1985

3. januára 1985

„Drahé deti! V týchto dňoch vám dal Pán veľké milosti. Tento týždeň poďakujte za všetky milosti, ktoré vám Boh udelil. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

10. januára 1985

„Drahé deti! Aj dnes vám chcem poďakovať za všetky obety. Zvlášť ďakujem tým, ktorí sa stali milší môjmu srdcu a radi sem prichádzajú. Je dosť farníkov, ktorí nepočúvajú moje posolstvá, ale kvôli tým, ktorí sú osobitne blízki môjmu srdcu, kvôli nim chcem i naďalej dávať posolstvá pre farnosť. I naďalej ich budem dávať, pretože vás milujem a želám si, aby ste šírili posolstvá srdcom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

14. januára 1985

Posolstvo Panny Márie prostredníctvom Vicky: „Drahé deti! Satan je veľmi silný a zo všetkých síl chce prekaziť moje plány, ktoré som s vami začala. Vy sa len modlite a modlite a ani na chvíľku neprestaňte. A ja budem prosiť svojho Syna, aby sa uskutočnili všetky moje plány, ktoré som začala. Buďte trpezliví a vytrvalí v modlitbách! A nedovoľte, aby vás satan znechutil. Veľmi mocne pôsobí vo svete. Buďte ostražití!“

17. januára 1985

„Drahé deti! V tieto dni satan zákerne bojuje proti tejto farnosti a vy ste, drahé deti, poľavili v modlitbe a iba málo vás chodí na svätú omšu. Vydržte dni pokušenia! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

24. januára 1985

„Drahé deti! V týchto dňoch ste pocítili Božiu blaženosť cez obnovy, ktoré sa konali v tejto farnosti. Satan chce pôsobiť ešte silnejšie, aby každému z vás odobral radosť. Modlitbou ho môžete celkom odzbrojiť a zabezpečiť si šťastie. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

31. januára 1985

„Drahé deti! Dnes vám chcem povedať, aby ste svoje srdcia otvorili Bohu ako kvety na jar, ktoré tak veľmi túžia za slnkom. Som vaša Matka a stále si želám, aby ste boli bližšie k Otcovi a aby on stále dával vašim srdciam bohaté dary. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

7. februára 1985

„Drahé deti! V týchto dňoch satan zvlášť pôsobí v tejto farnosti. Modlite sa, drahé deti, aby sa uskutočnil Boží plán a aby sa každý satanov čin skončil na slávu Božiu. Zostala som preto tak dlho, aby som vám pomohla v pokušeniach. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

14. februára 1985

„Drahé deti! Dnes je deň, keď dávam posolstvo pre farnosť. Ale nie celá farnosť prijíma posolstvá a žije podľa nich. Som smutná a želám si, aby ste ma, drahé deti, počúvali a žili podľa mojich posolstiev. Každá rodina nech sa modlí rodinnú modlitbu a číta Bibliu! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

21. februára 1985

„Drahé deti! Deň čo deň som vás pozývala k obnove a modlitbe vo farnosti, ale neprijímate to. Dnes vás pozývam poslednýkrát. Teraz je obdobie pôstu a vy ako farnosť sa môžete v tomto pôstnom období rozhodnúť pre lásku k môjmu pozvaniu. Ak to neurobíte, nebudem vám viac dávať posolstvá. Boh mi to dovoľuje. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

28. februára 1985

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste tento týždeň žili podľa slov: ‚Milujem Boha!‘ Drahé deti, láskou dosiahnete všetko, aj to, čo pokladáte za nemožné. Boh si od tejto farnosti želá, aby ste mu celkom patrili. A to si želám i ja. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

7. marca 1985

„Drahé deti! Dnes vás pozývam k obnove modlitby vo vašich rodinách. Drahé deti, povzbudzujte najmladších k modlitbe a k tomu, aby deti chodili na svätú omšu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

14. marca 1985

„Drahé deti! Všetci ste vo svojom živote zakúsili svetlo i tmu. Boh dáva každému človeku spoznať dobro i zlo. Ja vás pozývam k svetlu, ktoré máte prinášať všetkým ľuďom, ktorí sú vo tme. Deň čo deň prichádzajú do vašich domov ľudia, ktorí sú vo tme. Dajte im, drahé deti, svetlo! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

