Kto sa modlí, nebojí sa (Terézia Gažiová)

Tak veľmi potrebujeme počuť v tejto dobe útechu z  neba – „Kto sa modlí, nebojí sa budúcnosti!“ I to, že Boh ešte stále posiela na zem Máriu, aby nám pomohla rásť vo svätosti.

Dnes nás znovu volá: „Vráťte sa k modlitbe“, a objasňuje, čo sa deje, keď sa modlíme.

Kto sa modlí, nebojí sa budúcnosti; je otvorený pre život, váži si život; cíti slobodu božích detí; s radosťou slúži druhým.

Máriine najčastejšie posolstvo je pozvanie k modlitbe: „Modlite sa srdcom, modlite sa dovtedy, kým sa vám modlitba nestane radosťou, nech je modlitba vašim pokrmom, nech je životom, modlitba koná zázraky vo vás i prostredníctvom vás, nech je ako vzduch, ktorý dýchate, nech je ako mohutná skala, nech je krídlami, ktoré vás nesú k Bohu, modlitba je láska, modlitba zachraňuje svet,modlitba je tajomný kľúč stretnutia s Bohom, modlitba vám ukazuje cestu, nech je modlitba  balzamom pre vašu dušu, pretože plodom modlitby je radosť, darovanie, vydávanie svedectva o Bohu druhým skrze vaše životy, modlitba je milosrdná láska a bezhraničná obeta za druhých“.

Boh sa nám dáva spoznávať v modlitbe ako láska a sloboda. K ničomu nás nenúti, ponúka nám svoje priateľstvo. Keď sa vytvorí skutočné priateľstvo s ním, žiadna búrka ho nemôže zničiť – hovorí nám Mária.

Vizionári nám opisujú Pannu Máriu, že prichádza z neba plná lásky, skláňa sa pred našou slobodou. Pozýva nás, aby sme sa na ňu podobali. Spomeňme si ako nás v júni tohto roku pozvala: „Modlite sa so mnou za pokoj a slobodu, pretože satan je silný a chce svojimi klamstvami odviesť čo najviac sŕdc od môjho materinského srdca. Preto sa rozhodnite pre Boha, aby vám bolo dobre na zemi, ktorú vám dal Boh“. „Boh je láska a sloboda“, opakuje nám i dnes Mária. Len odovzdanosťou a poslušnosťou Bohu je ľudská duša na slobode a rozširuje sa.

Od začiatku svojich zjavení nás Panna Mária pozýva vstúpiť do školy modlitby a učí nás modliť sa srdcom. Do jej školy treba chodiť každý deň. Vizionár Ivan často opakuje svoju skúsenosť: „V Máriinej škole modlitby neexistujú prázdniny, každý deň sa musíme modliť osobne i spoločne v rodinách, v modlitbových skupinách“. Páter Slavko Barbarič hovorieval: „Ak sa chceme naučiť cudzí jazyk, napríklad anglicky, musíme sa sami učiť gramatiku i slovíčka, ale ak nebudeme komunikovať po anglicky s druhými, nebudeme sa zdokonaľovať v angličtine. Tak je to i v modlitbe, ak sa chceme modliť srdcom potrebné je modliť sa osobne i spoločne s druhými“. Tiež zhrnul z posolstiev Panny Márie pravidlá pre členov modlitbových skupín: „Zrieknuť sa všetkého a úplne sa odovzdať Bohu a veriť, že všetko, čo sa deje, sa mení na dobré; zúčastňovať sa na stretnutiach modlitbových skupín, pričom prvá modlitbová skupina sa má stať naša rodina; zriecť sa všetkého strachu a úzkosti, pretože v odovzdaní sa Bohu už niet miesta pre strach; milovať nepriateľov a odstraňovať zo srdca všetku nenávisť, zatrpknutie, odsudzovanie; postiť sa dvakrát týždenne; rozhodnúť sa pre trojhodinovú dennú modlitbu, vrátane rannej a večernej modlitby, a účasť na omši, prijímanie a adoráciu a rozšíriť ducha modlitby na každodennú prácu; modliť sa za biskupov a všetkých, ktorí vedú Cirkev.“

Dnešné pozvanie je pre nás byť horliví a vytrvalí v modlitbe a znovu si uvedomiť, že Mária je nám darovaná, aby nám pomohla. Prítomnosť matky prináša bezpečie, strach sa vytráca.

Modlitba

 Nebeský Otec, ďakujeme ti za útechu, ktorú nám dávaš skrze Máriine zjavenia v Medžugorí. Matka, pomôž nám nezabúdať, že si s nami a vždy pripravená pomôcť, keď ťa zavoláme. Prosíme ťa, buď s nami v každej našej modlitbe. Ty si povedala, že samotní nič nezmôžeme a spoločne s tebou môžeme zastaviť zlo a zmeniť tento svet. S dôverou v tento tvoj prísľub prosíme, aby tí, o ktorých hovoríš, že nás chcú spútať a využiť, zakúsili Božiu lásku, pokoj i slobodu. Buď s nami zvlášť v tých chvíľach, keď nás zachváti strach z budúcnosti, pomôž nám vždy sa spolu s tebou vrátiť k modlitbe. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predchádzajúce

Dodatok k spytovaniu svedomia (páter Slávko Barbarič, OFM)

Ďalej

Seminár pôstu, modlitby a mlčania pre skupinu zo Slovenska