Zverte všetko do rúk Najvyššieho (Terézia Gažiová)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. marca 2021
„Drahé deti! Aj dnes som s vami, aby som vám povedala: deti moje, kto sa modlí, nebojí sa budúcnosti a nestráca nádej. Vy ste vyvolení, aby ste prinášali radosť a pokoj, pretože ste moji. Prišla som sem s menom Kráľovná pokoja, pretože diabol chce nepokoj a vojnu, chce naplniť vaše srdcia strachom z budúcnosti, ale budúcnosť je Božia. Preto buďte pokorní a modlite sa, a zverte všetko do rúk Najvyššieho, ktorý vás stvoril. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Kráľovná pokoja prichádza z kráľovstva, ktoré nie je z tohto sveta. Ona vidí z perspektívy neba už vyhratý zápas dobra nad zlom. Milujúca prítomnosť nebeskej Matky upokojuje a odháňa strach. O tom vydávajú svedectvo milióny pútnikov roztrúsených po celom svete, ktorí sa stali jej apoštolmi. Verí nám, že napriek všetkému, čo sa odohráva nestratíme nádej a budeme takí, akých nás chce vidieť – vedomí si vyvolenia a podobní matke. Potrebuje nás, apoštolov lásky, nádeje, pokoja.
Chce, aby sme povedali „ÁNO“ Božej vôli ako ona pri zvestovaní. Aj našim pokorným odovzdaním sa do rúk Najvyššieho prichádza na svet spása. V jej slovách „budúcnosť je Božia“ je ozvena Ježišovho prísľubu, že brány pekelné Cirkev nepremôžu. Povedala: „Zapamätajte si, lebo hovorím vám – láska zvíťazí. Viem, že mnohí z vás strácajú nádej, pretože okolo seba vidia utrpenie, bolesť, žiarlivosť, závisť… Ale ja som vaša matka. Som v kráľovstve, ale aj tu s vami. Môj Syn ma znovu posiela, aby som vám pomohla. Preto nestrácajte nádej, ale nasledujte ma, pretože víťazstvo môjho srdca je v mene Božom.“
Neustále nám opakuje, aby sme nezabúdali na to, že jediným prostriedkom a zbraňou má byť za každých okolností láska. Započúvajme sa do jej materinských rád: „Nech vám je vždy jediným prostriedkom láska! Láskou obrátite na dobro všetko, čo satan chce zničiť alebo privlastniť si. Iba tak môžete byť úplne moji a ja vám môžem pomáhať.
Dnes vás pozývam k pokornej, deti moje, pokornej zbožnosti. Vaše srdcia musia byť spravodlivé. Nech sú vaše kríže prostriedkom v boji proti hriechu súčasnosti. Vašimi zbraňami nech je i trpezlivosť a bezhraničná láska. Láska, ktorá vie čakať a ktorá vás urobí schopnými spoznať Božie znaky, aby váš život pokornou láskou ukázal pravdu všetkým, ktorí ju hľadajú v tme klamstva. Deti moje, apoštoli moji, pomôžte mi otvoriť cesty k môjmu Synovi.
Nech sú vaše utrpenia zjednotené v jeho utrpení a láska zvíťazí. Pretože on, ktorý je láska dal seba samého z lásky, aby spasil každého z vás. Deti moje, moja láska je silnejšia ako zlo, preto sa priblížte Bohu, aby ste pocítili moju radosť v Bohu.“
Kráľovná pokoja nás upozorňuje, že satan chce vojnu, nepokoj a naháňa strach z budúcnosti. Ona nás nenecháva bez východiska. Opakuje nám, že modlitba a pôst môžu odvrátiť i vojny. Vojna i pokoj sa začínajú v srdci človeka.
Našim odovzdaním sa do rúk Najvyššieho prichádza pokoj. Lebo jeho vôľa je pokoj nášho srdca. Ježiš nám i v tých najťažších chvíľach svojho života v Getsemanskej noci ukázal príklad svojou odovzdanosťou v modlitbe: „Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich! No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!“
Cvičme sa každý deň v maličkých nepokojoch, nepríjemnostiach, niekedy i absurdných situáciách všetko odovzdávať a vkladať s pokorou do rúk Najvyššieho. To je cesta k pokoju srdca. Pokoj vo svete sa začína pokojom nášho srdca.
„Vo veľkej Božej láske prichádzam dnes k vám, aby som vás viedla cestou pokory a tichosti. Prvé zastavenie, deti moje, na tejto ceste je spoveď. Odhoďte svoju pýchu a pokľaknite pred môjho Syna. Pochopte, deti moje, že nemáte nič a nemôžete nič. Jediné, čo je vaše a čo vlastníte je hriech. Očistite sa a prijmite tichosť a pokoru. Môj Syn mohol zvíťaziť silou, ale vybral si tichosť, pokoru a lásku. Nasledujte môjho Syna.“
Modlitba: Nebeský Otče, ďakujeme ti, že nám posielaš na zem Máriu, aby nás znovu upokojila, keď nám hovorí: „Nebojte sa, budúcnosť je Božia“. Matka, tvojím srdcom kladieme svoje životy, naše rodiny i tento svet do rúk Najvyššieho. Pomôž nám byť tvojimi horlivými apoštolmi lásky. Zaodej nás svojou pokorou a rob nás stále viac a viac podobnými tebe, aby sa uskutočnilo všetko tak ako si praje prostredníctvom teba v tejto dobe Otec. Amen.

Predchádzajúce

Spytovanie svedomia z hľadiska vďačnosti (páter Slavko Barbarić, OFM)

Ďalej

Kto sa modlí, nebojí sa (páter Ljubo Kurtovič, OFM)