21. marca 1985

„Drahé deti! Chcem vám dávať posolstvá, a preto vás dnes pozývam, aby ste prijali a prežívali moje posolstvá. Drahé deti, milujem vás a zvlášť som si vybrala túto farnosť, ktorá mi je milšia ako ostatné, kde som rada pobudla, keď ma Najvyšší poslal. Preto vás pozývam – prijmite ma, drahé deti, aby aj vám bolo dobre. Počúvajte moje posolstvá! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

24. marca 1985

Vigília sviatku Zvestovania Pána.
„Dnes vás všetkých chcem pozvať na spoveď, hoci ste sa spovedali pred niekoľkými dňami. Želám si, aby ste môj sviatok všetci prežili vo svojom vnútri. Ale nemôžete ho prežiť, ak sa úplne neodovzdáte Bohu. Preto vás všetkých pozývam k zmiereniu sa s Bohom.“

28. marca 1985

„Drahé deti! Dnes vás chcem pozvať: modlite sa, modlite sa, modlite sa! V modlitbe spoznáte najväčšiu radosť a východisko z každej situácie, ktorá je bezvýchodisková. Ďakujem vám, že ste sa prehĺbili v modlitbe! Každý jednotlivec sa stal ešte milší môjmu srdcu a ďakujem všetkým, ktorí vo svojich rodinách oživili modlitbu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

4. apríla 1985

ZELENÝ ŠTVRTOK. „Drahé deti! Ďakujem vám, že ste vo svojich srdciach začali viac myslieť na Božiu slávu. Dnes je deň, keď som vám chcela prestať dávať posolstvá, lebo ma niektorí jednotlivci neprijali. Farnosť sa začala obracať, a chcem vám dávať posolstvá tak, ako nikdy a nikde doteraz nebolo v dejinách od začiatku sveta. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

5. apríla 1985

VEĽKÝ PIATOK. Posolstvo dané prostredníctvom Ivanky: „Vy, farníci, máte veľký a ťažký kríž, ale nemajte strach niesť ho. Je tu môj Syn, ktorý vám chce pomôcť.“

11. apríla 1985

„Drahé deti! Dnes chcem povedať všetkým vo farnosti, aby ste sa zvlášť modlili k Duchu Svätému za osvietenie. Oddnes chce Boh osobitným spôsobom skúšať farnosť, aby ju mohol upevniť vo viere. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

18. apríla 1985

„Drahé deti! Dnes vám ďakujem za každé otvorenie vašich sŕdc. Radosť ma napĺňa z každého srdca, ktoré sa otvorí Bohu, zvlášť vo farnosti. Radujte sa so mnou! Všetky modlitby sa modlite za otvorenie hriešnych sŕdc. Želám si to. Boh si to želá skrze mňa. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. apríla 1985

„Drahé deti! Dnes vám chcem povedať, aby ste začali pracovať na svojich srdciach tak, ako pracujete na poliach. Pracujte a meňte svoje srdcia, aby si vo vašich srdciach urobil príbytok nový Duch Boží. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

2. mája 1985

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa modlili srdcom, a nie zo zvyku. Niektorí prichádzajú, ale sa nechcú prehĺbiť v modlitbe. Preto vás chcem upozorniť ako Matka: modlite sa, aby modlitba prevládala vo vašich srdciach v každom okamihu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

9. mája 1985

„Drahé deti! Nie, vy neviete, koľko vám Boh dáva milosti. Vy si neprajete prehĺbiť sa v týchto dňoch, keď Duch Svätý pôsobí osobitným spôsobom. Vaše srdcia sú obrátené k pozemským veciam, ktoré vás upútavajú. Obráťte svoje srdcia k modlitbe a proste, aby sa na vás vylial Duch Svätý. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

16. mája 1985

„Drahé deti! Pozývam vás k vrúcnejšej modlitbe a počúvaniu svätej omše. Želám si, aby omša bola pre vás zážitkom Boha. Chcela by som zvlášť mladým povedať: Buďte otvorení Duchu Svätému, pretože Boh vás chce k sebe pritiahnuť v týchto dňoch, keď satan pôsobí! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

