Príprava na omšu (Páter Slavko Barbarič, OFM)

(Ak mám čas, idem do kostola o niečo skôr a modlím sa nasledovné modlitby.
Môžem sa ich modliť aj doma alebo cestou do kostola.) 

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Buď požehnaný a pochválený, nebeský Otče, pretože si nám poslal svojho Syna Ježiša Krista a navždy ostal s nami. Verím v jeho slovo: „Ja som s vami až do skončenia sveta!“ Verím, že ho stretávam v modlitbe a v čítaní Svätého písma. Verím, že ku mne skrze neho prehováraš. Verím, že v spovedi, Otče, stretám teba, milosrdného Otca. Zvlášť verím, že ťa stretám v omšovej obete.

Teraz chcem stráviť tento čas v modlitbe. Verím, že silou svojho Ducha Svätého pripravíš moje srdce, aby som už v tejto prípravnej modlitbe stretol Ducha Svätého, aby táto svätá omša bola pre mňa radostným stretnutím s tvojím Synom Ježišom Kristom. Odstráň odo mňa všetko, čo mi v tomto okamihu bráni, aby som ho stretol. Očisti moje srdce i moju dušu, tak ako keď upratujem svoj byt, keď očakávam priateľov a hostí. Nech sa v tejto modlitbe upokojí moje srdce a bude úplne otvorené pre milosť stretnutia s tebou. Očisti môj zrak, aby som ťa videl.
Očisti moje uši, aby som ťa počul. Očisti moje ruky, aby som ťa prijal…

Mária, ďakujem ti, že si ma upozornila, aby som sa na stretnutie s ním pripravil. Aj ty buď so mnou, matka. Pomôž mi, aby moje srdce ako to tvoje bolo otvorené.
Verím v Boha, Otca všemohúceho… Amen.

RADOSTNÉ TAJOMSTVÁ

Pripravíme sa modlitbou ruženca. Modliť sa ruženec znamená sledovať Máriin a Ježišov život a modliť sa za milosť, aby sme mohli žiť a pôsobiť ako Ježiš, ako Mária. Preto od tajomstva k tajomstvu rozjímajme o ich životoch a modlime sa za milosti, ktoré potrebujeme. Dôležité je zdôrazniť, že Máriin život bol vždy sústredený na Ježiša. Pred počatím ho Mária ako izraelské dievča čakala v modlitbe a pôste a modlila sa, aby Boh poslal Mesiáša. Nedúfala a ani neočakávala, že sa práve ona stane matkou Spasiteľa. Po počatí aj po narodení mu slúžila ako matka, ako učiteľka, ako ochrankyňa a na koniec ako spolutrpiteľka v bolesti a účastníčka na radosti vzkriesenia.

1. Zvestovanie. Bože, vďaka ti, že si k Márii poslal svojho anjela – posla, aby jej povedal, že sa stane matkou tvojho Syna, tvojho večného Slova. Buď pochválený a oslávený v jej odpovedi: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova!“ To je moment vtelenia, keď sa tvoj Syn stal človekom a začal svoj pobyt s nami. Buď pochválený, ó, Pane, pretože Máriino srdce sa stalo prvým oltárom, na ktorom sa tvoje Slovo, tvoj Syn Ježiš Kristus stal človekom a v Máriinom srdci našiel svoj prvý príbytok.

Ďakujeme ti, Mária, že tvoj súhlas otvoril dvere, aby Mesiáša vošiel do tohto sveta. Ďakujeme ti za všetku materinskú lásku, ktorou si ho ako matka, ako aj každá iná matka svoje dieťa, sýtila svojím telom i krvou.

Otče, kým sa pripravujem na svätú omšovú obetu, prosím ťa skrze Máriu i s Máriou: Nech je aj moje srde schopné počuť a prijať tvoje slovo. Nech sa počas tejto svätej omše aj vo mne odohrá vtelenie. Nech tvoje slovo môže vojsť do môjho srdca a mojej duše. S Máriou opakujem: „Nech sa stane tvoja vôľa“!

(Ostanem v tichu.) Otče náš, 10 Zdravas‘ Mária, Sláva Otcu, Ó, Ježišu …

2. Mária navštevuje Alžbetu. Hneď ako sa božské Slovo v tebe stalo telom a našlo v tebe nový priestor, aj tvoj blížny získal v tvojom živote nový priestor. Preto si sa, ó, Mária, ponáhľala k Alžbete. Tvoje srdce je prvým oltárom, na ktorom sa odohralo veľké premenenie a teraz sa tvoj život stal živým oltárom stretnutia Boha a človeka. Stalo sa to, čo sa muselo stať, keď sa v tvojom srdci Boh stal človekom. Alžbeta ťa s radosťou privítala. Spoznala v tebe tú, ktorá verí. Nazvala ťa blahoslavenou, pretože veríš. Preto je aj požehnaný plod života tvojho.

Mária, aj ja sa teraz pripravujem na stretnutie s Pánom v tejto omšovej obeti. Nech je moje srdce oslobodené od hriechu a nech zajasá od radosti, pretože Pán Ježiš prichádza. Nech na tvoj príhovor odíde z môjho srdca všetko, čo sa tam nahromadilo a nie je dobré. Nech odíde všetko, čo by mohlo prekážať stretnutiu s ním. Preto ťa aj ja spolu s Alžbetou radostne vítam.
Chcem sa modliť s tebou a sláviť Pána, aby sa skrze modlitbu moje srdce, moja duša i moje telo pripravili na Pána. Nech sa skrze teba všetky úzkosti a trápenia, strachy a utrpenia premenia na most stretnutia s Pánom ako sa aj všetky Alžbetine trápenia po stretnutí s tebou premenili na radosť a istotu.

Zachariáš, Alžbetin muž, neuveril, že sa mu narodí syn. Neuveril anjelovi – poslovi, preto ostal nemí. Nemohol hovoriť. Tým že neuveril, vylúčil sa z radostného toku spásy. Mária, do tejto prípravy vkladám nepripravenosť svojej rodiny (spoločenstva), všetkých tých, ktorí onemeli a viac sa nemodlia, ktorí sú k sebe slepí. Nech počas tejto prípravy odíde všetko, čo nie je dobré. Nech všetko zlo, ktoré je medzi nami zhorí v ohni Božej milosti, aby nás po tejto omšovej obeti navštívil vychádzajúci z výsosti…

(Odovzdám Márii svoju rodinu alebo spoločenstvo, priateľov a známych a najmä tých, ktorí neprichádzajú na omšu alebo prichádzajú nepripravení a neprežijú omšu ako stretnutie …)

Nábožne sa pomodli Máriinu modlitbu:

„Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“ (Lk 1, 46-55)

Otče náš, 10 Zdravas’ Mária, Sláva Otcu, Ó, môj Ježišu…

Predchádzajúce

Modlitba a pôst za pokoj na Ukrajine

Ďalej

Nech je čas časom modlitby (Terézia Gažiová)