Vráťte sa k modlitbe v rodine (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

V liste rodinám sv. Ján Pavol II. píše: „Rodina je spoločenstvo osôb, najmenšie sociálne spoločenstvo a základná inštitúcia pre život každej spoločnosti. Rodina je založená na spoločnom živote pokrvne spojených ľudí, najčastejšie rodičov a detí a ostatných členov, pretože tam, kde je láska, tam je miesto aj pre starých rodičov.“

V rodine sa rodí nový život, v nej sa buduje ľudská osobnosť. Od zdravej a usporiadanej rodiny závisí veľmi veľa. Človek je vychovávaný pre rodinu a v rodine sa formuje. Normálny ľudský rast je nemysliteľný bez rodiny. Rodina je miestom, kde sa stretáva Boh a človek.

Rodina je ako svätyňa, zachováva Božiu prítomnosť vo svete. Rodina je miestom, kde sa stretáva Boh a človek. Rodina je Cirkev v malom, domáca Cirkev. Niet človeka bez rodiny, človek neexistuje sám. Všetci sme svoje telo a osobitosti získali v rodine, od otca a mamy. Tu sme dostali meno a priezvisko. Nikto  sa sám nestvorí, nedá si meno a priezvisko; nikto si sám nepripíše schopnosti a slabosti. Neexistujú žiadni ľudia mimo rodiny.

Aj v tomto posolstve, ako aj v mnohých iných, nám Panna Mária hovorí o rodine a pozýva rodinu k modlitbe. Pripomeňme si niektoré z jej posolstiev:

„Prosím rodiny farnosti, aby sa v rodinách modlili ruženec“ (27.9.1984). „Modlitba nech je vo vašich rodinách na prvom mieste“ (1.11.1984). „… Ďakujem všetkým, ktorí vo svojich rodinách oživili modlitbu“ (28.3.1985).

„Drahé deti! Prosím vás, aby ste začali meniť svoj život v rodine. Nech sa rodina stane harmonickým kvetom, ktorý chcem dať Ježišovi. Drahé deti, nech je každá rodina horlivá v modlitbe a želám si, aby sa jedného dňa ukázali v rodine i plody“ (1.5.1986).

„Želám si, aby ste prebudili lásku vo svojich rodinách, aby zavládla láska, kde je nepokoj a nenávisť. A keď bude láska vo vašich srdciach, bude tam aj modlitba“ (25.4.1993).

„Nech je vám modlitba životom. Rodina nemôže hovoriť, že je v pokoji, ak sa nemodlí.“ (25.8.1995).

„Drahé deti! Ovocím pokoja je láska, ovocím lásky odpustenie. Som s vami a všetkých vás pozývam, deti moje, aby ste najprv odpúšťali v rodine, a potom budete môcť odpustiť

aj iným“ (25.1.1996).

Prečo Panna Mária zdôrazňuje, aby sme v rodine postavili modlitbu na prvé miesto? Verím, že preto, že modlitba nie je na prvom mieste, potom ani nič ostatné nie je na svojom mieste. Keď sa z rodiny vytratí komunikácia, spolupatričnosť medzi členmi, potom rodina nemá silu rozhodnúť sa pre spoločnú modlitbu. Ak niet modlitby, potom sa rodina vystavuje všetkým možným nepriateľským silám, ktoré ju chcú rozbiť a zničiť.

Rodina sa nemôže spoznať ani skutočne žiť bez dimenzie viery a modlitby. Prežitie ľudstva závisí od prežitia rodiny.

Spoločná modlitba v rodine upevňuje jednotu, pomáha prekonať všetky ťažkosti a kríže, ktoré rodinu postihnú.

Otec Patrick Payton, írsky kňaz, povedal známe výroky: „Rodina, ktorá sa spolu modlí, spolu aj ostane“ a „Svet v modlitbe je svet v pokoji.“

Pokoj sa rodí v ľudskom srdci modlitbou, v ktorej k nám prichádza Boh. Panna Mária nás upozorňuje, že pokoj je ohrozený, najskôr v ľudskom srdci, v rodine, a potom aj vo svete.

Sv. Matka Terézia povedala: „Čo môžete urobiť pre pokoj vo svete? Choďte domov a milujte svoju rodinu.“ Ak sa postaráme o pokoj v našich rodinách, urobili sme veľa a najviac pre pokoj vo svete.

Modlitba: Panna Mária, Kráľovná pokoja, prichádzaš zo slávy nebeského Otca a vidíš lepšie ako my všetky nebezpečenstvá, ktorým sme vystavení, rodiny i svet. Ďakujeme ti, že sa neunavuješ pozývať nás k modlitbe a obráteniu srdca. Ďakujeme ti Matka, za všetky tie srdcia, ktoré vážne prijali tvoje slová a počúvli tvoje pozvanie k modlitbe. Vypros nám milosť vytrvalosti na ceste modlitby a obrátenia, aby sme zakúsili plody pokoja, ktoré nám Boh prisľubuje a dáva. Zjednotení s tebou v modlitbe, Panna Mária, odovzdávame ti všetky národy a všetky miesta, kde je nenávisť, zabíjanie a smrť. Nech sila modlitby, ktorá sa vznáša k nebesiam z našich sŕdc, ktoré sú zjednotené s tvojím Nepoškvrneným srdcom, prinesie ovocie pokoja, lásky a zastaví nenávisť a vojny v rodinách a vo svete. Amen.

Predchádzajúce

Vediem vás a milujem (Terézia Gažiová)

Ďalej

Modlitba radostného ruženca v prvú sobotu v mesiaci 6.7.2024