1989

25. januára 1989

„Drahé deti! Dnes vás pozývam na cestu svätosti. Modlite sa, aby ste pochopili krásu a veľkosť tejto cesty, kde sa vám Boh zjavuje osobitným spôsobom. Modlite sa, aby ste mohli byť otvorení všetkému, čo Boh koná skrze vás, a aby ste vo svojom živote mohli Bohu ďakovať a tešiť sa zo všetkého, čo koná prostredníctvom každého jednotlivca. Žehnám vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. februára 1989

„Drahé deti! Dnes vás pozývam k modlitbe srdcom. V tomto čase milosti si želám, aby sa každý z vás zjednotil s Ježišom. Ale bez ustavičnej modlitby nemôžete pocítiť krásu a veľkosť milosti, ktorú vám Boh ponúka. Preto, deti moje, v každom čase napĺňajte svoje srdce i najmenšími modlitbami. Ja som s vami a neprestajne bdiem nad každým srdcom, ktoré sa mi daruje. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. marca 1989

„Drahé deti! Pozývam vás k úplnej odovzdanosti Bohu. Pozývam vás k veľkej radosti a pokoju, ktoré iba Boh dáva. Som s vami a každodenne sa prihováram za vás u Boha. Pozývam vás, deti moje, aby ste ma počúvali a uskutočňovali posolstvá, ktoré vám dávam. Už roky ste všetci pozvaní k svätosti a ešte ste ďaleko. Žehnám vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. apríla 1989

„Drahé deti! Pozývam vás k úplnej odovzdanosti Bohu. Nech všetko, čo máte bude v Božích rukách. Iba tak budete mať v srdciach radosť. Deti moje, tešte sa zo všetkého, čo máte. Ďakujte Bohu, pretože všetko je pre vás Boží dar. Tak budete môcť v živote ďakovať za všetko a objavíte Boha vo všetkom, i v tom najmenšom kvietku. Zakúsite veľkú radosť. Zakúsite Boha. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. mája 1989

„Drahé deti! Pozývam vás, aby ste sa otvorili Bohu. Pozrite, deti moje, ako sa príroda otvára a dáva život i plody, tak aj ja vás pozývam, aby ste žili s Bohom a úplne sa mu odovzdali. Deti moje, som s vami a neustále vás chcem vovádzať do radosti života. Želám si, aby každý z vás objavil radosť a lásku, ktoré sa nachádzajú iba v Bohu a ktoré môže dať iba Boh. Boh od vás nič nežiada, iba vašu odovzdanosť. Preto sa, deti moje, vážne rozhodnite pre Boha, pretože všetko ostatné je pominuteľné. Iba Boh je nepominuteľný! Modlite sa, aby ste objavili veľkosť a radosť života, ktoré vám Boh dáva. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júna 1989

„Drahé deti! Dnes vás všetkých pozývam, aby ste uskutočňovali posolstvá, ktoré som vám dávala v uplynulých ôsmich rokoch. Tento čas je časom milosti a ja si želám, deti moje, aby Božia milosť bola veľká pre každého jednotlivca. Žehnám vás a milujem vás osobitnou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júla 1989

„Drahé deti! Dnes vás pozývam k obnove srdca. Otvorte sa Bohu a odovzdajte mu všetky svoje ťažkosti a kríže, aby Boh všetko premenil na radosť. Deti moje, nemôžete sa otvoriť Bohu, ak sa nemodlíte. Preto sa oddnes rozhodnite venovať čas iba stretnutiu s Bohom v tichosti. Tak budete môcť spolu s Bohom svedčiť o mojej prítomnosti tu. Deti moje, nechcem vás nútiť, ale slobodne ako deti Božie dajte Bohu svoj čas. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. august 1989

„Drahé deti! Pozývam vás k modlitbe. Modlitbou, deti moje, získavate radosť a pokoj. Modlitbou ste bohatší o Božiu milosť. Preto, deti moje, nech sa modlitba stane pre každého z vás životom. Zvlášť vás pozývam, aby ste sa modlili za všetkých tých, ktorí sú ďaleko od Boha, aby sa obrátili. Potom budú naše srdcia bohatšie, pretože Boh zavládne v srdciach všetkých ľudí. Preto, deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa! Nech modlitba zavládne v celom svete. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. septembra 1989

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste Bohu ďakovali za všetky dary, ktoré ste spoznali počas svojho života. Aj za najmenší dar, ktorý ste pocítili. Ja ďakujem s vami a želám si, aby ste všetci pocítili radosť z darov a aby bol Boh všetkým pre každého z vás. Potom, deti moje, budete môcť neprestajne rásť na ceste svätosti. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. októbra 1989

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Ja vás vždy pozývam, ale vy ste ešte ďaleko. Preto sa oddnes rozhodnite s vážnosťou zasvätiť čas Bohu. Som s vami a chcem vás naučiť modliť sa srdcom. V modlitbe srdcom stretnete Boha. Preto, deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. novembra 1989

„Drahé deti! Pozývam vás tieto roky týmito posolstvami, ktoré vám dávam. Deti moje, posolstvami chcem vytvoriť vo vašich srdciach prekrásnu mozaiku, aby som každého z vás ako originálny obraz mohla venovať Bohu. Preto si želám, deti moje, aby vaše rozhodnutia boli pred Bohom slobodné, pretože on vám dal slobodu. Preto sa modlite, aby ste sa rozhodli bez akéhokoľvek vplyvu satana iba pre Boha. Prosím za vás u Boha a žiadam vašu odovzdanosť Bohu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. decembra 1989

„Drahé deti! Dnes vás osobitne žehnám svojím materinským požehnaním a prihováram sa za vás u Boha, aby vám dal dar obrátenia srdca. Roky vás volám a povzbudzujem k hlbokému duchovnému životu a jednoduchosti, ale vy ste takí chladní. Preto vás prosím, deti moje, s vážnosťou prijmite a žite posolstvá, aby vaša duša nebola smutná, keď už nebudem viac s vami a keď vás už nebudem viac viesť ako neisté deti pri prvých krokoch. Preto, deti moje, každý deň čítajte posolstvá, ktoré som vám dala, a premeňte ich do života. Milujem vás, a preto vás všetkých pozývam na cestu spásy s Bohom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

1988

Ďalej

1990