1987

25. januára 1987

„Drahé deti! Aj dnes vás chcem pozvať, aby ste oddnes všetci začali žiť novým životom. Drahé deti, chcem, aby ste pochopili, že Boh si vybral každého z vás, aby ho použil vo veľkom pláne spásy ľudstva. Nemôžete vedieť, aká veľká je vaša úloha v Božom pláne. Preto, drahé deti, modlite sa, aby ste v modlitbe mohli pochopiť Boží plán cez vás. Som s vami, aby ste ho mohli v plnosti uskutočniť. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. februára 1987

„Drahé deti! Dnes vás chcem všetkých prikryť svojím plášťom a viesť na cestu obrátenia. Drahé deti, prosím vás, dajte Pánovi celú svoju minulosť, všetko zlo, ktoré sa nahromadilo vo vašich srdciach. Želám si, aby každý z vás bol šťastný, ale s hriechom to nikto nemôže byť. Preto, drahé deti, modlite sa a v modlitbe spoznáte novú cestu radosti. Radosť sa prejaví vo vašich srdciach, a tak sa stanete radostnými svedkami toho, čo si od každého z vás želáme ja a môj Syn. Žehnám vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. marca 1987

„Drahé deti! Dnes vám ďakujem za vašu prítomnosť na tomto mieste, kde vám dávam osobitné milosti. Pozývam každého z vás, aby ste oddnes začali žiť životom, aký chce od vás Boh, a aby ste začali konať dobré skutky lásky a milosrdenstva. Nechcem, drahé deti, aby ste uskutočňovali posolstvá a páchali hriech, ktorý nemám rada. Preto, drahé deti, si želám, aby každý z vás žil novým životom a neničil všetko to, čo vo vás Boh vytvára a čo vám dáva. Dávam vám svoje osobitné požehnanie a zostávam s vami na vašej ceste obrátenia. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. apríla 1987

„Drahé deti! Aj dnes vás všetkých pozývam k modlitbe. Viete, drahé deti, že Boh dáva v modlitbe výnimočné milosti. Preto proste a modlite sa, aby ste mohli pochopiť všetko, čo vám tu dávam. Pozývam vás, drahé deti, k modlitbe srdcom. Viete, že bez modlitby nemôžete pochopiť všetko, čo Boh plánuje s každým z vás. Preto sa modlite! Želám si, aby sa prostredníctvom každého z vás naplnil Boží plán, aby rástlo všetko to, čo vám Boh vložil do srdca. Preto sa modlite, aby Božie požehnanie chránilo každého z vás od všetkého zla, ktoré vás ohrozuje. Žehnám vás, drahé deti! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. mája 1987

„Drahé deti! Pozývam každého z vás, aby ste začali žiť v Božej láske. Drahé deti, vy ste schopní páchať hriech a bez rozmýšľania sa vydať do rúk satana. Pozývam vás, aby sa každý z vás vedome rozhodol pre Boha a proti satanovi. Som vaša Matka, a preto vás chcem viesť k dokonalej svätosti. Želám si, aby každý z vás bol šťastný tu na zemi a aby každý z vás bol so mnou v nebi. To je, drahé deti, cieľ môjho príchodu na toto miesto a moja túžba. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júna 1987

„Drahé deti! Dnes vám ďakujem a chcem vás všetkých pozvať k Božiemu pokoju. Želám si, aby každý z vás prežil vo svojom srdci ten pokoj, ktorý Boh dáva. Chcem vás dnes všetkých požehnať. Žehnám vás Božím požehnaním a prosím vás, drahé deti, aby ste nasledovali moju cestu a žili v súlade s ňou. Drahé deti, milujem vás, a preto vás už neviem koľký raz pozývam a ďakujem vám za všetko, čo konáte na moje úmysly. Prosím vás, pomôžte mi, aby som vás mohla predviesť pred Boha, aby som vás zachránila a viedla po ceste spásy. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júla 1987

