1986

2. januára 1986

„Drahé deti! Pozývam vás, aby ste sa úplne rozhodli pre Boha. Prosím vás, drahé deti, odovzdajte sa úplne a potom budete môcť žiť všetko, čo vám hovorím. Nebude vám ťažké úplne sa odovzdať Bohu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

9. januára 1986

„Drahé deti! Pozývam vás, aby ste svojimi modlitbami pomohli Ježišovi v uskutočnení všetkých plánov, ktoré chce tu vykonať. Prinášajte Ježišovi aj obety, aby sa splnilo všetko, ako to naplánoval, aby satan nemohol nič urobiť. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

16. januára 1986

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Potrebujem vaše modlitby, aby sa Boh oslávil skrze vás všetkých. Drahé deti, prosím vás, počúvnite a žite podľa Matkinho pozvania, pretože vás pozývam len z lásky, aby som vám mohla pomôcť. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

23. januára 1986

„Drahé deti! Opäť vás pozývam k modlitbe srdcom. Drahé deti, ak sa modlíte srdcom, roztopí sa ľad vašich bratov a zmiznú všetky prekážky. Obrátenie bude ľahké pre všetkých, ktorí ho chcú prijať. To je dar, ktorý musíte vyprosiť pre svojich blížnych. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

30. januára 1986

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa všetci modlili za uskutočnenie Božích plánov s vami a všetkého, čo chce Boh skrze vás! Pomôžte, aby sa obrátili druhí, zvlášť tí, ktorí prichádzajú do Medžugoria. Drahé deti, nedovoľte, aby vaše srdcia ovládol satan a aby ste boli na jeho obraz, a nie na môj. Pozývam vás, aby ste sa modlili a tak mohli byť svedkami mojej prítomnosti. Bez vás Boh nemôže uskutočniť to, čo si želá. Boh dal všetkým slobodnú vôľu a vy ňou narábate. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

6. februára 1986

„Drahé deti! Táto farnosť, ktorú som si vyvolila, je výnimočná a líši sa od ostatných. A ja dávam veľké milosti všetkým, ktorí sa modlia srdcom. Drahé deti, posolstvá dávam najprv obyvateľom farnosti, a potom všetkým ostatným. Vy musíte najskôr prijať posolstvá a potom ostatní. Vy sa budete zodpovedať mne a môjmu Synovi Ježišovi. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

13. februára 1986

„Drahé deti! Toto pôstne obdobie je pre vás osobitným povzbudením, aby ste sa menili. Začnite od tejto chvíle. Vypnite televízor a zrieknite sa rôznych vecí, ktoré vám nie sú prospešné. Drahé deti, pozývam vás, aby ste sa jednotlivo obrátili. Tento čas je pre vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

20. februára 1986

„Drahé deti! Druhým posolstvom pôstneho obdobia je, aby ste obnovili modlitbu pred krížom. Drahé deti, dávam vám osobitné milosti a Ježiš osobitné dary z kríža. Prijmite ich a prežívajte! Rozjímajte o Ježišovom utrpení a vo svojom živote sa zjednoťte s Ježišom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

27. februára 1986

„Drahé deti! V pokore prežívajte posolstvá, ktoré vám dávam. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

6. marca 1986

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste sa viac otvorili Bohu, aby mohol skrze vás pôsobiť. Nakoľko sa otvoríte, natoľko prijmete plody. Chcem vás znovu pozvať k modlitbe. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

13. marca 1986

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste svojimi malými obetami prežívali pôstne obdobie. Ďakujem vám za každú obetu, ktorú ste mi priniesli. Drahé deti, žite takto i ďalej a s láskou mi pomáhajte prinášať obety. Boh vás za to odmení. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

20. marca 1986

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste so záujmom pristupovali k modlitbe. Chceli by ste uskutočniť všetko, čo vám hovorím, ale nedarí sa vám, lebo sa nemodlíte. Drahé deti, prosím vás, otvorte sa a začnite sa modliť! Modlitba vám bude radosťou: nezunuje sa vám, keď sa začnete modliť, pretože sa budete modliť z radosti. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

