Moje srdce je radostné (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júna 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú
„Drahé deti! Moje srdce je radostné, pretože počas týchto rokov vidím vašu lásku a otvorenosť pre moje pozvanie. Dnes vás všetkých pozývam: modlite sa so mnou za pokoj a slobodu, pretože satan je silný a svojimi klamstvami chce odviesť od môjho srdca čo najviac sŕdc. Preto sa rozhodnite pre Boha, aby vám bolo dobre na zemi, ktorú vám Boh dal. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Moje srdce je radostné

            Panna Mária sa vo svojom materinskom srdci raduje z mnohých sŕdc, ktoré sa otvorili jej posolstvám a prítomnosti počas uplynulých 40 rokov. Jej materinské srdce je radostné a vďačné. Nik tak ako matka nemôže priať dobro svojmu dieťaťu, s túžbou a s chvením v srdci sprevádzať kroky svojho dieťaťa. Matka Mária sa raduje a je vďačná, že prijímame jej pozvania. Nemalo by to byť naopak? My by sme mali byť vďační za Máriinu blízkosť a pozvania naplnené túžbou a láskou po každom jednom ľudskom srdci.

            Mária je radostná kvôli nášmu dobru a opätovanej láske. Len srdce, ktoré miluje je schopné radovať sa z dobra druhých, vidieť dobro v druhom a povzbudzuje k dobru. To je aj pre nás pozvanie, aby sme vedeli rozpoznávať dobro v druhých. Len čisté srdce môže čisto vidieť aj druhého človeka a bude sa usilovať aj druhého očistiť od negatívnosti.

            Sv. Ján Pavol II. vo svojom apoštolskom liste Na začiatku nového tisícročiaponúkol program pre Cirkev, pre komunity a pre každého kresťana jednotlivca. V tom liste nás pápež povzbudzuje, aby sme sa učili v druhom vidieť brata, vidieť tajomstvo Najsvätejšej Trojice, ktorá prebýva v každom človeku. Svätý Otec Ján Pavol II. nás týmto listom povzbudzuje starať sa aj o duchovnosť spoločenstva. Všetci sme pozvaní k tomu, aby dobro druhého bolo aj našim dobrom. Aj zlo druhého je našim zlom.

            Panna Mária nám otvorene hovorí, ako aj v predchádzajúcich posolstvách, že existuje zlo aj zlý, satan, ktorý chce vždy vnášať nepokoj, oddialiť nás od centra a zdroja života, od Boha. Rozhodnutie sa pre Boha je zároveň aj rozhodnutím sa pre dobro v nás aj okolo nás. Rozhodnutie sa pre Boha je rozhodnutie sa pre zdravie, bezúhonnosť a pokoj ako v prírode, tak aj v ľudskom tele a srdci.

            Rozhodnime sa pre Boha, ku ktorému nás Panna Mária, Kráľovná pokoja, vytrvalo a trpezlivo vedie. Ona najlepšie pozná cestu, spôsoby a prostriedky, ktoré nám pomôžu stretnúť Boha, ktorým je ona ako Matka a Nepoškvrnená naplnená, pretože je plná milosti.

Modlitba

            Panna Mária, Kráľovná pokoja, aj v tomto posolstve nás pozývaš k modlitbe za pokoj a slobodu. Mnoho sŕdc je zotročených a  naplnených nepokojom. Mnohé srdcia sú naplnené strachom a úzkosťou o seba a svojich blížnych. Cítime sa ohrozenými a stratenými v tomto svete, ktorý je naplnený neistotou. Mnohí dôsledkom chorôb a vírusov upadli do úzkostných stavov a tmy, z ktorej nevidia východisko.

            Ó, Mária, ty, ktorá si prešla touto zemou a prešla si si všetkým tým, čím si prechádzame aj my žijúc na zemi, prihováraj sa za nás, modli sa za nás i s nami, aby sme mohli zakúsiť a stretnúť Boha, ktorého si stretla a zakúsila ty. Vypros nám uzdravenie srdca, duše i tela zo všetkého, čo nám bráni a čo nás ohrozuje. Zvlášť ti odovzdávam, Matka Mária, všetkých, ktorí sú zasiahnutí chorobami, bezmocní a pripútaní k lôžku. Buď im nablízku svojím materinským príhovorom a blízkosťou. Amen.   

Predchádzajúce

Modlite sa so mnou (Terézia Gažiová)

Ďalej

Vďaka ti za mojich blížnych (páter Slavko Barbarič, OFM)