Túžte po nebi (pater Ljubo Kurtović, OFM)

               V augustovom posolstve nás Panna Mária pozýva byť svojím životom radosťou a pokojom pre druhých. Pozýva nás, aby sme vydávali svedectvo o svojej viere. Druhým môžeme dať len to, čo máme. Môžeme im dať pokoj, radosť a nebo iba vtedy, ak ich máme v sebe. Môžeme byť svetlom, iba ak sme vo svetle a môžeme vydávať svedectvo, iba ak sme sami presvedčení.

               Aj v tomto posolstve nás Panna Mária pozýva k modlitbe, svedectvu a radosti. Všetko začína s modlitbou. Z modlitby sa rodí potreba vydávať svedectvo a darovať sa druhým. Keď jeden dáva a delí sa s ostatnými, vtedy sa nevyhnutne deje radosť. Zjavenia Panny Márie začali z vôle Najvyššieho a v uplynulých štyridsiatich rokoch nám posielal matku svojho Syna Ježiša. Dĺžka zjavení Panny Márie hovorí o Božej láske a trpezlivosti k nám ľuďom.

               Panna Mária nás upozorňuje, aby sme si uvedomili, že život je krátky a aby sme kráčali v ústrety plnosti života do večnosti. Každý večer sa lúčime s uplynulým dňom. Žiaden okamih života sa nevracia, ale nenávratne odchádza. Je dôležité naučiť sa nechať minulosť a prijať budúcnosť, ktorú nám Boh určil.

               Život na zemi nie je jediným životom. Až v momente narodenia sme si začali uvedomovať život. Ale v matkinom lone sme žili aj pred narodením. Neuvedomovali sme si svoj život. Matka nás nosila, nemali sme starosti, pretože všetko, čo sme potrebovali sme dostávali z matkinho tela. V skutočnosti vyjsť z lona matky a vstúpiť do tohto sveta je smrť a narodenie. Navždy sme zomreli svetu v matkinom lone a narodili sme sa pre tento svet. Je nemysliteľné, aby bol všetok život len tu na zemi. Tak ako sme sa z matkinho lona narodili pre tento svet, tak sa narodíme z lona tejto zeme pre Boží svet.

               To narodenie sa pre nový Boží svet a umieranie tomuto svetu sa odohráva teraz i tu. Preto nám Panna Mária hovorí a pozýva nás, aby sme túžili po nebi. Na to nás upozorňuje aj sv. Pavol: „Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha! Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi“ (Kol 3, 1-2).

               To nie je pohŕdanie telom a zemou, ktorú Boh stvoril, ale honba za tým, čo ostane večne. A to je všetko, čo je úprimné, spravodlivé, dobré a Božie. Pred Božiu tvár si ponesieme len dobré skutky, odpustenie, obetu z lásky a úprimnosť.

               Preto je dôležité už teraz začať zomierať tomuto svetu a to znamená zomierať tomu, o čom sv. Pavol píše v liste Kolosanom: „Ale teraz odložte aj vy všetko: hnev, rozhorčenie, zlobu, rúhanie a mrzké reči zo svojich úst. Neluhajte si navzájom“ (Kol 3, 8-9a).

               Len tak budeme môcť už teraz zakúsiť „chuť“ neba, pre ktoré sme stvorení a rozhodnúť sa ísť cestou, ktorou nás chce viesť Panna Mária.

Modlitba

Panna Mária, ty, ktorá si vo svojom srdci i tele nosila Boha, a túžiš aj dnes prinášať nebo do našich životov, prihováraj sa za všetkých, ktorí žijú v tme, hriechu a zúfalstve. Zvlášť ťa prosím za tých, ktorí trpia na duši i na tele, buď im Matkou, Panna Mária dobrého zdravia. Nech zakúsia silu tvojho materinského príhovoru a blízkosti. Dotkni sa svojím Nepoškvrneným srdcom všetkých chorých, uzdrav, čo je zranené na našom tele i duchu. Modli sa s nami ako si sa modlila s apoštolmi, aby sme zakúsili silu a novosť Božieho Ducha Svätého. Chceme otvoriť svoje srdcia vnuknutiam Ducha Svätého, aby sme si silou Kristovho zmŕtvychvstania obliekli nového človeka. Amen.

Predchádzajúce

Pristúp ku kňazovi (pater Slavko Barbarić, OFM)

Ďalej

Svetlo Máriino. Október 2021