27. marca 1986

„Drahé deti! Chcem vám poďakovať za všetky obety a pozývam vás k najväčšej obete, obete lásky. Bez lásky nemôžete prijať ani mňa, ani môjho Syna. Bez lásky nemôžete porozprávať svoje skúsenosti iným. Preto vás pozývam, drahé deti, aby ste začali žiť v sebe lásku. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

3. apríla 1986

„Drahé deti! Chcem vás pozvať k prežívaniu svätej omše. Mnohí z vás pocítili radosť a krásu svätej omše, ale sú aj takí, ktorí na ňu neradi prichádzajú. Ja som si vás vybrala, drahé deti, a Ježiš vám vo svätej omši dáva svoje milosti. Preto vedome prežívajte svätú omšu a nech je každý príchod pre vás radostný. S láskou prichádzajte a osvojte si svätú omšu! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

10. apríla 1986

„Drahé deti! Chcem vás pozvať, aby ste rástli v láske. Kvet nemôže bez vody normálne rásť. Preto ani vy, drahé deti, nemôžete rásť bez Božieho požehnania. Deň čo deň musíte prosiť o požehnanie, aby ste správne rástli a aby ste všetky práce vykonávali s Bohom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

17. apríla 1986

„Drahé deti! Ste zaujatí materiálnymi vecami ale v materiálnom stratíte všetko, čo vám Boh chce darovať. Pozývam vás, drahé deti, aby ste sa modlili za dary Ducha Svätého, ktoré teraz potrebujete, aby ste mohli svedčiť o mojej prítomnosti na tomto mieste a o všetkom, čo vám dávam. Drahé deti, odovzdajte sa mi, aby som vás mohla celkom viesť. Nedajte sa pohltiť materiálnymi vecami. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

24. apríla 1986

„Drahé deti! Dnes vás pozývam k modlitbe. Drahé deti, zabúdate, že ste všetci dôležití. Zvlášť dôležití sú v rodine starší. Povzbuďte ich, aby sa modlili. Všetci mladí nech sú príkladom pre ostatných; nech svedčia o Ježišovi! Drahé deti, prosím vás, cez modlitbu sa začnite meniť, a potom budete vedieť, čo máte robiť. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

1. mája 1986

„Drahé deti! Prosím vás, aby ste začali meniť svoj život v rodinách. Nech sa rodina stane harmonickým kvetom, ktorý chcem dať Ježišovi. Drahé deti, nech je každá rodina horlivá v modlitbe a želám si, aby sa jedného dňa ukázali v rodine i plody. Iba vtedy vás všetkých budem môcť darovať ako okvetné lupienky Ježišovi na uskutočnenie Božích plánov. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

8. mája 1986

„Drahé deti! Vy ste zodpovední za posolstvá. Tu je prameň milosti a vy ste, drahé deti, nádoby, ktoré prenášajú dary. Preto vás, drahé deti, pozývam, aby ste svoju prácu vykonávali zodpovedne. Každý bude zodpovedať podľa svojej miery. Drahé deti, pozývam vás, aby ste dary odovzdávali s láskou druhým, a nie aby ste si ich nechávali pre seba. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

15. mája 1986

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste mi darovali svoje srdce, aby som ho mohla meniť, aby bolo podobné môjmu srdcu. Pýtate sa, drahé deti, prečo nemôžete odpovedať na to, čo od vás žiadam. Nemôžete preto, lebo ste mi nedali svoje srdce, aby som ho premenila. Hovoríte, ale nekonáte. Pozývam vás, aby ste robili všetko, čo vám hovorím. Potom budem s vami. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

22. mája 1986

Drahé deti! Dnes vám chcem dať svoju lásku. Vy neviete, drahé deti, aká veľká je moja láska, a neviete ju prijať. Chcem vám ju prejaviť rozličnými spôsobmi, ale vy ju, drahé deti, nerozpoznávate. Nechápete moje slová srdcom, preto nemôžete pochopiť ani moju lásku. Drahé deti, prijmite ma vo svojom živote, a potom budete môcť prijať všetko, čo vám hovorím a k čomu vás pozývam. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

