1988

25. januára 1988

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k úplnému obráteniu, ktoré je ťažké pre tých, čo sa nerozhodli pre Boha. Pozývam vás, drahé deti, k úplnému obráteniu v Bohu. Boh vám môže dať všetko, o čo ho prosíte. Ale vy sa k Bohu obraciate iba vtedy, keď na vás prídu choroby, problémy a ťažkosti, a myslíte si, že Boh je od vás ďaleko, že vás nepočuje a neprijíma vaše modlitby. Nie, drahé deti, to nie je pravda! Keď ste ďaleko od Boha, nemôžete prijať milosti, pretože o ne neprosíte s pevnou vierou. Deň čo deň sa za vás modlím a chcem vás čoraz viac a viac priblížiť Bohu, ale nemôžem, ak to vy nechcete. Preto, drahé deti, dajte svoj život do Božích rúk. Žehnám vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. februára 1988

„Drahé deti! Aj dnes vás chcem pozvať k modlitbe a úplnej odovzdanosti Bohu. Viete, že vás milujem a že sem prichádzam z lásky, aby som vám ukázala cestu pokoja a spásy pre vaše duše. Želám si, aby ste ma počúvali a nedovolili satanovi, aby vás zviedol. Drahé deti! Satan je dosť silný. Preto žiadam vaše modlitby, aby ste ich obetovali za tých, ktorí sú pod vplyvom satana, aby boli spasení. Svojím životom vydávajte svedectvo. Obetujte svoje životy za záchranu sveta. Som s vami a ďakujem vám. V nebi dostanete od Otca odmenu, ktorú vám prisľúbil. Preto, deti moje, nebojte sa! Ak sa modlíte, satan vám nemôže ani trochu uškodiť, pretože ste Božie deti a Boh nad vami bdie. Modlite sa! Ruženec majte stále v rukách ako znamenie proti satanovi, že vy patríte mne. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. marca 1988

„Drahé deti! I dnes vás pozývam, aby ste sa úplne odovzdali Bohu. Drahé deti, vy si neuvedomujete, akou veľkou láskou vás Boh miluje. Preto mi dovoľuje, aby som bola s vami, aby som vás poúčala a pomohla vám nájsť cestu pokoja. A tú cestu nemôžete nájsť, ak sa nemodlíte. Preto, drahé deti, zanechajte všetko a zasväťte čas Bohu, potom vás Boh obdaruje a požehná. Deti moje, nezabudnite, že váš život je pominuteľný ako jarný kvietok, ktorý je dnes nádherný a zajtra ho už niet. Preto sa modlite tak, aby vaša modlitba a vaša odovzdanosť Bohu ukazovali iným smer. Potom vaše svedectvo nebude mať cenu iba pre vás, ale pre celú večnosť. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. apríla 1988

„Drahé deti! Boh vás chce urobiť svätými; preto vás skrze mňa pozýva k úplnej odovzdanosti. Svätá omša nech je vám životom. Pochopte, že kostol je Božím palácom, miestom, kde vás zhromažďujem a kde vám chcem ukázať cestu k Bohu. Príďte a modlite sa! Nepozerajte na druhých ani ich neohovárajte, ale nech je váš život svedectvom na ceste svätosti. Kostoly si zaslúžia úctu a sú posvätené. Pretože Boh, ktorý sa stal človekom, prebýva v nich vo dne i v noci. Preto, deti moje, verte a modlite sa, aby vám Otec rozmnožil vieru, a potom proste o to, čo potrebujete. Som s vami. Mám radosť z vášho obrátenia a chránim vás svojím materinským plášťom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. mája 1988

„Drahé deti! Pozývam vás k úplnej odovzdanosti Bohu! Modlite sa, deti moje, aby s vami satan nekýval ako vietor s konármi. Buďte silní v Bohu. Želám si, aby skrze vás spoznal celý svet Boha radosti. Vydávajte svedectvo o Božej radosti svojím životom. Nebuďte úzkostliví ani ustarostení. Boh vám pomôže a ukáže vám cestu. Želám si, aby ste mojou láskou milovali všetkých, dobrých i zlých. Iba tak zavládne svetom láska. Deti moje, vy ste moji. Milujem vás a želám si, aby ste sa mi odovzdali, aby som vás mohla viesť k Bohu. Modlite sa neustále, aby vás satan nemohol využiť. Modlite sa, aby ste spoznali, že ste moji. Žehnám vás požehnaním radosti. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júna 1988