„Drahé deti! Prosím vás, aby ste od dnes prijali cestu svätosti. Milujem vás, a preto chcem, aby ste boli svätí. Nechcem, aby vám satan prekážal na tejto ceste. Drahé deti, modlite sa a prijímajte všetko, čo vám Boh ponúka na tejto ceste, ktorá je trpká. Ale zároveň, kto sa vydá na túto cestu, tomu Boh odhalí všetku slasť a rád odpovie na každé Božie pozvanie. Nevenujte pozornosť maličkostiam. Túžte po nebi. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. august 1987

„Drahé deti! Aj dnes vás všetkých znovu pozývam, aby sa každý z vás rozhodol žiť posolstvá. Boh mi dovolil hovoriť k vám a povzbudzovať vás ku svätosti aj tento rok, ktorý mi Cirkev zasvätila. Drahé deti, vyprosujte si od Boha milosti, ktoré vám dáva skrze mňa. Som pripravená vyprosiť od Boha všetko, o čo prosíte, aby vaša svätosť bola dokonalá. Preto, drahé deti, nezabudnite prosiť, pretože mi Boh dovolil, aby som vám vyprosila milosti. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. septembra 1987

„Drahé deti! Aj dnes vás všetkých chcem pozvať k modlitbe: nech je pre vás modlitba životom. Drahé deti, zasväťte čas iba Ježišovi a on vám dá všetko, o čo prosíte. On sa vám zjaví v plnosti. Drahé deti, satan je silný a číha na každého z vás, aby vás pokúšal. Modlite sa, a tak vám nebude môcť uškodiť ani vám prekážať na ceste svätosti. Drahé deti, vzrastajte deň čo deň v modlitbe stále viac k Bohu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. októbra 1987

„Drahé deti! Dnes vás chcem všetkých pozvať, aby sa každý z vás rozhodol pre raj. Cesta je ťažká pre tých, čo sa nerozhodli pre Boha. Drahé deti, rozhodnite sa a verte, že Boh sa vám ponúka vo svojej plnosti. Vy ste pozvaní a vy musíte odpovedať na volanie Otca, ktorý vás cezo mňa volá. Modlite sa, pretože v modlitbe každý z vás bude môcť dosiahnuť úplnú lásku. Žehnám vás a chcem vám pomôcť, aby každý z vás bol pod mojím materinským plášťom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. novembra 1987

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby sa každý z vás rozhodol znovu mi všetko celkom odovzdať. Iba tak budem môcť aj ja každého z vás predviesť pred Boha. Drahé deti, viete, že vás nesmierne milujem a že chcem každého z vás pre seba. Ale Boh dal všetkým slobodu, ktorú si v láske vážim a vo svojej pokore sa skláňam pred vašou slobodou. Želám si, aby ste vy, drahé deti, pomohli uskutočniť všetko, čo Boh zamýšľa v tejto farnosti. Keď sa nemodlíte, nemôžete spoznať moju lásku a plány, ktoré má Boh s touto farnosťou a s každým jednotlivcom. Modlite sa, aby vás satan nepritiahol svojou pýchou a falošnou silou. Som s vami a chcem, aby ste mi verili, že vás milujem. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. decembra 1987

„Drahé deti! Radujte sa so mnou! Moje srdce sa teší z Ježiša, ktorého vám aj dnes chcem darovať. Želám si, drahé deti, aby každý z vás otvoril svoje srdce Ježišovi, a ja vám ho s láskou darujem. Želám si, drahé deti, aby vás on premieňal, učil a ochraňoval. Dnes zvlášť prosím za každého z vás a obetujem vás Bohu, aby sa vo vás zjavil. Pozývam vás k úprimnej modlitbe srdcom, aby každá vaša modlitba bola stretnutím s Bohom. V každej práci a v každodennom živote dajte Boha na prvé miesto. Dnes vás s veľkou vážnosťou pozývam, aby ste ma počúvli a robili to, k čomu vás pozývam. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

1986

Ďalej

1988