Vďaka ti za mojich blížnych (páter Slavko Barbarič, OFM)

Vďaka ti za mojich blížnych

Preto odložte lož a hovorte pravdu každý so svojím blížnym, veď sme si navzájom údmi.Hnevajte sa, ale nehrešte! Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom;a nedávajte miesto diablovi!Kto kradol, nech už nekradne, ale radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby mal z čoho dať núdznemu.Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú.A nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, v ktorom ste označení pečaťou na deň vykúpenia.Akákoľvek zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie, krik a rúhanie aj každá iná zloba nech sú ďaleko od vás.Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi! (Ef 4, 25-32)

Modlitba

Dobrý Bože! Použil si ľudí, aby si ma stvoril. Vychoval si ma prostredníctvom ľudí. Teraz ti ďakujem za všetkých ľudí okolo seba! Ty si ich stvoril, aby si mi umožnil ľudský život, aby si ma skrze nich učil a viedol. Odpusť mi, že som iných často ináč chápal a tak ich urážal, ponižoval, zanedbával, opovrhoval nimi, očierňoval ich, ohováral, bol voči ním netrpezlivý, neslušný, neverný. Teraz chápem, čo znamená prehrešiť sa voči blížnemu: blížneho môžem zraniť, pomýliť, zarmútiť, znechutiť, môžem mu odňať svetlo na ceste a zabrániť jeho rastu v láske, môžem mu vziať pokoj…

Teraz chápem, prečo si ty, Ježiš, povedal: Miluj svojho blížneho ako seba samého! Blížny mi je darovaný. Nie aby mi prekážal, aby ma zlostil, aby mi bol popudom na zlo, ale aby svojou prítomnosťou a tým, že mi je daný, pomohol mi tiež rásť. Aký som bol nevďačný voči iným, a celý môj život predsa závisí od nich! Preto mi je zvlášť ľúto, že som nemiloval väčšmi svojich rodičov, veď mi dali život. Toľko sa o mňa starali a urobili pre mňa všetko. Ľutujem, že som ich nemiloval aj vtedy, keď neboli schopní milovať ma. Alebo keď sa pre ťažkosti v spoločnom živote hádali, odmietali, pohŕdali alebo opustili jeden druhého. Odsudzoval som ich a neusiloval som sa pochopiť ich. Odpusť mi, Bože môj!

Odpusť mi: Okolo mňa boli ľudia odsudzovaní, nepochopení, opovrhovaní, rozvadení, boli opustení, úbohí a prenasledovaní. To je pre mňa teraz dôkaz, že moja láska a láska mojich blížnych bola nedokonalá. Odpusť nám, že sme zabudli na svätý plameň lásky v sebe. Zaoberali sme sa drobnosťami a strácali sme čas i dary, ktoré si nám ty dal…

Odpusť mi všetok chlad, ktorý som prejavoval voči iným v okamihoch, keď som mal osobné ťažkosti.

Odpusť mi, keď som nevypočul iných, ale som presadzoval svoju vôľu a tak im znemožňoval, aby sa ich dary rozvíjali… Teraz chápem, prečo je hriechom každý neporiadok, ktorý svojím životom a správaním zapríčiním, lebo prekáža poriadku a mýli iných, ktorých si postavil vedľa nás…

Ľutujem každý hriech vo svojom citovom a pohlavnom živote. Ty si nám daroval pohlavie. Stvoril si príťažlivosť medzi pohlaviami. Chcel si, aby sa muž a žena dopĺňali a boli jedným telom a jednou dušou. Vieš, Pane, koľko ráz som zneužil tento dar tým, že som sa obrátil sám k sebe v egoizme sebaukájania a hľadal svoje sebecké uspokojenie. Viem, že som tým ohrozoval svoje dozrievanie, lebo som nedostatočne cvičil svoju vôľu. Ty, Pane, vieš aj to, čo som robil iným, aj to, čo iní robili mne. Koľko ráz som podľahol pokušeniu, lebo iní sa správali nedôstojne človeka a používali pohlavie spôsobom, ktorý ponižuje. Odpusť mi a pomôž mi, aby som aj tento dar vedel používať takým spôsobom, ako to ty chceš…

