Ani ja ťa neodsudzujem… (páter Slavko Barbarić, OFM)

Modlitba

Nebeský Otče! Ďakujem ti, že som aj dnes pocítil, aká veľká je tvoja dobrota a milosrdenstvo. Ďakujem ti za slová, ktoré si mi dal skrze kňaza, ktorý mi v tvojom mene povedal: „A ja ťa rozhrešujem od tvojich hriechov… Choď v pokoji!“ Teraz chcem naozaj priniesť pokoj do svojej rodiny a ľuďom, s ktorými žijem. Odteraz chcem svedčiť o tvojej láske, nadovšetko milovať teba i svojich blížnych ako seba samého.

Tým, ktorých som urážal, chcem svojím životom každý deň pripravovať radosť a prinášať pokoj. Každodenne chcem prežívať vďačnosť voči tebe. Chcem si všímať všetkých, ktorí mi preukazujú dobro. Chcem si všimnúť aj najmenší dar, ktorý dostanem od ľudí a stvorení, a tak chcem byť tebe aj im neprestajne vďačný.

Už teraz ti ďakujem za dobro, ktoré urobíš cezo mňa. Nech je všetko na tvoju chválu a slávu. Keďže si ma neodsúdil, učiň ma nástrojom svojho pokoja a lásky vo svete.

Odovzdávam ti všetky tie chvíle, v ktorých budem pokúšaný a v ktorých pre svoje slabosti podľahnem. Odovzdám ti tie chvíle, v ktorých moja láska zlyhá. Nech tvoja láska všetko uzdraví a obnoví.

Odovzdávam ti svoje zranené srdce, aby ma nikdy viac neviedli negatívne pocity. Daj mi silu a svetlo, aby som mohol v každom okamihu nájsť správne slovo k iným ľuďom, slovo, ktoré bude zachraňovať, usmerňovať, povzbudzovať a poúčať. Nikdy viac nechcem hádzať kameň odsúdenia na ľudí okolo seba. Radšej sa za nich budem modliť a obetovať sa.

Bože, na príhovor svojej milovanej služobnice Márie, učiň ma nástrojom svojho pokoja a zmierenia! Nech v mojom srdci vždy vládne pokoj, s ktorým ma po spovedi poslal kňaz do sveta! To sú tvoje slová: Choď v pokoji!

Panna Mária, Matka hodná lásky, nauč mňa a všetky svoje deti milovať…

„Drahé deti! Nenávisť plodí nesvár a nevidí nikoho a nič. Pozývam vás, aby ste vždy zachovávali svornosť a pokoj. Zvlášť, drahé deti, pôsobte s láskou na mieste, kde žijete. Nech je pre vás láska vždy jediným prostriedkom. Láskou obrátite na dobro všetko, čo satan chce zničiť alebo privlastniť si. Iba tak môžete byť úplne moji a ja vám môžem pomôcť. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ (31. júla 1986)

Nech moja láska rastie a vo večnosti dosiahne dokonalosť. Amen.

 

Desatoro Božích prikázaní

1.Ja som Pán, Boh tvoj! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal.

2. Nevezmeš meno Božie nadarmo.

3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.

4. Cti otca svojho a svoju matku.

5. Nezabiješ.

6. Nezosmilníš.

7. Nepokradneš.

8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.

9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.

10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.

Pravidlá pre život

  • Budem veriť v Boha, milovať ho celým svojím srdcom.
  • Budem chváliť Boha a modliť sa k nemu.
  • V nedeľu budem s Božím ľudom sláviť Eucharistiu.
  • Budem mať na pamäti, že aj ja som zodpovedný za našu rodinu, nielen rodičia.
  • Budem si chrániť svoje zdravie.
  • Rád budem požičiavať a deliť sa s inými o to, čo mám.
  • Vždy budem hovoriť pravdu a neprezradím nijaké tajomstvo.
  • Budem si svedomito plniť svoje povinnosti.

Predchádzajúce

Vráťte sa k osobnej modlitbe (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Ďalej

Boh vždy dá viac