1984

1. marca 1984

„Drahé deti! Osobitným spôsobom som si vybrala túto farnosť a chcem ju viesť. S láskou ju ochraňujem a želám si, aby všetci boli moji. Ďakujem vám, že ste dnes večer prišli. Želám si, aby ste tu boli so mnou a s mojím Synom stále vo väčšom počte. Každý štvrtok vám poviem výnimočné posolstvo.“

8. marca 1984

„Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie! Drahé deti, vy vo farnosti sa obráťte.To je moje druhé želanie. Tak sa budú môcť obrátiť aj všetci tí, čo sem budú prichádzať.“

15. marca 1984

„Aj dnes večer som vám, drahé deti, zvlášť vďačná, že ste tu. Neustále sa klaňajte Najsvätejšej oltárnej sviatosti. Keď sa veriaci klaňajú, vždy som prítomná. Získavajú vtedy osobitné milosti.“

22. marca 1984
„Drahé deti! Dnes večer vás osobitným spôsobom pozývam, aby ste v pôstnom období uctievali rany môjho Syna, ktoré dostal za hriechy tejto farnosti. Spojte sa s mojimi modlitbami za farnosť, aby jeho utrpenie bolo znesiteľnejšie! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Usilujte sa prichádzať v čo najväčšom počte!“

29. marca 1984

„Drahé deti! Dnes večer vás chcem osobitným spôsobom pozvať, aby ste vytrvalo odolávali pokušeniam. Premýšľajte, ako aj dnes Všemohúci trpí kvôli vašim hriechom. A keď príde utrpenie, prineste ho Bohu ako obetu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

5. apríla 1984
„Drahé deti! Dnes večer vás zvlášť prosím, aby ste si uctievali Srdce môjho Syna Ježiša. Dajte zadosťučinenie za ranu spôsobenú Srdcu môjho Syna. Jeho Srdce je zranené všelijakými hriechmi. Ďakujem vám, že ste aj dnes večer prišli.“

12. apríla 1984

„Drahé deti! Dnes vás prosím, aby ste prestali s ohováraním a modlili sa za jednotu vo farnosti. Pretože ja a môj Syn máme s touto farnosťou osobitný plán. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

19. apríla 1984

„Drahé deti! Spolucíťte so mnou! Modlite sa, modlite sa, modlite sa!“

26. apríla 1984
Panna Mária nedala nijaké posolstvo.

30. apríla 1984

Vizionárka Marija sa spýtala Panny Márie: „Drahá Panna Mária, prečo si mi vo štvrtok nedala posolstvo pre farnosť?“ Panna Mária odvetila: „Nechcem nikoho nútiť k niečomu, čo sám neprežíva a nechce, aj keď som mala pre farnosť osobitné posolstvá, ktorými som chcela prebudiť vieru v každom veriacom. Len celkom malý počet ľudí prijal štvrtkové posolstvá. Na začiatku ich bolo dosť. Ale akoby im zovšedneli. A teraz, v poslednom čase, sa niektorí pýtajú na posolstvá zo zvedavosti, a nie pre vieru a zbožnosť voči môjmu Synovi a mne.“

10. mája 1984

Mnohí veriaci sa cítili dotknutí posledným posolstvom Panny Márie. Niektorí mali pocit, že Panna Mária už nebude hovoriť posolstvá pre farnosť. Ale večer povedala toto: „Hovorím k vám a chcem k vám hovoriť aj naďalej. Vy len počúvajte moje pokyny!“

17. mája 1984

„Drahé deti! Dnes som veľmi radostná, pretože je dosť tých, ktorí sa mi chcú zasvätiť. Ďakujem vám! Nezmýlili ste sa. Môj Syn Ježiš Kristus vám chce prostredníctvom mňa udeliť osobitné milosti. Môj Syn má radosť z vašej odovzdanosti. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

24. mája 1984

„Drahé deti! Už som vám povedala, že som si vás vybrala osobitným spôsobom, takých, akí ste. Ja, Matka, vás všetkých milujem. A v každom okamihu, keď vám je ťažko, nebojte sa! Milujem vás, aj vtedy, keď ste ďaleko odo mňa i môjho Syna. Prosím vás, nedovoľte, aby moje srdce ronilo krvavé slzy nad dušami, ktoré sa strácajú v hriechu. Preto, drahé deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

31. mája 1984

2. júna 1984

„Drahé deti! Dnes večer vám chcem povedať, aby ste sa počas tejto novény modlili za vyliatie Ducha Svätého na svoje rodiny i na svoju farnosť. Modlite sa, neoľutujete to! Boh vám chce dať dary, ktorými ho budete oslavovať do konca svojho pozemského života. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

9. júna 1984

„Drahé deti! Zajtra večer proste o Ducha pravdy. Najmä vy, z farnosti, pretože potrebujete Ducha pravdy, aby ste mohli posolstvá – také, aké sú, bez toho, že by ste niečo pridali alebo vynechali – ďalej šíriť, tak ako som ich povedala. Modlite sa, aby vás Duch Svätý naplnil duchom modlitby, aby ste sa viac modlili. Ja, vaša Matka, vám hovorím, že sa málo modlíte. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

14. júna 1984

Panna Mária nedala nijaké posolstvo.