(Teraz sa spytujem, ako to bolo presne so mnou. Úprimne sa porozprávam s kňazom. Najmä ak mám problémy, alebo sa nachádzam vo zvláštnych okolnostiach, alebo ak ide o výstrednosti. To nehovorím preto, že kňaza to zaujíma, ale preto,  aby mi spoveď pomohla nájsť správnu cestu…)

Prosím ťa za tých, s ktorými som zhrešil, ktorých som naviedol na hriech a ktorí trpia pre hriech vo svojom pohlavnom živote… Odpusť nám, že sme tak často zneužili dar pohlavia a poškvrnili chrám svojho tela, ktorý si ty vybudoval svojím stvoriteľským činom!

Pane, obetujem ti teraz obete pohlavného zneužívania. Prosím o tvoje milosrdenstvo pre všetkých, ktorí svojím správaním znásilňovali iných, ktorí zvádzali deti a poškvrňovali svätosť ich tela. Prosím ťa za obrátenie tých, čo opovrhujú prirodzeným spôsobom pohlavného života v rodinách alebo mimo nich, oddali sa žiadostivosti a stali sa otrokmi…

Zmiluj sa nad všetkými homosexuálmi a lesbičkami! Zachráň aj tých, čo sa predali ako biely tovar vo verejných domoch! Osvieť a obráť majiteľov tých domov a všetkých zvodcov! Toto všetko je spoločný hriech sveta, v ktorom žijeme a pre ktorý trpíme. Odpusť svetu a buď mu milostivý!

Prosím ťa aj za všetkých, ktorí ochoreli na AIDS, za tých, čo zneužívali svoje pohlavné dary zo slabosti, alebo preto, že ich zviedli… Odpusť nám každé zneužitie tohto daru, aby ozdravela naša láska a aby sme všetci spolu rástli v láske…

Pane, všetci veľmi trpíme za to, že sme nervózni a netrpezliví, že sme veľmi závislí na materiálnych veciach a osobách, a tým ničíme a rozvraciame seba aj iné osoby a veci. Pane, očisť ma i moje vzťahy k iným, aby moja láska k blížnym bola dokonalá!

(Zostanem ešts v tichu a skúmam svoj vnútorný vzťah k blížnemu. Spytujem sa, či je vo mne pýcha, pohŕdanie alebo niečo iné, čo zháša svätý plameň lásky vo mne i v druhých…)

Svätý Otče, urob ma hodným, aby som ťa miloval vo svojich blížnych! A kým ťa prosím o odpustenie, že som tvoje dary premárnil v sebe a ničil iných, prosím ťa, daj nám silu, aby sme si navzájom odpúšťali a tak všetci spoločne napredovali vo svätosti a vďačnosti, ku ktorej nás pozýva tvoja láska a pre ktorú nás uspôsobuje. Daj silu iným, aby mi odpustili, a mne pomôž, aby som prijal odpustenie!

Teraz sa znovu rozhodujem pre svätý plameň lásky v sebe a v každom človeku. Urobím všetko, aby sa ten plameň zachoval a neprestajne hrial moje srdce a srdcia mojich blížnych.

Mária, Matka nás všetkých! Prihovor sa, aby sme my, tvoji synovia a dcéry, mohli rásť vo vzájomnej láske! Nech pokoj a láska budú dôkazom toho, že sme tvoji! Nech pod tvojou ochranou svätý plameň lásky horí a silnie v každej rodine, v každom spoločenstve, v Cirkvi a vo svete.

Panna a Matka, ktorá si v sebe spojila panenstvo a materstvo, pomôž nám ochrániť svätý plameň, aby sme nikdy nedopustili, žeby zhasol! A keď zhasne, nech znova nájdeme Pôvodcu božského plameňa a nech nikdy nezostaneme v tme! Amen.

Predchádzajúce

Moje srdce je radostné (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Ďalej

Zvuková nahrávka zamyslenia nad posolstvom z 25. júna 2021