Pozývam vás k modlitbe srdcom (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

V mesiaci máj, ktorý je zasvätený Blahoslavenej Panne Márii, nás Panna Mária pozýva k modlitbe srdcom. Len ťažko sa dá zrátať, koľkokrát nám vo svojich posolstvách hovorí o srdci. Srdce je centrom Máriiných posolstiev a duchovnosti, ktorá sa rozvíja v Medžugorí. 

Oči potrebujú svetlo, aby mohli vidieť, uši potrebujú zvuk, aby mohli počuť a aj naše srdce potrebuje podmienky, aby mohlo fungovať a aby sme ho my sami mohli pocítiť a zakúsiť. 

Sväté písmo nás učí, že srdce je stredom ľudskej osoby. Božia zmluva je zapísaná v srdci: „Ale toto bude zmluva, ktorú po týchto dňoch uzavriem s domom Izraela – hovorí Pán. Svoj zákon dám do ich vnútra a napíšem ho do ich srdca. A budem im Bohom a oni budú mojím ľudom“ (Jer 31, 33). Srdce je miestom ľudských tajomstiev, jeho svedomie. 

 „Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté, čo nedvíha svoju dušu k márnosti a neprisahá falošne“ (Ž 24, 4). 

V Novom zákone sa srdce spomína v súvislosti s radosťou, láskou, túžbou, ale aj úzkosťou, bolesťou a žiadostivosťou. Človek koná zlo už v srdci a nie až skutkom. Srdce je svedomím človeka, jeho vnútornou svätyňou, do ktorej nemôže nikto preniknúť, iba Boh. 

Panna Mária ako pravá matka nás svojím materinským srdcom pozýva, aby naša modlitba vyvierala zo srdca a dotkla sa Božieho srdca. 

Všetci poznáme prekážky a ťažkosti v modlitbe. Jednou z najväčších prekážok sú naše myšlienky, nesústredenosť, keďže žijeme v zrýchlenom čase, preplnení správami, informáciami a hlukom, ktorý nás ešte viac rozptyľuje a vzďaľuje od nás samých a nášho srdca. Preto je potrebné cvičenie, disciplína a vytrvalosť v modlitbe. 

Určite poznáte Ježišovu modlitbu alebo modlitbu srdcom. Ide o veľmi starú kresťanskú prax, ktorá vznikla medzi východnými mníchmi. Táto modlitba pozostáva z opakovania krátkych modlitbových vzývaní a najznámejšie a najrozšírenejšie zvolanie je: „Pane, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym!“ Môžeme sa ju modliť v kostole, v prírode, doma, v meste, sediac, kráčajúc, ležiac, ale aj pri práci. Cieľom tejto modlitby je spojenie s Kristom ustavičnou modlitbou, ktorá sa postupne stáva súčasťou nášho bytia ako dýchanie, ktorá nám z mysle preniká do srdca a formuje našu dušu.

Táto modlitba obsahuje v sebe vyznanie a obsah našej viery, sú v nej zhrnuté všetky zvolania a prosby k Ježišovi v Evanjeliu. Spomeňme si na mýtnika v chráme: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu“ (Lk 18, 13) alebo na slepca z Jericha: „Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ (Lk 18, 39). 

Opakovanie a vytrvalosť v modlitbe sú súčasťou duchovnej disciplíny, ktorá cvičí náš um a srdce. V modlitbe je dôležité komu a čo hovoríme. 

Svätý Ján Klimak hovorí: „Tvoja modlitba musí byť veľmi jednoduchá. Nesnaž sa veľa hovoriť. Nebeský Otec takmer nikdy neodolá jednoduchým, stále opakujúcim sa vetám dieťaťa. Modlitba sa opakuje, až kým sa nestane nepretržitou, zjednotenou s rytmom dýchania a tlkotom srdca. Cieľom je premena, úplné obrátenie a zjednotenie sa s Bohom, prebývanie v Božom svetle.“

Ježišovej modlitbe alebo modlitbe srdcom je podobná modlitba svätého ruženca, v ktorej sa obraciame k Panne Márii. Dovoľme jej a pomôžme, aby nás priviedla k Ježišovi, ktorý je našou cestou, pravdou a životom. 

Modlitba

Panna Mária, ty, ktorá si sa modlila s prvou Cirkvou, s apoštolmi zhromaždenými vo večeradle poslednej večere, očakávajúc Ježišovo prisľúbenie – Svätého Ducha, nauč aj nás modliť sa. Vypros nám milosť, ktorá v nás prebudí túžbu po modlitbe, skrze ktorú môžeme prísť k Bohu. 

Ty, ktorá si bola prvou členkou modlitbovej skupiny spolu s apoštolmi, vypros milosť všetkým modlitbovým skupinám, aby vytrvali v modlitbe. Ďakujeme ti, Mária, za tvoje materinské pozvania, na ktorých je založené veľké množstvo modlitbových skupín, cez ktoré Boh vylial mnohé milosti obrátenia, uzdravenia rodín a duchovných povolaní. Nech sa v nás i skrze nás Boh oslávi a prejaví svoju všemohúcnosť a milosť v mnohých srdciach, ktoré hľadajú Boha. Amen. 

Predchádzajúce

Novéna k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie – 6.deň

Ďalej

33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 13. deň