21. júna 1984

„Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

28. júna 1984

Panna Mária nedala nijaké posolstvo.

5. júla 1984

„Drahé deti! Dnes vám chcem povedať, aby ste sa modlili pred každou prácou a svoju prácu končili modlitbou. Ak to budete robiť, Boh požehná vás i vašu prácu. V týchto dňoch sa málo modlíte a veľa pracujete. Preto sa modlite! V modlitbe si oddýchnete. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

12. júla 1984

„Drahé deti! V týchto dňoch chce satan prekaziť moje plány. Modlite sa, aby sa neuskutočnil jeho plán. Budem prosiť svojho Syna Ježiša, aby vám dal milosť, aby ste pri pokušeniach satanom pocítili Ježišovo víťazstvo. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“\

19. júla 1984

„Drahé deti! V týchto dňoch ste pocítili, ako pôsobí satan. Som stále s vami, nebojte sa pokušení, pretože Boh nad vami bdie. Ja som sa vám darovala a spolucítim s vami aj v najmenších pokušeniach. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

26. júla 1984

„Drahé deti! Aj dnes vás chcem pozvať k vytrvalej modlitbe a pokániu. Zvlášť mládež tejto farnosti nech je aktívnejšia vo svojich modlitbách. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

2. august 1984

„Drahé deti! Dnes som radostná a ďakujem vám za vaše modlitby. Modlite sa v týchto dňoch ešte viac za obrátenie hriešnikov. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

11. august 1984
„Drahé deti! Modlite sa, pretože satan chce aj naďalej zmariť moje plány. Modlite sa srdcom a v modlitbe sa odovzdajte Ježišovi!“

14. august 1984

Toto zjavenie bolo neočakávané. Ivan sa doma sám modlil. Potom sa chystal do kostola na večernú svätú omšu. Zrazu sa mu zjavila Panna Mária a povedala, aby odovzdal ľuďom toto posolstvo: „Chcela by som, aby sa ľudia v týchto dňoch modlili so mnou, a to v čo najväčšom počte. Nech sa v stredu a v piatok prísne postia, nech sa každý deň modlia aspoň ruženec: radostný, bolestný a slávnostný.“
Panna Mária nás žiadala, aby sme toto posolstvo prijali s pevnou vôľou. Zvlášť o to prosila farníkov a veriacich z okolitých miest.

16. august 1984

„Drahé deti! Prosím vás, zvlášť v tejto farnosti, aby ste žili podľa mojich posolstiev a odovzdávali ich druhým, ktorých stretnete. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

23. august 1984

„Modlite sa, modlite sa!“ Vizionárka Marija povedala, že Panna Mária pozvala ľud, a zvlášť mladých, aby dbali na väčší poriadok počas svätej omše.

30. august 1984

„Drahé deti! Aj kríž bol v Božom pláne, keď ste ho postavili. Zvlášť v týchto dňoch choďte na vrch a modlite sa pred krížom. Potrebujem vaše modlitby. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

6. septembra 1984

„Drahé deti! Bez modlitby niet pokoja. Preto vám hovorím, drahé deti, modlite sa za pokoj pred krížom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

13. septembra 1984

„Drahé deti! I naďalej potrebujem vaše modlitby. Pýtate sa: Prečo toľko modlitieb? Rozhliadnite sa okolo seba, drahé deti, a uvidíte, ako veľmi sa rozmohol hriech na tejto zemi. Preto sa modlite, aby Ježiš zvíťazil. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

20. septembra 1984

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa začali postiť srdcom. Veľa ľudí sa postí, ale len preto, že sa všetci postia. Stalo sa to zvykom, ktorý nikto nechcel prerušiť. Prosím farnosť, aby sa postila z vďačnosti, že mi Boh dovolil zostať tak dlho v tejto farnosti. Drahé deti, postite sa a modlite sa srdcom! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

27. septembra 1984

„Drahé deti! Svojimi modlitbami ste mi pomohli, aby sa uskutočnili moje plány. Modlite sa i ďalej, aby sa tieto plány uskutočnili v plnosti. Prosím rodiny farnosti, aby sa v rodinách modlili ruženec. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

4. októbra 1984

„Drahé deti! Dnes vám chcem povedať, že ma často potešujete svojou modlitbou, avšak vo farnosti je aj dosť takých, ktorí sa nemodlia, a moje srdce je smutné. Preto sa modlite, aby som mohla predniesť všetky vaše obety a modlitby Pánovi. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