23. mája 1985

„Drahé deti! V tieto dni vás zvlášť pozývam, aby ste otvorili svoje srdcia Duchu Svätému. Najmä v tieto dni Duch Svätý pôsobí skrze vás. Otvorte svoje srdcia a odovzdajte svoj život Ježišovi, aby on pôsobil prostredníctvom vašich sŕdc a upevnil vás vo viere. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

30. mája 1985

„Drahé deti! Znovu vás pozývam k modlitbe srdcom. Nech vám je modlitba, drahé deti, každodenným pokrmom zvlášť teraz, keď vás práca na poli natoľko vyčerpáva, že sa nevládzete modliť srdcom. Modlite sa, a potom budete môcť prekonať každú únavu. Modlitba sa vám stane radosťou i oddychom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

6. júna 1985

„Drahé deti! V tieto dni budú prichádzať do farnosti ľudia všetkých národností. Preto vás pozývam k láske: milujte najprv svojich blízkych a potom budete môcť prijať a milovať všetkých, ktorí sem prídu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

13. júna 1985

„Drahé deti! Pozývam vám do výročia zjavení: vy, farnosť, viacej sa modlite a nech je vaša modlitba znakom odovzdania sa Bohu. Drahé deti, viem, že ste všetci unavení; nie, neviete sa mi odovzdať. V týchto dňoch sa mi úplne odovzdajte! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

20. júna 1985

„Drahé deti! K tomuto sviatku vám chcem povedať, aby ste otvorili srdcia Pánovi všetkých sŕdc. Dajte mi všetky svoje pocity a všetky svoje problémy! Chcem vás potešiť vo vašich pokušeniach. Chcem vás naplniť pokojom, radosťou a Božou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júna 1985

(utorok). Toto posolstvo dala Panna Mária vizionárke Márii Pavlovičovej ako odpoveď na otázku: „Aké posolstvo si praješ odovzdať kňazom?“
„Pozývam vás, aby ste všetkých pozvali k modlitbe ruženca. S ružencom zvíťazíte nad všetkými protivenstvami, ktoré chce teraz satan vniesť do Katolíckej cirkvi. Všetci kňazi, modlite ruženec! Zasväťte čas modlitbe ruženca!“

28. júna 1985

„Drahé deti! Dnes vám dávam posolstvo, ktorým vás chcem pozvať k pokore. V týchto dňoch ste pocítili veľkú radosť z množstva ľudí, ktorí sem prišli. S láskou ste im rozprávali o svojich skúsenostiach. Teraz vás pozývam, aby ste aj naďalej zotrvali v pokore a s otvoreným srdcom hovorili všetkým, ktorí prídu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

4. júla 1985

„Drahé deti! Ďakujem vám za každú obetu, ktorú ste priniesli. Aj teraz vás prosím, aby ste každú obetu prinášali s láskou. Želám si, aby ste vy, bezbranní, s dôverou začali pomáhať, a Pán vám v dôvere dá. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

11. júla 1985

„Drahé deti! Mám rada túto farnosť a ochraňujem ju svojím plášťom pred každým pôsobením satana. Modlite sa, aby satan odstúpil od farnosti i od každého jednotlivca, ktorý prichádza do farnosti. Tak budete môcť počuť každé Božie volanie a odpovedať naň svojím životom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

18. júla 1985

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste dali do svojich domovov čo najviac posvätených predmetov a aby každý na sebe nosil posvätenú vec. Dajte si posvätiť všetky predmety, aby vás satan menej pokúšal, pretože budete mať pancier proti satanovi. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júla 1985

„Drahé deti! Chcem vás viesť, ale vy nechcete počúvať moje posolstvá. Dnes vás pozývam, aby ste počúvali posolstvá, a potom budete môcť prežiť všetko, čo mi Boh hovorí, aby som vám odovzdala. Otvorte sa Bohu a Boh bude pôsobiť skrze vás a dá vám všetko, čo potrebujete. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

