Spovedníkova modlitba (páter Slavko Barbarić, OFM)

 

Duch Pána, Jahveho, je na mne, pretože ma Pán pomazal,

poslal ma hlásať radosť ubitým, obviazať zlomených srdcom,

zajatcom ohlásiť slobodu a spútaným oslobodenie.

Ohlásiť rok Pánovej milosti a deň pomsty nášho Boha

na potešenie všetkých zarmútených,

aby som dal zarmúteným Siona, aby som im dal veniec miesto popola,

olej plesania namiesto smútku, rúcho radosti miesto sklesnutého ducha.

I budú sa volať Duby spravodlivosti, Štep Pána na ozdobu. (Iz 61, 1-3)

Modlitba

Ďakujem ti, nebeský Otče, že si poslal svojho Syna, Ježiša Krista, aby ako Veľkňaz dokonal dielo spásy. Vďaka ti, že on je náš POKOJ, ktorý prišiel zničiť nepriateľstvo, hriech a smrť! Velebím ťa a oslavujem, že si apoštolom dal moc, aby v tvojom mene odpúšťali hriechy, aby uzdravovali ranené srdcia silou tvojej milosti. Ďakujem ti za službu zmierenia, ktorú si zveril svojej Cirkvi. Buď požehnaný a oslávený, môj Pane, že si aj mňa povolal ku kňazstvu a skrze Cirkev si mi zveril službu zmierenia. Ďakujem ti, že skrze mňa chceš udeliť bohatstvo svojej milosrdnej lásky svojim zblúdeným a zraneným deťom, svojim synom a dcéram!

Ježiš, vďaka ti, že si svojou krvou vykúpil svet a s Otcom zmieril! Ďakujem ti za tvoje tiché a pokorné srdce. Vďaka ti za tvoju dobrotu a milosrdenstvo. Ježiš, Veľkňaz, teraz ťa prosím, uzdrav moje srdce zo všetkého zla.

Uzdrav ma z rán, ktoré ešte zostali v mojej duši, aby som mohol s láskou v tvojom mene prijať každé hriechom zranené srdce. Daj mi milosť zmierenia, aby som mohol v tvojom mene vždy povedať: „Choď v pokoji! Odpúšťajú sa ti hriechy!“

Pane Ježišu, prosím ťa za každého, kto ku mne príde na spoveď. Požehnaj každé zranené srdce, ktoré sa v dôvere k tebe bude predo mnou otvárať. Daj, aby som vedel počúvať rovnakou láskou, akou si ty počúval. Daj, aby som rovnakým milosrdenstvom vedel vracať radosť, ako si ty vracal.

Prosím ťa za tých, čo sa boja, ktorí zo strachu neboli pri spovedi úprimní a ešte viac sa zaťažovali. Daj mi citlivé srdce, aby sa na mojich perách nikdy neobjavilo slovo odsúdenia, ale len milosrdné slovo, ktoré vykupuje silou tvojho mena. Zošli na každého, kto sa vyspovedá svojho Svätého Ducha a uzdrav každé srdce zranené hriechom. Daj, aby odteraz každý, kto sa vyspovedá, neustále rástol v láske a pokoji. Naplň plnosťou svojich darov srdce každého, kto vyzná svoj hriech a žiada odpustenie. Nech každý, obnovený a uzdravený silou tejto sviatosti, premáha svoje pokušenia i skúšky. Aby sa vzoprel každému rozvracaniu a zachoval svätý plameň, ktorý silou tejto sviatosti znova zapáliš v srdciach.

Milosrdne zhliadni na tých, čo sa stali otrokmi hriechu a závislými na pozemských veciach. Obdar ich slobodou, ktorú len ty dávaš. Tým, čo sú sklamaní zo seba, pretože znova padli, daj novú silu a odvahu, aby bojovali proti hriechu.

Urob ma pozorným voči všetkým problémom, aby som splnil dielo spásy. Požehnaj každé dobré rozhodnutie. Silou svojho ducha povzbuď tých, ktorí nechápu hrôzu hriechu, aby sa s rozhodnosťou vzopreli zlu. Nech každý príde na spoveď s rozhodnutím márnotratného syna: „Vstanem a pôjdem k svojmu Otcovi!“

Mária, moja Matka a Matka Krista Pána, Veľkňaza, Matka všetkých, ktorí sa spovedajú, tebe sa zasväcujem. Prijmi ma, ako si prijala svojho Syna Ježiša. Daj, nech tvojím srdcom viem načúvať tvojim deťom a pomáhať im. Tebe odporúčam všetkých, ktorí prídu na spoveď. Sú tvoji. Ty si ich pozvala svojou materinskou láskou. Matka dobroty, lásky, milosrdenstva a pokoja, vypros im rast v láske, milosrdenstve a pokoji. Dávam ich pod tvoje krídla. Silou tvojej materinskej ochrany nech sa vzoprú zlu a hriechu. Nech rozšliapu hlavu diabla a vzoprú sa každému jeho zvádzaniu. Ty ako Matka povzbuď tých, čo sa boja. Obviaž rany tým, čo sú zranení. Pouč tých, čo ešte stále nechápu, že každá spoveď sa stáva oslavou Božej milosti. Daj, nech každá duša môže s tebou spievať: „Velebí moja duša Pána, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný! Skrze Krista, nášho Pána. Amen.“

Predchádzajúce

Je čas byť odbleskom Máriinej lásky (Terézia Gažiová)

Ďalej

Svojimi životmi vydávajte svedectvo (páter Ljubo Kurtovič, OFM)