8. októbra 1984

(pondelok) Jakov bol chorý a doma dostal posolstvo: „Drahé deti! Všetky modlitby, ktoré sa doma večer modlíte, modlite sa za obrátenie hriešnikov, pretože svet sa nachádza vo veľkom hriechu. Modlite sa každý večer ruženec.“

11. októbra 1984

„Drahé deti! Ďakujem vám, že všetku svoju námahu odovzdávate Bohu aj teraz, keď vás skúša prostredníctvom plodov, ktoré zbierate. Vedzte, drahé deti, že vás miluje, a preto vás skúša. Vždy odovzdajte všetky ťažkosti Bohu a nebuďte ustarostení. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

18. októbra 1984

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste vo svojich domovoch každý deň čítali Bibliu a nech je na viditeľnom mieste, aby vás stále podnecovala do čítania a modlitby. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. októbra 1984

„Drahé deti! Modlite sa v tomto mesiaci! Boh mi prenecháva každý deň na to, aby som vám pomáhala milosťami, aby ste sa ubránili pred zlom. Toto je môj mesiac. Chcem vám ho dať. Len sa modlite a Boh vám dá milosti, o ktoré prosíte. Ja vám v tom budem pomáhať. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

1. novembra 1984

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste obnovili modlitbu vo svojich domoch. Poľné práce sa skončili. Teraz sa venujte modlitbe. Modlitba nech je vo vašich rodinách na prvom mieste. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

8. novembra 1984

„Drahé deti! Neuvedomujete si posolstvá, ktoré vám Boh skrze mňa posiela. Dáva vám veľké milosti, ale vy ich nechápete. Modlite sa k Duchu Svätému za osvietenie. Keby ste vedeli, koľko milostí vám Boh dáva, modlili by ste sa bez prestania. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

15. novembra 1984

„Drahé deti! Vy ste vyvolený ľud a Boh vám dal veľké milosti. Neuvedomujete si každé posolstvo, ktoré vám dávam. Teraz vám chcem iba povedať: modlite sa, modlite sa, modlite sa! Neviem, čo iného vám mám povedať, lebo vás milujem a chcem, aby ste v modlitbe spoznali moju a Božiu lásku. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

22. novembra 1984

„Drahé deti! V týchto dňoch žite podľa všetkých hlavných posolstiev a do štvrtku ich nechajte zakoreniť vo svojich srdciach. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

29. novembra 1984

„Drahé deti! Nie, vy neviete milovať a neviete s láskou počúvať slová, ktoré vám dávam. Uvedomte si, moji milovaní, že som vaša Matka, a že som prišla na zem preto, aby som vás naučila z lásky počúvať, z lásky sa modliť, a nie z prinútenia, že nesiete kríž. V kríži je Boh oslávený prostredníctvom každého človeka. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

6. decembra 1984

„Drahé deti! V týchto dňoch vás pozývam k rodinnej modlitbe. V mene Božom som viackrát dávala posolstvá, ale ste ma nepočúvali. Tieto Vianoce budú pre vás nezabudnuteľné, len ak prijmete posolstvá, ktoré vám dávam. Drahé deti, nedovoľte, aby deň radosti bol pre mňa najsmutnejším dňom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

13. decembra 1984

„Drahé deti! Viete, že sa blíži čas radosti, ale bez lásky nič nedosiahnete. Preto najskôr začnite milovať svoju rodinu, všetkých vo farnosti, a potom budete môcť milovať a prijať všetkých, ktorí sem prichádzajú. Nech je pre vás tento týždeň týždňom, keď sa naučíte milovať. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

20. decembra 1984

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste urobili niečo konkrétne pre Ježiša Krista. Želám si, aby každá rodina farnosti priniesla na znak odovzdanosti Ježišovi po jednom kvete do dňa radosti. Želám si, aby každý člen rodiny položil k jasliam po jednom kvete, aby Ježiš mohol prísť a vidieť vašu oddanosť k nemu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

21. decembra 1984

(piatok). Vianočné posolstvo, ktoré dala Matka Božia prostredníctvom Jeleny Vasiljovej:
„Želám si, aby ste boli kvetom, ktorý bude kvitnúť na Vianoce pre Ježiša. Kvetom, ktorý neprestane kvitnúť, keď sa skončia Vianoce. Želám si, aby vaše srdcia boli Ježišovými pastiermi.“

27. decembra 1984

„Drahé deti! V tieto Vianoce chcel satan zvláštnym spôsobom prekaziť Božie plány. Vy ste, drahé deti, aj v samotný deň Vianoc spoznali satana. Ale Boh zvíťazí v každom vašom srdci. Nech sú vaše srdcia i naďalej radostné. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. august 2018, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú

Ďalej

1985