1. august 1985

„Drahé deti! Chcem vám povedať, že som si túto farnosť vybrala a že ju opatrujem vo svojich rukách ako kvietok, ktorý nechce umrieť. Pozývam vás, aby ste sa mi odovzdali, aby som vás mohla darovať Bohu čistých sviežich a bez hriechu. Satan sa zmocnil jednej časti plánu a chce si ho prisvojiť. Modlite sa, aby sa mu to nepodarilo, pretože ja vás chcem mať pre seba, aby som vás mohla darovať Bohu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

8. august 1985

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa zvlášť teraz postavili modlitbou proti satanovi. Satan chce pôsobiť viac teraz, keď viete o jeho pôsobení. Drahé deti, oblečte sa do zbroje a s ružencom v ruke nad ním zvíťazíte. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

15. august 1985

„Drahé deti! Dnes vás žehnám a chcem vám povedať, že vás milujem a povzbudzujem vás, aby ste žili podľa mojich posolstiev. Dnes vás všetkých žehnám slávnostným požehnaním, ktoré mi dáva Najvyšší. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

22. august 1985

„Drahé deti! Dnes vám chcem povedať, že Boh na vás chce dopustiť pokušenia, nad ktorými môžete zvíťaziť modlitbou. Boh vás skúša v každodennej práci. Teraz sa modlite, aby ste pokojne odolávali každému pokušeniu. Zo všetkého, cez čo vás Boh skúša, vyjdite otvorenejší Bohu a pristupujte pred Boha s láskou! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

29. august 1985

„Drahé deti! Pozývam vás k modlitbe! Zvlášť teraz, keď satan chce využiť plody vašich viníc. Modlite sa, aby sa satanovi nepodaril jeho plán. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

5. septembra 1985

„Drahé deti! Dnes vám ďakujem za všetky modlitby! Modlite sa i naďalej stále viac, tak bude satan ďalej od tohto miesta. Drahé deti, satanov plán stroskotal. Modlite sa, aby sa uskutočnilo to, čo Boh plánuje v tejto farnosti. Ďakujem zvlášť mladým za obety, ktoré priniesli. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

12. septembra 1985

„Drahé deti! Chcem vám povedať, aby sa v tieto dni stal stredobodom kríž. Modlite sa zvlášť pred krížom, z ktorého prichádzajú veľké milosti. Teraz vzdajte vo svojich domoch osobitnú úctu krížu. Sľúbte, že nebudete urážať Ježiša a ani kríž a potupovať ho. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

19. septembra 1985 Nebolo dané žiadne posolstvo.

20. septembra 1985

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste v pokore žili podľa všetkých posolstiev, ktoré vám dávam. Drahé deti, nespyšnite žijúc podľa posolstiev a hovoriac: ,Ja žijem podľa posolstiev!‘ Ak budete nosiť posolstvá vo svojom srdci a prežívať ich, pocítia to všetci, takže nebudú potrebné nijaké slová, ktoré slúžia len tým, čo nepočúvajú. Pre vás nie je potrebné hovoriť slovami. Drahé deti, pre vás je potrebné žiť a svedčiť svojím životom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

26. septembra 1985

„Drahé deti! Ďakujem vám za všetky modlitby. Ďakujem vám za všetky obety. Chcem vám povedať, drahé deti, aby ste obnovili posolstvá, ktoré vám dávam. Zvlášť sa postite, lebo pôstom dosiahnete, že sa uskutoční celý plán, ktorý má Boh tu v Medžugorí a urobíte mi radosť. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

3. októbra 1985

„Drahé deti! Chcem vám povedať, aby ste ďakovali Bohu za všetky milosti, ktoré vám Boh dal. Ďakujte Pánovi za všetky plody a oslavujte ho! Drahé deti, naučte sa ďakovať za malé veci, potom budete môcť ďakovať aj za veľké. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

10. októbra 1985

„Drahé deti! Chcem vás aj dnes pozvať, aby ste uskutočňovali posolstvá vo farnosti. Zvlášť chcem pozvať mladých tejto farnosti, ktorá je mi milá. Drahé deti, ak uskutočňujete posolstvá, vytvárate semeno svätosti. Všetkých vás chcem ako Matka pozvať k svätosti, aby ste ju mohli dávať druhým. Ste zrkadlom pre iných! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

