Volanie svetla ktoré premieňa (Terézia Gažiová)

Boh nás stvoril z lásky, aby sme ho poznali, jemu slúžili, jeho milovali, a tak prišli do raja. Učí nás Katechizmus Katolíckej cirkvi.

Mária sa zjavuje, aby nám pomohla žiť toto putovanie lásky. Ako hovorí v mnohých svojich posolstvách: „Vediem vás k môjmu Synovi, chcem, aby ste boli so mnou všetci v raji“. Dnes nás pozýva modliť sa za otvorené srdce, aby sme boli schopní prijať volanie svetla, ktoré mení srdcia. Ježiš povedal: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života“ (Jn 8, 12). „Vy ste svetlo sveta. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 5, 14. 16).

To svetlo je evanjelium a náš život podľa neho je odrazom nebeského jasu a radosti. Preto nás Panna Mária pozýva každý deň začínať a končiť slovami evanjelia. Vo svojich posolstvách opakuje: Nech bude evanjelium svetlom v tme, ktorá pohlcuje zem. Čítajte Sväté písmo vo svojich rodinách, tak sa Ježiš rodí vo vašich srdciach i rodinách. Dajte Sväté písmo na viditeľné miesto vo svojich rodinách, čítajte ho a prežívajte. Poučujte svoje deti, pretože ak vy deťom nedáte príklad, upadnú do bezbožnosti. Rozjímajte, modlite sa, a potom sa narodí Boh vo vašom srdci a vaše srdce naplní radosť.

Sväté písmo je tajomné svetlo, ktoré mení srdcia. Mária pozná tú premenu, v nej sa Slovo stalo telom a prebývalo medzi nami. Tomu učí i nás. Traja králi nasledovali svetlo a našli Mesiáša, domov sa vrátili inou cestou, vedome sa vyhli Herodesovi. Kto otvorí Ježišovi srdce, ten sa mení.

Ona nás volá i v tieto Vianoce: „Drahé deti, dnes, keď svetlo Ježišovho narodenia osvecuje celý svet s Ježišom v mojom náručí, prosím, aby sa každé srdce stalo betlehemskou maštaľou, v ktorej sa narodí môj syn a aby sa vaše životy stali svetlom jeho narodenia. Deti moje, žijete v nepokoji a strachu, preto dnes v tento milostivý deň, proste Ježiša, aby posilnil vašu vieru a stal sa vládcom vašich životov. Pretože, len s Ježišom vo svojom živote nebudete vidieť nepokoj, ale budete sa modliť za pokoj a žiť v pokoji, nebudete vidieť strach, ale Ježiša, ktorý nás oslobodzuje všetkého strachu. Som vaša matka, ktorá nad vami neprestajne bdie a žehnám vás svojím materinským požehnaním“.

Betlehemskou maštaľou sú miesta nášho srdca, ktoré sú nepríjemné, temné, ranené. To môžu byť i naše starosti, otázky, pochybnosti a strach. Ak to všetko odovzdávame Ježišovi, on sa s radosťou vo všetkom vždy znovu a znovu narodí. Ježiš je Knieža a Kráľ pokoja. Pokoj je zmierenie s ním, s každým človekom a so sebou samým. Mnohé srdcia sú zatvorené pre pokoj, ale môžu sa otvoriť našou modlitbou spolu s Máriou. To je Máriin prísľub. Uverme tomu!

Tajomstvo Vianoc nás učí, že môžeme byť radostní, naplnení vierou i pokojom plní svetla, tepla, požehnania. Vianoce sú každodenné znovuzrodenie v modlitbe, v rozjímaní evanjelia, v častom sv. prijímaní, v pôste i zriekaní sa sebectva. Vianoce sú denné darovanie sa i milosrdné skutky. Ak sa usilujeme milovať Boha a blížnych, stávame sa otvorenými pre potreby blížnych. Stávame sa nebeským odrazom jasu a radosti.

Modlitba: Mária, s tebou sa modlíme za to, aby sa naše srdcia otvorili pre pokoj. Ty nás učíš, že pokoj je čisté svedomie. Pokoj je odpustenie. Pokoj je tvoj Syn, jeho slová sú slová pokoja. Prosíme s tebou za našich blížnych, ktorých srdcia sú zatvorené pred svetlom, ktoré volajú po láske, zmierení, odpustení. Prosíme za všetkých, ktorí nesú v srdci vojnu a nenávisť, lebo ešte nespoznali Božiu lásku. Pomáhaj nám stať sa takými, akými nás chceš vidieť – odrazom nebeského jasu a radosti. Veríme v silu modlitby a pôstu s tebou Mária. S tebou prosíme za pokoj v našich srdciach, rodinách a vo svete. Amen.

Predchádzajúce

Biblia nás vychováva pre Eucharistiu (Páter Slavko Barbarič)

Ďalej

Buďte Ježišovým odbleskom (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)