Sprevádzam vás na ceste svätosti (Terézia Gažiová)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. apríla 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú
„Drahé deti! Dnes vás pozývam vydávať svedectvo o vašej viere vo farbách jari. Nech je to viera nádeje a odvahy. Nech sa, deti moje, vaša viera nezakolíše v žiadnej situácii, ani v tomto čase skúšky. Kráčajte odvážne so zmŕtvychvstalým Kristom k nebu, ktoré je váš cieľ. Sprevádzam vás na ceste svätosti a všetkých vás kladiem do svojho Nepoškvrneného srdca. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

     Rozmýšľanie o jari a novom živote nás privádza ku vzkrieseniu a k Márii.Volá nás: „Kráčajte odvážne so zmŕtvychvstalým Kristom k nebu, ktoré je váš cieľ. Nech sa vaša viera nezakolíše v žiadnej situácii, ani v tomto čase skúšky.“

     Po Ježišovej smrti boli apoštoli vystavení radikálnej skúške. Skrývali sa v strachu, v panike a „zrútil sa im svet“. Až do chvíle, keď sa im nezjavil ako Vzkriesený. To je to, čo chce Mária zopakovať i nám: „Nebojte sa, Zmŕtvychvstalý je tu!“ Láska má posledné slovo.

     Stretáva sa s nami na modlitbe ako vtedy s učeníkmi vo večeradle, keď nám hovorí: „Sprevádzam vás na ceste svätosti a všetkých vás kladiem do svojho Nepoškvrneného srdca.“ To sa odohráva modlitbou ruženca v mesiaci máji, ktorý práve začína. Ona nás prevedie i slzavým údolím, v ktorom sa svet práve nachádza. Povedala: „Deti moje, ruženec mám zvlášť rada. Prostredníctvom ruženca mi otvorte svoje srdce, a môžem vám pomôcť. Proste, aby ste mohli byť apoštolmi Božieho svetla v tomto čase tmy a beznádeje. Toto je čas vašej skúšky. S ružencom v ruke a láskou v srdci poďte so mnou“.

     „Keď chcete, zoberte si ruženec. Už samotný ruženec môže urobiť zázraky vo svete i vo vašom živote.“ „Každý deň sa modlite ruženec, ten veniec kvetov, ktorý ma ako matku priamo spája s vašimi bolesťami, utrpeniami, túžbami a nádejami. Venujte mi ruže, ktoré tak veľmi milujem.“ „Deti moje, ruženec mám zvlášť rada. Prostredníctvom ruženca mi otvorte svoje srdce, a môžem vám pomôcť. Keď ste unavení a chorí, a keď nevidíte zmysel vášho života, vezmite si ruženec a modlite sa, modlite sa, až kým sa vám modlitba nestane radostným stretnutím s vašim Spasiteľom.“

     Od začiatku svojich zjavení v Medžugorí nám hovorí: „Modlite sa spoločne ruženec v rodinách, diabol najviac útočí na rodiny a mladých. Ak sa budete denne modliť spoločne ruženec, uchránim vás.“

     Sestra Lucia z Fatimy o ruženci povedala: „Odkedy dala Panna Mária modlitbe ruženca takú veľkú moc, neexistuje už žiaden materiálny ani duchovný, žiaden národný ani medzinárodný problém, ktorý by sa nedal vyriešiť ružencom a našimi obetami.“

     I z Medžugoria ako i Fatimy sa ozýva jej prísľub: „Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí“. Toľkokrát sme počuli: V Medžugorí som začal nový život. Tam, kde sa usilujeme žiť Máriine posolstvá, stávame sa Medžugorím a okolo nás sa začína jar a nový život.

     Sv. Ľudovít povedal, že za jeden mesiac prežitý s Máriou sa dá urobiť väčší pokrok, ako za niekoľko rokov bez nej. S Máriou sa začal nový život na zemi. Nech sa tak stane i s nami, v prichádzajúcom mesiaci máji, v mesiaci obnovy i zázrakov na príhovor Márie.

Modlitba

     Ďakujeme ti, Mária, že si nás pozvala do svojich plánov pokoja. Povedala si: „Nemôžem bez vás. Potrebujem vás. S vami chcem vytvárať nový svet pokoja“. Odovzdávame sa ti, Matka, pre nový začiatok i obnovu, ktorá nás s tebou čaká. Ďakujeme ti za to, že nás kladieš do svojho Nepoškvrneného Srdca, aby si nás posilnila vo viere. Tu sme, použi si nás takých, akí sme, nech sa stane všetko tak ako si praješ. S tebou prosíme za tvoje úmysly, plány pokoja a víťazstvo tvojho Srdca. Amen.

 

Predchádzajúce

30.04.2021

Ďalej

O modlitbovej skupine Gospa – Matka moja (svedectvo)