Pozývam vás k modlitbe (fra Ljubo Kurtović)

V posolstve z minulého mesiaca Panna Mária pred nás postavila svätcov ako príklad a povzbudenie na ceste nášho obrátenia. V posolstve z tohto mesiaca nám Panna Mária dáva svoje posolstvo, ktoré sme počuli už veľakrát. Je to pozvanie k modlitbe. Matka ho opakuje od začiatku svojich zjavení. V slovách Panny Márie počujeme ozvenu Ježišových slov a pozvaní. Aj Ježiš učil svojich učeníkov modliť sa. Hľadiac na svojho Učiteľa ako sa modlí, v apoštoloch sa prebudila túžba po modlitbe. Evanjeliá hovoria o tom, ako často sa Ježiš utiahol na opustené miesta, aby sa modlil. Evanjelista Marek píše: „Včasráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil“ (Mk 1,35). Každý Ježišov deň bol vyčerpávajúci a náročný. Dokonca i večer k nemu prinášali chorých a posadnutých. Po náročnom a vyčerpávajúcom dni sa Ježiš zriekal spánku, aby mohol byť s Otcom v modlitbe. Mohli by sme si pomyslieť: „Vari sa Ježiš musel modliť, on, ktorý je tak úzko spojený s Otcom?“ Aj napriek tomu to robil. To je pre nás poučenie. Ľudia idú k tomu, kto sa stretáva s Bohom.

…Ak sme úprimní, priznáme si, že problém nie je čas…

Nech je pre nás aj tento príklad z evanjelia ako aj posolstvo Panny Márie povzbudením k spytovaniu svedomia. Na ktorom mieste je modlitba v tvojom živote? Koľko času venuješ modlitbe? Odpovede na tieto otázky ukazujú, čo je pre nás dôležitejšie ako Boh.

Ľudia sa obyčajne ospravedlňujú, že majú nedostatok času na modlitbu kvôli práci, aktivitám, ktoré im nedovoľujú venovať čas modlitbe. Obyčajne si nájdeme čas na to, čo je dôležité, na to, bez čoho si myslíme, že nemôžeme byť. Ak sme úprimní, priznáme si, že problém nie je čas. Problém je v srdci. Problém je v hodnotách alebo „nehodnotách“, ktoré sme postavili na prvé miesto vo svojom živote. Na to, čo máme radi si zvyčajne nájdeme čas.

Ak nás tlačia povinnosti, práca, vtedy musíme venovať modlitbe viac času. V opačnom prípade sa vyprázdnime. Nemôžeme dávať to, čo nemáme. Preto by sme mali prosiť Boha, ktorý je bohatý na svoje dary lásky a milosti. Modliť sa musíme neprestajne učiť. Modlitba je úloha, ktorá stojí pred nami. Nikdy nemôžeme byť dostatočne spokojný s tým, ako sa modlíme teraz. Existujú rôzne druhy modlitby. Panna Mária nás neučí metódy modlitby, iba nám hovorí, aby sme sa modlili srdcom. To znamená modliť sa v pravde, v pokore, v jednoduchosti srdca pred Bohom. Nie je ľahké odkryť pravdu o nás pred Bohom. Preto sa nám oplatí neustále kráčať. Nezastaviť sa ani vtedy, keď sa objaví v modlitbe suchota. Nepodľahnúť pokušeniu vzdať sa, keď si myslíme, že sa Boh skryl alebo vzdialil. Práve v tých chvíľach „Božej vzdialenosti“ sa naša modlitba stáva nesebeckou, očistenou a upriamenou len na Boha a nie na nás.

             …On od nás žiada obrátenie srdca.                      

Potrebné je zmierenie s bratom pred obetovaním daru na oltár,

láska k nepriateľom a modlitba za nich, odpúšťanie z hĺbky srdca

v modlitbe a hľadanie Božieho kráľovstva…

Podmienky pre plodnú modlitbu sú tie, ktoré nás učí Ježiš. On od nás žiada obrátenie srdca. Potrebné je zmierenie s bratom pred obetovaním daru na oltár (porov. Mt 5, 23-24), láska k nepriateľom a modlitba za nich, odpúšťanie z hĺbky srdca v modlitbe (Mt 6,14-15) a hľadanie Božieho kráľovstva. Cesta, ktorá nás vedie na cestu obrátenia srdca Bohu je náročná.

Je to cesta, ktorou nás svojimi posolstvami vedie Panna Mária počas všetkých tých rokov v Medžugorí. Dovoľme jej, aby nás viedla, aby sme ešte viac boli bližšie k Bohu, k sebe a blížnym.

ModlitbaSnímka4

Blahoslavená Panna Mária, ty, ktorá si blahoslavená preto, lebo si verila. Ostala si, Panna Mária, verná svojmu Synovi do konca života. Bola si a ostala si matkou nádeje aj v najťažších chvíľach svojho života. Uč nás, Matka nádeje, modliť sa. Uč nás existovať a byť nositeľmi Radostnej zvesti a nádeje všetkým, ktorí sú zúfalí. Oroduj za nás, Matka Mária, aby sme mohli prijímať a rozpoznávať Božiu vôľu ako svoju. Ty, Nepoškvrnená Panna, prebuď všetky spiace a zatvorené  srdcia, aby sa otvorili tvojmu Synovi, v ktorom jedninom môžeme spoznať tajomstvo vlastného života a svoj konečný osud. Daj, aby sme žili osvietení vykúpením a svetlom života, ktorý neskončí. Amen.

Predchádzajúce

Buďte nositeľmi radostnej zvesti (Terézia Gažiová)

Ďalej

Bola to moja cesta, ktorou ma viedla Mária