Vráťte sa k Bohu (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

V aprílovom posolstve nás Panna Mária povzbudzovala a podnecovala v týchto časoch skúšky, ktoré všetci žijeme, na vieru v Pána. Sľubuje nám svoju blízkosť, príhovor a sprevádzanie na ceste svätosti. Ona svoju vieru žila pevne s nohami na zemi, vystavená skúškam, ale ostala Matkou viery a nádeje. Sama prešla našimi cestami, preto pozná najistejšiu cestu do neba.

V posolstve z tohto mesiaca v Máriiných slovách počujeme ozvenu Božích slov, ktoré hovoril skrze prorokov svojmu národu, ktorý si vyvolil, pretože ho miloval večnou láskou. Ten Boží národ si ty, ja, my, každý z nás. Boh nás dnes volá a pozýva prostredníctvom matky svojho Syna Ježiša. Božie slovo je večné, nepremožiteľné. Božie slovo je naplnené Božím dychom a duchom, pretože je večné.

Panna Mária Božiemu slovu darovala svoje srdce i telo. Božie slovo sa vtelilo v jej materinskom lone, prebýva navždy medzi nami. Spomeňme si na to, čo Boh hovoril svojmu vyvolenému národu a čo dnes hovorí aj nám:

„Vráťte sa k tomu, od ktorého ste tak hlboko odpadli, synovia Izraela“ (Iz 31, 6). „Vráťte sa, odbojní synovia, vyliečim vašu spurnosť. Pozri, my prichádzame k tebe, veď ty si Pán, náš Boh!“ (Jer 3, 22).

„Ustavične k vám posielam rozličných svojich sluhov, prorokov, s odkazom: Odvráťte sa každý od svojej zlej cesty, napravte svoje skutky a nechoďte za cudzími bohmi slúžiť im, tak budete bývať v krajine, ktorú som dal vám a vašim otcom, ale nenaklonili ste si sluch a nepočúvali ste ma“ (Jer 35, 15).

„Roztrhnite si srdcia, a nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý a môže odvrátiť nešťastie“ (Joel 2, 13).

Boh je láska a keď volá, napomína, karhá svoj národ robí to z lásky. To nám potvrdzuje aj Panna Mária, ktorá celým srdcom túži po našom obrátení a skúsenosti Božej lásky. Boh stvoril všetko z lásky, pretože on je láska a milosrdenstvo. Z lásky nám posiela Pannu Máriu s túžbou, aby sme sa vrátili zo svojich nesprávnych ciest a hľadania života tam, kde ho niet.

Stále sme zaťažení behaním za niečím, čo považujeme za najdôležitejšie. Preto sa nám zdá, že je dôležité mať dobré pracovné miesto, založiť si rodinu, mať zaistený život s veľa peniazmi. A keď to všetko máme a uskutočníme, máme pocit, že nám život pretiekol pomedzi prsty. Život si nemôžeme zaistiť žiadnou ľudskou silou ani materiálnymi prostriedkami. Istotu a lásku nám nemôžu poskytnúť ani ľudia, ktorí sú len smrteľné bytosti.

Dnes môžeme vidieť, čo všetko sú ľudia ochotní urobiť, aby si získali pozornosť druhých ľudí. Pozornosť je dôležitá, aspoň si to myslíme. Väčšina ľudí svoju identitu zakladá na tom, čo robia a ako ich vidia druhí, a nie na tom, kým sú v Božích očiach.

Panna Mária nás materinskými slovami pozýva a chce nás viesť cestou obrátenia, na ktorej si prehĺbime svoju vieru v Boha, ktorý nás miluje takých, akí sme. Každé vzdialenie sa od Božej lásky je hriech, ktorý nás vedie do záhuby a beznádeje. Človek má slobodu povedať NIE Božej láske. A láska sa nikdy nevnucuje, nenúti, ale sa daruje.

Ak sa neotvárame Božej láske, náš život je neplodný. Bez Božej lásky a prehĺbenia svojho vzťahu s Bohom zakusujeme prázdnotu a nezmyselnosť.

Panna Mária ako Matka túži a pozýva nás byť jej apoštolmi. Túži, aby sme boli jej vystretými rukami, pretože ona potrebuje naše ruky i srdcia, aby sa mohla dotknúť každého srdca tou milosťou, ktorou ju Boh obdaril a naplnil.

 

Modlitba: Panna Mária, ty si plná milosti, plná Božej lásky. Ty si zakúsila tú lásku a nosíš ju vo svojom srdci s túžbou darovať ju každému ľudskému srdcu. Zvlášť ťa prosíme za všetky ľudské srdcia, najmä tie, ktoré sú ranené, srdcia, ktoré sú zatvorené, zúfalé a bez nádeje. Ty najlepšie poznáš a vidíš, ako na svadbe v Káne Galilejskej, čo i nám chýba.

Ty prenikáš a vidíš materinským pohľadom i srdcom všetku našu prázdnotu, bludné cesty, ktorými chodíme, cesty, po ktorých sa túlame a na ktorých sa potkýname hľadajúc zmysel a pokoj, ale ho nenachádzame. Prihováraj sa, ty Matka, u svojho Syna, aby nás odvrátil z našich nesprávnych ciest, ak je potrebné aj krížom a ťažkosťami, pretože to bude pre našu spásu.

Prosíme ťa za všetkých, ktorí tonú v ťažkých hriechoch a zle. Tebe, ó, Matka, obetujeme aj všetkých, ktorí trpia kvôli hriechom druhých. Potrebujeme tvoju pomoc, my, ktorí kráčame našimi pozemskými cestami, na ktorých i zakopneme, ale pozdvihni nás a poveď nás cestou obrátenia a svätosti. Amen.

Predchádzajúce

Pod Máriiným pohľadom (Terézia Gažiová)

Ďalej

Vďaka ti za dar života! (páter Slávko Barbarić, OFM)