Deviatnik k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie – 3. deň

Deviatnik k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie

  • Modlime sa za úmysly Panny Márie
  • Obetujme deviatnik za pokoj v našich srdciach, rodinách, vo svete.

 

3.deň: streda 1.12. 
– chváliť – „ďakovať Bohu za všetko“

Vstupná modlitba

Mária, moja najmilšia Matka, daj mi svoje srdce, krásne, čisté, nepoškvrnené, plné lásky a pokory, aby som prijal Ježiša ako ty a ponáhľal sa ho dávať druhým.

Božie Slovo – Lk 1,46–56

Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov
a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“ Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.

Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja 25. august 1988

„Drahé deti! Dnes vás všetkých pozývam, aby ste sa tešili zo života, ktorý vám Boh dáva. Milé deti, tešte sa z Boha Stvoriteľa, že vás tak obdivuhodne stvoril! Modlite sa, aby váš život bol radostným vďakyvzdaním, ktoré prúdi z vášho srdca ako rieka radosti. Milé deti, bez prestania ďakujte za všetko, čo máte, za každý malý dar, ktorý vám Boh dal. Potom bude ustavične radostné požehnanie zostupovať od Boha na vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. „

Zamyslenie

Magnifikat je príkladný spôsob modlitby: chváliť Pána, pretože na ňu zhliadol,   upriamil na ňu svoj pohľad, pohliadol na ňu s prednostnou záľubou, teda spôsobom, akým kniha Exodus hovorí, že Pán uvidel uponíženie svojho ľudu v Egypte, počul jeho volanie a vedel o jeho utrpení. A hneď ohlasuje Boží plán: zmeniť spoločenský model. Ako nespievať Bohu, ktorý si všíma chudobných a jednoduchých, ponížených a malých, tých, ktorí pre dejiny nič neznamenajú, tých, ktorí za ochrancu majú iba svojho Boha? Iba Boh je pravým „bohatstvom“, a preto iba chudobní a ponížení môžu mať na ňom podiel; ten, kto je bohatý  a má moc, je prepustený naprázdno, pretože aj keď na prvý pohľad má všetko, v podstate neverí, že by mal niečo prijať od boha alebo od iných ľudí.

Predsavzatie:

V osobnej modlitbe poďakujem za dary, ktoré mi Pán dáva.

Záverečná modlitba:

Mária, plná Kristovej prítomnosti, priniesla si radosť Jánovi Krstiteľovi, takže zaplesal v lone svojej matky. Ty rozochvená jasotom, ospieval si Pánove obdivuhodné skutky. Uč nás spievať chvály a vďaky za Pánove obdivuhodné skutky v našich životoch.

Svätý Jozef, buď mojím duchovným otcom, ochrancom mojej rodiny a nauč ma žiť, ako si žil ty: pre Ježiša a Máriu. Vypros pre mňa trvalý vzrast v láske, vypros pre mňa tú otvorenosť ducha, vnímavosť pre Božie slovo a ochotu v tichosti konať podľa Božej vôle a svojím príhovorom ma veď k veľkému dňu môjho života, k môjmu vstupu do neba. Amen.

    Niektoré texty sú prevzaté z:  www.saleziani.prešov

Predchádzajúce

Deviatnik k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie – 2. deň

Ďalej

 Deviatnik k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie – 4. deň