29. mája 1986

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste vo svojom živote prežívali lásku k Bohu a k blížnemu. Bez lásky, drahé deti, nemôžete nič. Preto vás, drahé deti, pozývam, aby ste žili vo vzájomnej láske. Iba tak budete môcť milovať a prijímať mňa i všetkých okolo vás, ktorí prichádzajú do vašej farnosti. Skrze vás všetci pocítia moju lásku. Preto vás prosím, drahé deti, začnite oddnes milovať vrúcnou láskou, láskou, akou vás ja milujem. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

5. júna 1986

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa rozhodli, či chcete žiť podľa posolstiev, ktoré vám dávam. Chcem, aby ste boli horliví v prežívaní a odovzdávaní posolstiev. Zvlášť si, drahé deti, želám, aby ste boli všetci Ježišovým odleskom, ktorý bude žiariť tomuto neveriacemu svetu, ktorý kráča v tme. Želám si, aby ste boli svetlom pre všetkých a aby ste vo svetle vydávali svedectvo. Drahé deti, nie ste povolaní pre tmu, ale ste povolaní pre svetlo. Preto buďte svetlo svojím životom! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

12. júna 1986

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa so živou vierou začali modliť ruženec. Tak vám budem môcť pomôcť. Drahé deti, vy chcete získať veľa milostí, ale sa nemodlíte. Nemôžem vám pomôcť, pretože nechcete začať. Drahé deti, pozývam vás, aby ste sa modlili ruženec a aby sa vám ruženec stal záväzkom, ktorý budete vykonávať s radosťou. Potom pochopíte, prečo som tak dlho s vami. Chcem vás naučiť modliť sa. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

19. júna 1986

„Drahé deti! V týchto dňoch mi môj Pán dovolí, aby som vám mohla vyprosiť viac milostí. Preto vás chcem znovu povzbudiť, drahé deti, aby ste sa modlili. Modlite sa bez prestania! Potom vám dám radosť, ktorú mi dáva Pán. S týmito milosťami, drahé deti, chcem, aby sa vaše utrpenie zmenilo na radosť. Som vaša Matka a chcem vám pomôcť. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

26. júna 1986

„Drahé deti! Boh mi dovolí, aby som s ním vytvorila túto oázu pokoja. Chcem vás pozvať, aby ste ju ochraňovali a aby oáza bola vždy čistá. Sú takí, ktorí svojou nedbanlivosťou ničia pokoj a modlitbu. Pozývam vás, aby ste vydávali svedectvo a svojím životom pomáhali zachovať pokoj. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

3. júla 1986

„Drahé deti! Dnes vás všetkých pozývam k modlitbe. Bez modlitby, drahé deti, nemôžete pocítiť ani Boha, ani mňa, ani milosti, ktoré vám dávam. Preto vás pozývam, aby ste začínali a končili deň vždy modlitbou. Drahé deti, chcem vás viesť zo dňa na deň stále viac v modlitbe, ale nemôžete rásť, pretože nechcete. Pozývam vás, drahé deti, aby modlitba bola na prvom mieste. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

10. júla 1986

„Drahé deti! Dnes vás pozývam k svätosti. Bez svätosti nemôžete žiť. Preto láskou zvíťazíte nad každým hriechom a láskou premôžete všetky ťažkosti, ktoré vás postihnú. Drahé deti, prosím vás, žite v sebe lásku! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

17. júla 1986

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste uvažovali nad tým, prečo som tak dlho s vami. Som Prostredníčkou medzi vami a Bohom. Preto vás chcem, drahé deti, pozvať, aby ste z lásky vždy žili tak, ako to Boh od vás žiada. A preto, drahé deti, vo svojej pokore prežívajte všetky posolstvá, ktoré vám dávam. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

