Deviatnik k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie – 4. deň

https://youtu.be/NDfRWqAWHu8

 Deviatnik k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie

  • Modlime sa za úmysly Panny Márie
  • Zriekame sa 9 dní od toho, čo je pre nás najmilšie za Jej úmysly

Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja, 25. august 1991

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Teraz ako nikdy predtým, keď sa začal uskutočňovať môj plán, je satan silný a chce zmiesť moje plány pokoja a radosti a aby ste si mysleli, že môj Syn nie je pevný vo svojich rozhodnutiach. Preto vás všetkých pozývam, drahé deti, aby ste sa ešte pevnejšie modlili a postili. Pozývam vás k deväťdňovému zriekaniu, aby sa s vašou pomocou uskutočnilo všetko, čo chcem uskutočniť skrze tajomstvá, ktoré som začala vo Fatime. Volám vás, drahé deti, aby ste teraz pochopili dôležitosť môjho príchodu a vážnosť situácie. Chcem zachrániť všetky duše a obetovať ich Bohu. Preto sa modlime, aby sa v plnosti uskutočnilo všetko, čo som začala. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

4. deň: štvrtok 2.12. 
– prijať život – „dávať život“

Vstupná modlitba

Mária, moja najmilšia Matka, daj mi svoje srdce, krásne, čisté, nepoškvrnené, plné lásky a pokory, aby som prijal Ježiša ako ty a ponáhľal sa ho dávať druhým.

Božie Slovo – Lk 2,1–11

V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán.

Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja, 25. december 1992

„Drahé deti! Dnes vás chcem všetkých ukryť pod svoj plášť a ochrániť vás pred všetkými útokmi satana. Dnes je deň pokoja, ale v celom svete je mnoho nepokoja. Preto vás pozývam, aby ste všetci so mnou skrze modlitbu vytvárali nový svet pokoja. Bez vás to nemôžem urobiť. Aj preto vás pozývam svojou materinskou láskou a ostatné urobí Boh. Preto sa otvorte Božím plánom a zámerom, aby ste mohli s ním spolupracovať pre pokoj a dobro. A nezabúdajte, že váš život nepatrí vám, ale je darom, ktorým máte potešovať iných a viesť ich k večnému životu. Drahé deti, nech vás vždy sprevádza nežnosť môjho malého Ježiša. Ďakujem vám, že ste prijali moje  pozvanie. „

Zamyslenie

Pozrime sa na ikonu Panny Márie, ktorá prijíma život. Prijíma Božieho Syna, Ježiša. A Matka po tom, ako ho priviedla na svet, prestavuje Syna svetu. Ona nám dáva Ježiša, ona nám ukazuje Ježiša, ona nám umožňuje vidieť Ježiša. V rodine je matka. Každá ľudská osoba vďačí za život matke, a takmer vždy jej veľmi vďačí aj za svoju ďalšiu existenciu, ľudskú a duchovnú formáciu. Stáva sa, že sa nie vždy správne prihliada na matku a jej úloha sa málo berie do úvahy. Úloha dať život. Dať život v poctivom plnení povinností, mlčaní, modlitbe, v tom tichu každodenného života; dávať život po troške. Áno, tak ako ho dáva matka, keď bez strachu s jednoduchosťou mučeníctva materstva počne vo svojom lone dieťa, porodí ho, kŕmi ho, umožňuje mu rásť a láskavo sa oň stará. Toto znamená dávať život. A toto sú matky a ich mučeníctvo.

Predsavzatie:

Spomeniem si dnes špeciálne na svoju mamu. Urobím pre ňu niečo dobré, zavolám, napíšem, pripravím malý darček

Záverečná modlitba:

Mária, naša Matka, pod tvoju ochranu odporúčame naše mamy a otcov. Bedli nad nimi. Požehnávaj ich práce a udržuj ich pri zdraví a živote.

Svätý Jozef, buď mojím duchovným otcom, ochrancom mojej rodiny a nauč ma žiť, ako si žil ty: pre Ježiša a Máriu. Vypros pre mňa trvalý vzrast v láske, vypros pre mňa tú otvorenosť ducha, vnímavosť pre Božie slovo a ochotu v tichosti konať podľa Božej vôle a svojím príhovorom ma veď k veľkému dňu môjho života, k môjmu vstupu do neba. Amen.

    Niektoré texty sú prevzaté z:  www.saleziani.prešov

 

Predchádzajúce

Deviatnik k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie – 3. deň

Ďalej

Deviatnik k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie – 4. deň