17. októbra 1985

„Drahé deti! Všetko má svoj čas. Dnes vás pozývam, aby ste začali pracovať na svojich srdciach. Teraz sa skončili všetky poľné práce: viete si nájsť čas na čistenie aj tých najzanedbanejších priestorov, ale srdce ponecháte bokom. Pracujte viac a s láskou si očistite každú časť svojho srdca. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

24. októbra 1985

„Drahé deti! Chcem vás deň čo deň zaodievať svätosťou, dobrotou, poslušnosťou a Božou láskou, aby ste boli zo dňa na deň krajší a pripravenejší pre svojho Pána. Drahé deti! Počúvajte a prežívajte moje posolstvá. Chcem vás viesť. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

31. októbra 1985

„Drahé deti! Dnes vás chcem pozvať ku spolupráci v Cirkvi. Všetkých vás rovnako milujem a od všetkých si želám, aby pracovali toľko, koľko vládzu. Viem, drahé deti, že môžete, ale nechcete, pretože sa cítite na takéto veci malí a nehodní. Musíte byť odvážni a aj malými kvietkami prispievať Cirkvi a Ježišovi, aby mohli byť všetci spokojní. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

7. novembra 1985

„Drahé deti! Pozývam vás k láske k blížnemu, na lásku k tomu, kto vám pôsobí zlo. Tak budete môcť s láskou posúdiť úmysly sŕdc. Modlite sa a milujte, drahé deti! Láskou môžete urobiť aj to, čo sa vám zdá nemožné. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

14. novembra 1985

„Drahé deti! Ja, vaša Matka, vás milujem a chcem vás povzbudiť k modlitbe. Drahé deti, ja som neúnavná a volám vás i vtedy, keď ste ďaleko od môjho srdca. Som Matka, a preto aj keď pociťujem veľkú bolesť za každým, ktorý zblúdi, ľahko odpúšťam a teším sa každému dieťaťu, ktoré sa mi obráti. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

21. novembra 1985

„Drahé deti! Chcem vám povedať, že tento čas je zvlášť pre vás z farnosti. Keď je leto, hovoríte, že máte veľa práce. Teraz niet práce na poliach: pracujte na sebe samých! Prichádzajte na svätú omšu, pretože toto je pre vás čas darov. Drahé deti, je dosť tých, ktorí prichádzajú pravidelne napriek nečasu, lebo ma milujú a chcú mi osobitným spôsobom prejaviť svoju lásku. Od vás žiadam, aby ste mi prejavili lásku príchodom na sv. omšu a Pán vás hojne odmení. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

28. novembra 1985

„Drahé deti! Chcem sa poďakovať všetkým za všetko, čo ste urobili pre mňa. Zvlášť mladým! Prosím vás, drahé deti, aby ste vedome pristupovali k modlitbe. V modlitbe spoznáte Božiu veľkosť. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

5. decembra 1985

„Drahé deti! Pozývam vás, aby ste sa na Vianoce pripravili pokáním, modlitbou a skutkami lásky. Nepozerajte, drahé deti, na materiálne veci, pretože potom nebudete môcť prežiť Vianoce. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

12. decembra 1985

„Drahé deti! Na Vianoce vás pozývam, aby sme spoločne oslávili Ježiša. V ten deň vám ho dávam osobitným spôsobom a pozývam vás, aby sme v ten deň oslávili Ježiša a jeho narodenie. Drahé deti, v ten deň sa viac modlite a viac myslite na Ježiša. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

19. decembra 1985

„Drahé deti! Dnes vás chcem pozvať k láske k blížnemu. Ak budete milovať blížneho, viac pocítite Ježiša, zvlášť na Vianoce. Boh vás obdaruje veľkými darmi, ak sa mu odovzdáte. Zvlášť na Vianoce chcem dať matkám svoje osobitné materinské požehnanie a ostatných požehná Ježiš svojím požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

26. decembra 1985

„Drahé deti! Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí ste počúvali moje posolstvá a ktorí ste deň Božieho narodenia žili tak, ako som povedala. Chcem vás odteraz nepoškvrnených hriechom ďalej viesť v láske. Odovzdajte mi svoje srdcia. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

1984

Ďalej

1986