O modlitbovej skupine Gospa – Matka moja (svedectvo)

Pochválený buď Ježiš a Mária!

Predovšetkým, je potrebné zdôrazniť, že nejde o klasickú modlitbovú skupinu, ale skôr o skupinu jednotlivcov, ktorých spája spoločná túžba, aby konkrétnym spôsobom prispeli k víťazstvu srdca Panny Márie, modliac sa na jej úmysly. Na začiatku spoločnej modlitby na Podbrde bola z praktických dôvodov vytvorená aj  WhatsApp i Facebook skupina, ktoré sú jednoducho nazvané Gospa – Matka moja.

Veríme, že toto modlitbové spoločenstvo je plodom materinského príhovoru našej nebeskej Matky a Kráľovnej pokoja. Počas deviatniku pred 39. výročím zjavení sa zrodila myšlienka, ako by bolo pekné pripraviť sa na jubilejné 40. výročie každodennou modlitbou ruženca na Vrchu zjavenia. Týmto spôsobom sa deviatnik pretvoril v 365 dňovú novénu, ktorá sa začala 26. júna 2020, a trvá do 40. výročia Máriiných zjavení, t. j. do 25. júna 2021.

Podľa povzbudivého príkladu zosnulého pátra Slavka Barbariča každodenná modlitba začína o 5.00 ráno. Modlitba na úmysly Panny Márie zahŕňa: Hymnus k Duchu Svätému, radostné a bolestné tajomstvá ruženca (pred každým tajomstvom sa číta posolstvo Panny Márie). Pred 5. tajomstvom bolestného ruženca kľačíme niekoľko minút v tichu a modlíme sa za všetkých, ktorí trpia.

Pred sochou Panny Márie na Podbrde sa kľačiac modlíme Verím v Boha 7x Otče náš, Zdravas‘ Mária, Sláva Otcu, zasvätíme sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a Ježišovmu Srdcu, nasleduje modlitba Anjel Pána a na koniec spievame verš z Medžugorskej hymny a prečítame posledné posolstvo Panny Márie. Zostupujúc k Modrému krížu sa modlíme slávnostné tajomstvá ruženca. Pri Modrom kríži, znovu kľačiac, sa modlí ešte Zdravas Kráľovná, niekoľko modlitieb na príhovor Panny Márie a Loretánske litánie.

Súčasťou tejto modlitbovej iniciatívy od samého začiatku sú aj pešie púte: každú sobotu o 8.30 do Šurmanca (kostolík s ikonou Milosrdného Ježiša, s relikviami sv. Jána Pavla II. i sv. Faustíny Kowalskej); každý utorok o 14.00. na Humac (pútnické miesto sv. Antona Paduánskeho); každý piatok o 17.00 do Studenci (Svätyňa Najsvätejšieho Srdca Ježišovho); každú stredu o 17.00 sa modlíme ruženec pred krížom za zomrelých obrancov v Čitluku (muži sa modlia ruženec kľačiačky). Všetky modlitby sú obetované na úmysly Panny Márie.

Základ všetkého je každodenná Eucharistia, ktorú sme nevynechali ani v dňoch úplného zatvorenia (Lockdownu) a podnetom boli Ježišove slová: „Kto hľadá, nájde; a tomu, kto klope sa otvorí“ (Mt 7,8).                                                                                    

Modlitbová skupina Gospa – Matka moja

Predchádzajúce

Sprevádzam vás na ceste svätosti (Terézia Gažiová)

Ďalej

Nech sa vaša viera nezakolíše (páter Ljubo Kurtović, OFM)