstvá a podvody. Satanovým cieľom je uspať nás, pritiahnuť nás k sebe svojimi príťažlivými sľubmi, po ktorých, ak s nimi súhlasíme, zažijeme spustošenie a otroctvo. Veľmi ľahko upadneme do zábudlivosti, duchovne zaspíme  a vzdialime sa od Pána.

         Existuje mnoho príčin, ktoré nás vzďaľujú od Pána. Je to naša nesústredenosť, životné starosti, šomranie, ideológie, strachy a rôzne pokušenia. Aj toto obdobie pandémie, ktoré žijeme, je krízové obdobie, ktoré nám odhaľuje naše duchovné bohatstvo alebo chudobu. Aj v tomto čase môžeme vidieť nakoľko patríme Pánovi alebo tomuto svetu a jeho zákonom.

         Panna Mária nás pozýva veľmi jednoduchými slovami, ktoré pripomínajú slová apoštola Petra v prvom liste: „Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral“ (1 Pt 5, 8).

         Aj svätý Pavol v liste Efezanom hovorí: „Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla. Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach“ (Ef 6, 10-12).

         V liste svätý Pavol zaraďuje našu ľudskú existenciu, náš ľudský život do kategórie vojny. Je vojnový stav. Nachádzame sa v  duchovnej vojne, vojne o duše. V tejto vojne nie sme bez „zbraní“ a možnosti vzoprieť sa zlu. Náš nepriateľ nás prevyšuje svojou silou a prefíkanosťou. A náš boj nie je proti krvi a mäsu. Telo nie je nepriateľ, ktorého musíme zabiť. Ide o silu zla.

         Zlo i zlého porazil jeden jediný –  Pán na kríži. Nemôžeme ísť vlastnou silou proti zlu, ale modlitbou sa môžeme obracať k Pánovi, budovať s ním vzťah, rozhodovať sa pre dobro a vyberať si dobro, aby sme boli chránení pred zlom.

Modlitba:

Panna Mária, si blahoslavená, pretože si verila. Ty si nepoškvrnená Matka, ktorá si rozmliaždila hlavu nášmu nepriateľovi. Ty si tá, ktorá nám prinášaš a daruješ Ježiša. Ty si tá, ktorá nás vedieš k Ježišovi. Svojím príhovorom nám vypros dar viery, prebuď v našich srdciach hlbokú túžbu po Pánovi, ktorému si slúžila a ostala si verná až do kríža na Kalvárii. Veľakrát nám v svojich posolstvách hovoríš: „Ja som s vami.“ Aj my sa chceme modliť, až kým nám Pán nedaruje hlbokú skúsenosť svojej blízkosti a lásky. Skúsenosť slobody a istoty od zla i zlého, ktorý číha na naše duše. Pros, Mária, s nami, za nás i za všetkých, ktorí opustili modlitbu i Boha. Nech každé ľudské srdce, ktoré je stvorené na Boží obraz i podobu, zakúsi krásu a hĺbku Božej lásky a milosrdenstva. Amen.

Predchádzajúce

S Máriou bdieť a byť dobrý (Terézia Gažiová)

Ďalej

Ani ja ťa neodsudzujem… (páter Slavko Barbarić, OFM)