24. júla 1986

„Drahé deti! Mám radosť z vás všetkých, ktorí ste na ceste svätosti, a prosím vás, pomôžte svojím svedectvom tým, ktorí nevedia sväto žiť. Preto, drahé deti, nech je vaša rodina miestom, kde sa rodí svätosť. Pomôžte všetkým, aby žili sväto a zvlášť svojej rodine. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

31. júla 1986

„Drahé deti! Nenávisť plodí roztržky a nevidí nikoho a nič. Pozývam vás, aby ste vždy zachovávali svornosť a pokoj. Zvlášť, drahé deti, pôsobte s láskou na mieste, kde žijete. Nech je pre vás láska vždy jediným prostriedkom. Láskou obrátite na dobro všetko, čo chce satan zničiť alebo si privlastniť. Iba tak môžete byť úplne moji a ja vám môžem pomôcť. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

7. august 1986

„Drahé deti! Viete, že som vám sľúbila oázu pokoja, ale neviete, že okolo oázy je púšť, kde satan číha a chce pokúšať každého z vás. Drahé deti, iba modlitbou môžete premôcť každý satanov útok na vašom mieste. Som s vami, ale nemôžem vám vziať vašu slobodu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

14. august 1986

„Drahé deti! Pozývam vás, aby vaša modlitba bola radostným stretnutím s Pánom. Nemôžem vás viesť, kým vy sami nepocítite radosť v modlitbe. Chcem vás viesť zo dňa na deň stále viac v modlitbe, ale nechcem vás nútiť. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

21. august 1986

„Drahé deti! Ďakujem vám za lásku, ktorú mi preukazujete. Viete, drahé deti, že vás nesmierne milujem a že deň čo deň prosím Pána, aby vám pomohol pochopiť lásku, ktorú vám preukazujem. Preto, drahé deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

28. august 1986

„Drahé deti! Pozývam vás, aby ste vo všetkom boli príkladom pre druhých, zvlášť v modlitbe a svedectve. Drahé deti, bez vás nemôžem pomôcť svetu. Želám si, aby ste vo všetkom so mnou spolupracovali, aj v najmenších veciach. Preto, drahé deti, pomôžte mi, aby vaša modlitba pramenila zo srdca a aby ste sa mi všetci úplne odovzdali. Tak vás budem môcť učiť a viesť na tejto ceste, ktorú som s vami začala. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

4. septembra 1986

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe a pôstu. Viete, drahé deti, že s vašou pomocou môžem urobiť všetko, aj donútiť satana, aby už nezvádzal na zlo a aby sa vzdialil z tohto miesta. Satan číha, drahé deti, na každého jednotlivca. Zvlášť chce v každodenných veciach vniesť zmätok do každého z vás. Preto vás, drahé deti, pozývam, aby váš deň bol iba modlitbou a odovzdávaním sa Bohu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

11. septembra 1986

„Drahé deti! V týchto dňoch, keď radostne oslavujete kríž, chcem, aby aj váš kríž bol pre vás radosťou. Drahé deti, zvlášť sa modlite, aby ste dokázali prijať bolesť a utrpenie s láskou, ako ich prijal Ježiš. Iba tak vám budem môcť s radosťou udeliť milosti a uzdravenia, ktoré mi Ježiš dovolí. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

18. septembra 1986

„Drahé deti! I dnes vám ďakujem za všetko, čo ste urobili pre mňa v týchto dňoch! Osobitne vám, drahé deti, ďakujem v Ježišovom mene za obety, ktoré ste priniesli v minulom týždni. Drahé deti, zabúdate, že od vás žiadam obety, aby som vám pomohla a odohnala od vás satana. Preto vás znovu pozývam, aby ste s osobitnou úctou voči Bohu prinášali obety. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. septembra 1986

„Drahé deti! Pozývam vás, aby ste svojím pokojom pomohli druhým vidieť pokoj a aby ho začali hľadať. Vy ste, drahé deti, v pokoji a nemôžete pochopiť nepokoj. Preto vás pozývam, aby ste modlitbou a životom pomohli zničiť v ľuďoch všetko, čo je zlo a odhaliť klamstvo, ktoré satan využíva. Modlite sa, aby pravda prevládala vo všetkých srdciach. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