„Drahé deti! Dnes vás pozývam k láske, ktorá je Bohu verná a milá. Deti moje, láska všetko prijíma, všetko, čo je tvrdé a horké, pre Ježiša, ktorý je láska. Preto, drahé deti, proste Boha, aby vám prišiel na pomoc, ale nie podľa vašich želaní, ale podľa jeho lásky. Odovzdajte sa Bohu, aby vás mohol uzdraviť, potešiť a odpustiť vám všetko, čo je vo vás prekážkou na ceste lásky. Boh môže formovať váš život, a vy budete rásť v láske. Oslavujte Boha, deti moje, chválospevom lásky, aby Božia láska mohla rásť zo dňa na deň až do svojej plnosti. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júla 1988

„Drahé deti! Dnes vás pozývam k úplnej odovzdanosti Bohu. Všetko, čo robíte a čo máte, odovzdajte Bohu, aby vládol vo vašom živote ako Kráľ všetkého, čo máte. Tak vás Boh skrze mňa môže viesť do hlbín duchovného života. Deti moje, nebojte sa, pretože ja som s vami aj vtedy, keď si myslíte, že niet východiska a že satan zavládol. Ja vám prinášam pokoj. Som vaša Matka a Kráľovná pokoja. Žehnám vás požehnaním radosti, aby vám Boh bol v živote všetkým. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. august 1988

„Drahé deti! Dnes vás všetkých pozývam, aby ste sa radovali zo života, ktorý vám Boh dáva. Deti moje, radujte sa z Boha Stvoriteľa, pretože vás tak obdivuhodne stvoril! Modlite sa, aby váš život bol radostným vďakyvzdaním, ktoré prúdi z vášho srdca ako rieka radosti. Deti moje, neprestajne ďakujte za všetko, čo máte, za každý malý dar, ktorý vám Boh dal, a potom bude vždy od Boha na vás zostupovať radostné požehnanie. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. septembra 1988

„Drahé deti! Pozývam vás všetkých bez rozdielu na cestu svätosti vo vašom živote. Boh vám dal dar svätosti. Modlite sa, aby ste ho mohli viac spoznať, a tak mohli svedčiť svojím životom o Bohu. Drahé deti, žehnám vás a prihováram sa za vás u Boha, aby vaša cesta a vaše svedectvo boli úplné a Bohu na radosť. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. októbra 1988

„Drahé deti! Moje pozvanie, aby ste žili moje posolstvá, ktoré vám dávam, je každodenné, najmä preto, deti moje, lebo vás chcem priviesť bližšie k Ježišovmu Srdcu. Deti moje, preto vás dnes pozývam k modlitbe zasvätenia sa Ježišovi, môjmu milovanému Synovi, aby každé vaše srdce patrilo jemu. A potom vás pozývam zasvätiť sa môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Želám si, aby ste sa zasvätili osobne, aj ako rodiny a farnosti, aby skrze moje ruky všetko patrilo Bohu. Preto, drahé deti, modlite sa, aby ste pochopili veľkosť tohto posolstva, ktoré vám dávam. Nechcem nič pre seba, ale všetko pre spásu vašich duší. Satan je silný, a preto sa, deti moje, vytrvalou modlitbou priviňte k môjmu materinskému srdcu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. novembra 1988

„Drahé deti! Pozývam vás k modlitbe, aby ste v modlitbe stretli Boha. Boh sa vám ponúka, dáva. Ale od vás žiada, aby ste vo svojej slobode odpovedali na jeho pozvanie. Preto, deti moje, určite si cez deň čas, keď sa môžete v pokoji a pokore modliť a stretnúť sa s Bohom Stvoriteľom. Ja som s vami a prihováram sa za vás u Boha. Preto bdejte, aby každé stretnutie v modlitbe bolo radosťou zo stretnutia s Bohom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. decembra 1988

„Drahé deti! Pozývam vás k pokoju. Prežívajte pokoj vo svojich srdciach a vo svojom okolí, aby všetci spoznali pokoj, ktorý neprichádza od vás, ale od Boha. Deti moje, dnes je veľký deň: radujte sa so mnou! Oslavujte Ježišovo narodenie mojím pokojom. Pokojom, s ktorým som prišla ako vaša Matka, Kráľovná pokoja. Dnes vám dávam svoje osobitné požehnanie. Prineste ho každému stvoreniu, aby malo pokoj. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

1987

Ďalej

1989