2. októbra 1986

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste sa modlili. Drahé deti, nemôžete pochopiť, akú hodnotu má modlitba, pokiaľ sami nepoviete: teraz je čas modlitby, teraz mi nie je dôležité nič iné, teraz mi nie je dôležitý nikto okrem Boha. Drahé deti, venujte sa modlitbe s osobitnou láskou. Tak sa vám Boh bude môcť odplatiť milosťami. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

9. októbra 1986

„Drahé deti! Viete, že vás chcem viesť po ceste svätosti, ale nechcem vás nútiť, aby ste sa nasilu stali svätými. Chcem, aby každý z vás svojimi malými odriekaniami pomohol sebe aj mne, aby som vás mohla viesť a aby ste zo dňa na deň boli bližšie ku svätosti. Preto, drahé deti, nechcem vás nútiť ani k tomu, aby ste uskutočňovali posolstvá, ale tento dlhý čas, ktorý som s vami, je znamením, že vás nesmierne milujem a že chcem od každého jednotlivca, aby bol svätý. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

16. októbra 1986

„Drahé deti! Aj dnes vám chcem ukázať, ako veľmi vás milujem, ale mi je ľúto, že nemôžem pomôcť každému, aby pochopil moju lásku. Preto vás, drahé deti, pozývam k modlitbe a úplnému odovzdaniu sa Bohu, pretože satan vás chce odpútať každodennými problémami a vo vašom živote zaujať prvé miesto. Preto, drahé deti, neustále sa modlite! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

23. októbra 1986

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Zvlášť vás pozývam, drahé deti, aby ste sa modlili za pokoj. Bez vašich modlitieb, drahé deti, nemôžem vám pomôcť, aby sa uskutočnilo posolstvo, ktoré mi dal Pán pre vás. Preto, drahé deti, modlite sa, aby ste v modlitbe spoznali, čo vám Boh dáva. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

30. októbra 1986

„Drahé deti! Aj dnes vás chcem pozvať, aby ste s vážnosťou prijali a uskutočňovali posolstvá, ktoré vám dávam. Drahé deti, kvôli vám som zostala tak dlho, aby som vám pomohla uskutočniť všetky posolstvá, ktoré vám dávam. Preto, drahé deti, z lásky ku mne uskutočňujte všetky posolstvá, ktoré vám dávam. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

6. novembra 1986

„Drahé deti! Dnes vás chcem pozvať, aby ste sa denne modlili za duše v očistci. Každá duša potrebuje modlitbu a milosť, aby prišla k Bohu a k Božej láske. A tým aj vy, drahé deti, získavate nových orodovníkov, ktorí vám v živote pomôžu pochopiť, že všetky pozemské veci nie sú pre vás dôležité, že jedine po nebi máte túžiť. Preto, drahé deti, modlite sa bez prestania, aby ste mohli pomôcť sebe i ostatným, ktorým modlitba prinesie radosť. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

13. novembra 1986

„Drahé deti! Aj dnes vás všetkých pozývam, aby ste sa modlili celým srdcom a zo dňa na deň menili svoj život. Zvlášť vás pozývam, drahé deti, aby ste svojimi modlitbami a obetami začali žiť sväto, pretože si želám, aby každý z vás, ktorý bol pri tomto prameni milosti, prišiel do raja s osobitným darom pre mňa, a ním je svätosť. Preto, drahé deti, modlite sa den čo deň a meňte svoj život, aby ste sa stali svätými. Budem vám stále nablízku. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

20. novembra 1986

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste s osobitnou láskou uskutočňovali a nasledovali všetky posolstvá, ktoré vám dávam. Drahé deti, Boh si neželá, aby ste boli vlažní a nerozhodní, ale aby ste sa mu úplne odovzdali. Viete, že vás milujem a že pre vás horím láskou. Preto, drahé deti, aj vy sa rozhodnite pre lásku, aby ste horeli a spoznávali každý deň Božiu lásku. Drahé deti, rozhodnite sa pre lásku, aby láska prevládala vo všetkých vás, ale nie ľudská láska, ale láska Božia. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

27. novembra 1986

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste mi s láskou zasvätili svoj život, aby som vás mohla s láskou viesť. Milujem vás, drahé deti, osobitnou láskou a chcem vás všetkých priviesť do neba k Bohu. Želám si, aby ste pochopili, že tento život je krátky v porovnaní s tým v nebi. Preto, drahé deti, znovu sa dnes rozhodnite pre Boha. Len tak vám budem môcť ukázať, ako veľmi ste pre mňa vzácni a ako veľmi si želám, aby ste sa všetci spasili a boli so mnou v nebi. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

4. decembra 1986

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste svoje srdcia pripravili na tieto dni, keď vás Pán chce zvlášť očistiť od všetkých hriechov minulosti. Drahé deti, vy to nemôžete sami, preto som tu ja, aby som vám pomohla. Modlite sa, drahé deti! Iba tak budete môcť spoznať všetko zlo, ktoré je vo vás, a odovzdať ho Pánovi, aby Pán úplne očistil vaše srdcia. Preto, drahé deti, neustále sa modlite a pripravujte svoje srdcia pokáním a pôstom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

11. decembra 1986

„Drahé deti! Pozývam vás, aby ste sa v tomto období zvlášť modlili, aby ste prežili radostné stretnutie s narodeným Ježišom. Drahé deti, želám si, aby ste tieto dni prežili tak, ako ich ja prežívam. S radosťou vás chcem viesť a ukázať vám radosť, do ktorej vás chcem každého priviesť. Preto, drahé deti, modlite sa a úplne sa mi odovzdajte. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

18. decembra 1986

„Drahé deti! Dnes vás chcem znovu pozvať k modlitbe. Keď sa modlíte, ste oveľa krajší, ako kvety, ktoré sa po snehu ukážu v celej svojej kráse a všetky farby sú neopísateľné. Tak aj vy, drahé deti, po modlitbe ukážte viac Bohu všetko to pekné, aby ste sa mu zaľúbili. Preto, drahé deti, modlite sa a otvorte svoje vnútro Pánovi, aby z vás mohol vytvoriť harmonický a krásny kvet pre raj. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. decembra 1986

„Drahé deti! Ďakujem i dnes Pánovi za všetko, čo mi umožňuje, predovšetkým za tento dar, že i dnes môžem byť s vami. Drahé deti, toto sú dni, v ktorých Otec udeľuje osobitné milosti všetkým, ktorí otvoria svoje srdcia. Ja vás žehnám a želám si, drahé deti, aby ste aj vy spoznali milosti a dali všetko k dispozícii Bohu, aby sa skrze vás oslávil. Moje srdce starostlivo sprevádza každý váš krok. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

1. januára 1987

„Drahé deti! Dnes vás chcem všetkých pozvať, aby ste v novom roku uskutočňovali posolstvá, ktoré vám dávam. Drahé deti, viete, že som kvôli vám zostala tak dlho, aby som vás naučila, ako kráčať po ceste svätosti. Preto, drahé deti, modlite sa bez prestania a uskutočňujte posolstvá, ktoré vám dávam, pretože to robím s veľkou láskou k Bohu i k vám. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

8. januára 1987

„Drahé deti! Chcem sa vám poďakovať za každú odpoveď na posolstvá. Drahé deti, zvlášť vám ďakujem za všetky obety a modlitby, ktoré ste mi venovali. Drahé deti, chcem vám i naďalej dávať posolstvá, ale, drahé deti, nie každý štvrtok, ale každého 25. v mesiaci. Nadišiel čas, keď sa splnilo to, čo môj Pán chcel. Teraz vám budem dávať menej posolstiev, ale i naďalej budem s vami. Preto vás prosím, drahé deti, počúvajte moje posolstvá a žite podľa nich, aby som vás mohla viesť. Drahé deti, ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

1985

Ďalej

1987